Torna

Servei d'Ordenació Farmacèutica

Convocatòria de concursos de mèrits per a l'adjudicació de oficines de farmàcia a les Illes Balears

RESOLUCIÓ
Resolució del director general de Prestacions i Farmàcia per la qual s’aproven els adjudicataris definitius i la llista definitiva de mèrits del concurs d’oficines de farmàcia convocat per Resolució del director general de Gestió Econòmica i Farmàcia de 22 d’octubre de 2014 (BOIB núm. 146, de 23 d’octubre)
go.gifBOIB núm. 115, de 27 de juny de 2020


MODIFICACIÓ DE LA COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ DE VALORACIÓ
Resolució del director general de Prestacions i Farmàcia per la qual es modifica la composició de la comissió de valoració per a instruir i valorar els mèrits del concurs per a l’adjudicació de tres oficines de farmàcia a la zona farmacèutica de Palma i una oficina de farmàcia a la zona farmacèutica de Binissalem convocat mitjançant resolució de 22 d’octubre de 2014 (BOIB núm. 146, de 23 d’octubre)
go.gif BOIB núm. 107, de 13 de juny de 2020


MODIFICACIÓ DE LA COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ DE VALORACIÓ
Resolució del director general de Prestacions i Farmàcia per la qual es modifica la composició de la comissió de valoració per a instruir i valorar els mèrits del concurs per a l’adjudicació de tres oficines de farmàcia a la zona farmacèutica de Palma i una oficina de farmàcia a la zona farmacèutica de Binissalem convocat mitjançant resolució de 22 d’octubre de 2014 (BOIB núm. 146, de 23 d’octubre)
go.gif BOIB núm. 159, de 23 de novembre de 2019


EXECUCIÓ DE SENTÈNCIA
Resolució del director general de Prestacions i Farmàcia per la qual s’ordena l’execució de la sentència ferma nº 427/2018 dictada el 12 de setembre de 2018 per la Sala Contenciosa-Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el PO 30/2017
go.gif BOIB núm. 159, de 23 de novembre de 2019


SUSPENSIÓ DE L’EXECUCIÓ DE RESOLUCIÓ
Resolució del director general de Planificació, Avaluació i Farmàcia per la qual se suspèn l’execució de la Resolució del director general de Planificació, Avaluació i Farmàcia de 16 d’octubre de 2018 per la qual s’ordena l’execució de la sentència núm. 427 dictada el 12 de setembre de 2018 per la Sala Contenciosa-Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el PO 30/2017 (BOIB núm. 133, de 25 d’octubre)
lazo_pdf.gif BOIB núm 64 de 11 de maig de 2019


RESOLUCIÓ
Resolució del director general de Planificació, Avaluació i Farmàcia de 23 de gener de 2019 per la qual es modifica la composició de la Comissió de valoració per a instruir i valorar els mèrits del concurs per a l’adjudicació de tres oficines de farmàcia a la zona farmacèutica de Palma i una oficina de farmàcia a la zona farmacèutica de Binissalem convocat mitjançant resolució de 22 d’octubre de 2014 (BOIB núm. 146, de 23 d’octubre)
lazo_pdf.gif BOIB núm 13 de 29 de gener de 2019


RESOLUCIÓ
Resolució del director general de Planificació, Avaluació i Farmàcia de 14 de novembre de 2018 per la qual s’aproven els adjudicataris provisionals i la llista provisional de mèrits del concurs d’oficines de farmàcia convocat mitjançant la Resolució del director general de Gestió Econòmica i Farmàcia de data 22 d’octubre de 2014 (BOIB núm. 146, de 23 d’octubre)
go.gifBOIB núm 146 de 22 de novembre de 2018


EXECUCIÓ DE SENTÈNCIA
Resolució del director general de Planificació, Avaluació i Farmàcia de 16 d’octubre de 2018 per la qual s’ordena l’execució de la sentència dictada en data 12 de setembre de 2018 per la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el PO 30/2017
lazo_pdf.gif BOIB núm. 133, de 25 d'octubre de 2018


MODIFICACIÓ DE LA COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ DE VALORACIÓ
Resolució del director general de Planificació, Avaluació i Farmàcia de 16 d’octubre de 2018 per la qual es modifica la composició de la Comissió de valoració per a instruir i valorar els mèrits del concurs per a l’adjudicació de tres oficines de farmàcia a la zona farmacèutica de Palma i una oficina de farmàcia a la zona farmacèutica de Binissalem convocat mitjançant resolució de 22 d’octubre de 2014 (BOIB núm. 146, de 23 d’octubre)
lazo_pdf.gif BOIB núm. 133, de 25 d'octubre de 2018


