Torna

Servei d'Ordenació Farmacèutica

   

Convocatòria de concurs de mèrits per a l'adjudicació de oficines de farmàcia a les Illes Balears - 2015

 

LLISTA PROVISIONAL DE MÈRITS

Resolució del director general de Prestacions i Farmàcia per la qual s’aprova la llista provisional de mèrits dels participants en el concurs de mèrits per a l’adjudicació de 34 oficines de farmàcia.

go.gif  BOIB núm 153, de 24 de novembre de 2022

ESMENA DE DEFICIÈNCIES

Requeriment d’esmena de deficiències de les sol·licituds que s’han presentat en el concurs per a l’adjudicació de 34 oficines de farmàcia convocat per Resolució del director general de Planificació, Avaluació i Farmàcia de 25 de novembre de 2015 (BOIB núm. 174, de 26 de novembre de 2015).
El termini per a la presentació de les esmenes finalitza el 4 d’octubre de 2022.

go.gif  BOIB núm 123 de 20 de setembre de 2022

go.gif

  Accés al tràmit corresponent del concurs d'adjudicació d'oficines de farmàcia a les Illes Balears

LLISTA DEFINITIVA DE MÈRITS

Resolució del director general de Prestacions i Farmàcia per la qual s’aprova la llista definitiva de mèrits en el concurs de mèrits per a l’adjudicació de 34 oficines de farmàcia.

go.gif  BOIB núm 86 de 1 de juliol de 2021

LLISTA PROVISIONAL DE MÈRITS

Resolució del director general de Prestacions i Farmàcia per la qual es rectifica l’error observat en la Resolució del director general de Prestacions i Farmàcia de 14 d’abril de 2021 per la qual s’aprova la llista provisional de mèrits dels participants en el concurs de mèrits per a l’adjudicació de 34 oficines de farmàcia.

go.gif

  BOIB núm 53 de 22 d'abril de 2021

Resolució de 14 d'abril de 2021 del director general de Prestacions i Farmàcia per la qual s’aprova la llista provisional de mèrits dels participants en el concurs de mèrits per a l’adjudicació de 34 oficines de farmàcia.
 
go.gif  BOIB núm 50 de 15 d'abril de 2021

LLISTA DEFINITIVA D'ADMESOS I EXCLOSOS

Resolució del director general de Prestacions i Farmàcia per la qual es modifica la llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos per participar en el concurs de mèrits per a l’adjudicació de 34 oficines de farmàcia convocat per Resolució del director general de Planificació, Avaluació i Farmàcia de 25 de novembre de 2015.
 
go.gif  BOIB núm 28 de 27 de febrer de 2021

Resolució del director general de Prestacions i Farmàcia per la qual s’aprova la llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos per participar en el concurs de mèrits per a l’adjudicació de 34 oficines de farmàcia convocat per Resolució del director general de Planificació, Avaluació i Farmàcia de 25 de novembre de 2015.
 
go.gif BOIB Núm. 105, de 9 de juny

LLISTA PROVISIONAL D'ADMESOS I EXCLOSOS

Acord de la comissió de valoració de 9 de gener de 2020 per la qual s’aprova la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos per participar en el concurs de mèrits per a l’adjudicació de 34 oficines de farmàcia convocat per Resolució del director general de Planificació, Avaluació i Farmàcia de 25 de novembre de 2015.
go.gif BOIB Núm. 7, de 16 de gener

ESMENA DE DEFICIÈNCIES DE LES SOL·LICITUDS  

Rectificació d’errors del requeriment d’esmena de 6 de novembre de 2019 de les deficiències de lessol·licituds i acreditació dels mèrits al·legats presentats en el concurs de mèrits per a l’adjudicació de34 oficines de farmàcia convocat per Resolució de 25 de novembre de 2015.
lazo_pdf.gif BOIB Núm. 158, de 21 de novembre

Requeriment d’esmena de les deficiències de les sol·licituds i acreditació dels mèrits al·legats presentats en el concurs de mèrits per a l’adjudicació de 34 oficines de farmàcia convocat per Resolució de 25 de novembre de 2015 (BOIB núm. 174, de 26 de novembre).
lazo_pdf.gif BOIB Núm. 154, de 12 de novembre

COMISSIÓ DE VALORACIÓ DEL CONCURS 2015

Resolució del director general de Prestacions i Farmàcia per la qual es modifica la composició de la Comissió de Valoració per instruir i valorar els mèrits del concurs per a l’adjudicació de 34 oficines de farmàcia convocat per Resolució de 25 de novembre de 2015.
go.gifBOIB Núm 34 del 16 de març de 2023