ADJUDICATARIS DEL CONCURS 2014 I LLISTA DEFINITIVA DE MÈRITS
Resolució del director general de Planificació, Avaluació i Farmàcia de 27 de setembre de 2016 per la qual s’aprova la llista definitiva de mèrits i l’adjudicació definitiva en el concurs de mèrits per a l’adjudicació de tres oficines de farmàcia a la zona farmacèutica de Palma i una oficina de farmàcia a la zona farmacèutica de Binissalem
lazo_pdf.gif BOIB núm. 124, de 29 de setembre de 2016


MODIFICACIÓ DE LA COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ DE VALORACIÓ
Resolució del director general de Planificació, Avaluació i Farmàcia, de 24 de maig de 2016, per la qual es modifica la composició de la Comissió de Valoració per instruir i valorar els mèrits del concurs per a l’adjudicació de tres oficines de farmàcia a la zona farmacèutica de Palma i una oficina de farmàcia a la zona farmacèutica de Binissalem, d’acord amb la Resolució de 22 d’octubre de 2014 (BOIB núm. 146, de 23 d’octubre de 2014)
lazo_pdf.gif BOIB núm. 69, de 2 de juny de 2016


LLISTA PROVISIONAL DE MÈRITS
Resolució del director general de Planificació, Avaluació i Farmàcia per la qual s’aprova la llista provisional de mèrits en el concurs de mèrits per a l’adjudicació de tres oficines de farmàcia a la zona farmacèutica de Palma i una oficina de farmàcia a la zona farmacèutica de Binissalem
lazo_pdf.gif BOIB núm. 17, de 4 de febrer de 2016


LLISTA DEFINITIVA D'ASPIRANTS ADMESOS Y EXCLOSOS
Resolució del director general de Planificació, Avaluació i Farmàcia per la qual s’aprova la llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos per participar en el concurs de mèrits per a l’adjudicació de tres oficines de farmàcia a la zona farmacèutica de Palma i una oficina de farmàcia a  la zona farmacèutica de Binissalem, d’acord amb la Resolució de 22 d’octubre de 2014
lazo_pdf.gif BOIB núm. 15, de 30 de gener de 2016


MODIFICACIÓ LLISTA PROVISIONAL D'ASPIRANTS ADMESOS I EXCLOSOS
Acord de la comissió de valoració de 4 de desembre de 2015 pel qual es modifica la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos per participar en el concurs de mèrits per a l’adjudicació de tres oficines de farmàcia a la zona farmacèutica de Palma i una oficina de farmàcia a la zona farmacèutica de Binissalem, d’acord amb la Resolució de 22 d’octubre de 2014
lazo_pdf.gif BOIB núm. 183, de 17 de desembre de 2015


REQUERIMENT D'ESMENA DE DEFICIÈNCIES DE LES SOL·LICITUDS PRESENTADES EN EL CONCURS DE MÈRITS
Requeriment d’esmena de deficiències de les sol·licituds presentades en el concurs de mèrits per a l’adjudicació de tres oficines de farmàcia a la zona farmacèutica de Palma i una oficina de farmàcia a la zona farmacèutica de Binissalem, d’acord amb la Resolució de 22 d’octubre de 2014 (BOIB núm. 146, de 23 d’octubre de 2014).
lazo_pdf.gif BOIB núm. 159, de 31 d'octubre de 2015


NOVA COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ DE VALORACIÓ

Resolució del director general de Planificació, Avaluació i Farmàcia, de 14 d’octubre de 2015, per la qual es modifica la composició de la Comissió de Valoració per instruir i valorar els mèrits del concurs per a l’adjudicació de tres oficines de farmàcia a la zona farmacèutica de Palma i una oficina de farmàcia a la zona farmacèutica de Binissalem, d’acord amb la Resolució de 22 d’octubre de 2014 (BOIB núm. 146, de 23 d’octubre de 2014)
lazo_pdf.gif BOIB núm. 152, de 17 d'octubre de 2015


TRÀMIT D'AUDIÈNCIA

Tràmit d’audiència a les persones interessades en el procediment SG/SJ/441/2015 de revisió d’ofici d’actes nuls, instat contra la Resolució del director general de Gestió Econòmica i Farmàcia de 22 d’octubre de 2014 per la qual convocà un concurs d’adjudicació de quatre oficines de farmàcia, en execució parcial i provisional de la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears de 23 de gener de 2014
lazo_pdf.gif BOIB núm. 151, de 15 d'octubre de 2015


REQUERIMENT ESMENA DEFICIÈNCIES DOCUMENTACIÓ GENERAL I MÈRITS CONCURS

S'ha publicat en el BOIB núm. 116, d'1 d'agost de 2015 el requeriment d’esmena de deficiències de les sol·licituds presentades en el concurs de mèrits per a l’adjudicació de tres oficines de farmàcia a la zona farmacèutica de Palma i una oficina de farmàcia a la zona farmacèutica de Binissalem, d’acord amb la Resolució de 22 d’octubre de 2014 (BOIB núm. 146, de 23 d’octubre de 2014).
lazo_pdf.gif BOIB núm. 116, d'1 d'agost de 2015


LLISTA PROVISIONAL D'ADMESOS I EXCLOSOS

Acord de la comissió de valoració de 4 de març de 2015 per la qual s’aprova la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos per participar en el concurs de mèrits per a l’adjudicació de tres oficines de farmàcia a la zona farmacèutica de Palma i una oficina de farmàcia a la zona farmacèutica de Binissalem, d’acord amb la Resolució de 22 d’octubre de 2014.
lazo_pdf.gif BOIB núm. 38, de 19 de març de 2015


ESMENA DE DEFICIÈNCIES

S’ha publicat al BOIB núm. 9, de 17 de gener, requeriment d’esmena de deficiències de les sol·licituds que s’han presentat en el concurs per a l’adjudicació de tres oficines de farmàcia a la zona farmacèutica de Palma i una oficina de farmàcia a la zona farmacèutica de Binissalem, d’acord amb les bases del concurs que es va convocar mitjançant Resolució de 22 d’octubre de 2014 (BOIB núm. 146, de 23 d’octubre). Les persones interessades i que s’indiquen a l’annex del requeriment, disposen d’un termini de deu dies hàbils, comptadors des de l’endemà de la publicació del requeriment, per esmenar les deficiències o aportar la documentació que es sol·licita.
lazo_pdf.gif BOIB núm 9 de 17 de gener de 2015


COMISSIÓ DE VALORACIÓ

Resolució del director general de Gestió Econòmica i Farmàcia de 25 de novembre de 2014 per la qual es nomenen els membres de la comissió de valoració per instruir i valorar els mèrits del concurs per a l’adjudicació de tres oficines de farmàcia a la zona farmacèutica de Palma i una oficina de farmàcia a la zona farmacèutica de Binissalem, d’acord amb la Resolució de 22 d’octubre de 2014 (BOIB núm. 146, de 23 d’octubre de 2014)

lazo_pdf.gif BOIB núm 173 de 18 de desembre de 2014


RESOLUCIÓ DE LA CONVOCATÒRIA

Resolució del director general de Gestió Econòmica i Farmàcia de 22 d’octubre de 2014, que es dicta en execució parcial i provisional de la Sentència núm. 23/2014, de 29 de gener de 2014, de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, per la qual es convoca un concurs de mèrits per a l’adjudicació de tres oficines de farmàcia a la zona farmacèutica de Palma i una oficina de farmàcia a la zona farmacèutica de Binissalem.

lazo_pdf.gif BOIB núm 146 de 23 d'octubre de 2014 

lazo_pdf.gif Annexos 2, 3 i 4 a la convocatòria


NORMATIVA 

lazo_pdf.gif Llei 1/2015, de 19 de febrer, per la qual es modifica l’ordenació farmacèutica de les Illes Balears

lazo_pdf.gif Decret 25/1999, de 19 de març, pel qual s’aproven les zones farmacèutiques de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el procediment per a l’autorització de noves oficines de farmàcia.

lazo_pdf.gif Decret 79/2005, de 15 de juliol, mitjançant el qual es modifica el Decret 25/1999, de 19 de març, que aprova les zones farmacèutiques i el procediment d'autoritzacio de noves oficines de farmàcia.

lazo_pdf.gif Annex I - Zones farmacèutiques