Resolució del director general de Prestacions i Farmàcia per la qual es modifica la composició de la comissió de valoració per instruir i valorar els mèrits del concurs per a l’adjudicació de 34 oficines de farmàcia convocat per Resolució de 25 de novembre de 2015 (BOIB núm. 174, de 26 de novembre).
go.gifBOIB Núm 5 del 12 de gener de 2021

Resolució del director general de Prestacions i Farmàcia de 4 de setembre de 2019 per la qual es nomenen els membres de la comissió de valoració per instruir i valorar els mèrits del concurs per a l’adjudicació de 34 oficines de farmàcia convocat per Resolució de 25 de novembre de 2015 (BOIB núm. 174, de 26 de novembre)
go.gifBOIB Núm 125 del 12 de setembre de 2019

EXECUCIÓ DE SENTÈNCIES

Resolució del director general de Prestacions i Farmàcia de 4 de setembre de 2019 per la qual s’ordena l’execució de les sentències fermes dictades per la Sala Contenciosa-Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en els PO 167/2016 i PO 207/2016
go.gifBOIB Núm 125 del 12 de setembre de 2019

CITACIÓ A TERMINI
 

Citació a termini a les persones interessades en el recurs contenciós-administratiu PO402/2016, que es segueix en el Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, interposat contra la Resolució del director general de Planificació, Avaluació i Farmàcia de 7 de setembre de 2016 per la qual s’inadmet a tràmit el recurs extraordinari de revisió interposat contra la Resolució del director general de Planificació, Avaluació i Farmàcia de 22 de desembre de 2015.
go.gifBOIB Núm 011 del 26 de gener de 2017

EXECUCIONS INTERLOCUTÒRIA

Resolució del director general de Planificació, Avaluació i Farmàcia de 29 de juliol de 2016 per la qual s’ordena l’execució de la Interlocutòria dictada en data 12 de juliol de 2016 per la SalaContenciosa-Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en la peça separada de mesures cautelars del PO 167/2016
go.gif BOIB Núm 098 de 2 d'agost

Resolució del director general de Planificació, Avaluació i Farmàcia de 29 de juliol de 2016 per la qual s’ordena l’execució de les Interlocutòries dictades en data 12 d’abril de 2016 per la Sala Contenciosa-Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en la peça de mesures cautelars dels PO 16/2016 i PO 26/2016
go.gif BOIB Núm 098 de 2 d'agost

SUSPENSIÓ PROVISIONAL CONCURS

Resolució del director general de Planificació, Avaluació i Farmàcia de 29 de juliol de 2016 per la qual es suspèn provisionalment el concurs de mèrits per a l’adjudicació de 34 oficines de farmàcia convocat per Resolució del director general de Planificació, Avaluació i Farmàcia de data 25 de novembre de 2015 (BOIB núm. 174, de 26 de novembre de 2015)
go.gif BOIB Núm 098 de 2 d'agost

CITACIONS A TERMINI

Citació a termini a les persones interessades en el recurs contenciós-administratiu PO 207/2016 del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, interposat contra la Resolució de 13 d’abril de 2016 que desestima el recurs d’alçada interposat contra la Resolució de 25 de novembre de 2015 de convocatòria de concurs de mèrits per a l’adjudicació de 34 oficines de farmàcia
go.gif BOIB Núm 087 de 9 de juliol

Citació a termini a les persones interessades en el recurs contenciós administratiu PO 89/2016 del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, interposat contra la Resolució de 22 de gener de 2016 de denegació de la suspensió de l’execució de la Resolució de 25 de novembre de 2015 de convocatòria de concurs de mèrits per a l’adjudicació de 34 oficines de farmàcia
go.gif BOIB Num 53 de 28 d'abril

Citació a termini de les persones interessades en els recursos d’alçada interposats contra la Resolució del director general de Planificació, Avaluació i Farmàcia de 25 de novembre de 2015 per la qual es convoca un concurs de mèrits per a l’adjudicació de 34 oficines de farmàcia
go.gif BOIB Núm 015 de 30 de gener

Citació a termini a les persones interessades en el recurs contenciós administratiu PO 167/2016 del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, interposat contra la Resolució de 5 d’abril de 2016 per la qual es desestimà el recurs d’alçada interposat contra la Resolució de 25 de novembre de 2015 de convocatòria de concurs de mèrits per a l’adjudicació de 34 oficines de farmàcia
go.gif BOIB Núm. 71 de 7 de juny

AMPLIACIÓ DE TERMINI

Resolució del director general de Planificació, Avaluació i Farmàcia de 20 de maig de 2016 por la qual s’amplia el termini per a resoldre i notificar el concurs de mèrits per a l’adjudicació de 34 oficines de farmàcia convocat per Resolució del director general de Planificació, Avaluació i Farmàcia de data 25 de novembre de 2015 (BOIB núm. 174, de 26 de novembre)
go.gifBOIB Núm 65 de 24 de maig

RESOLUCIÓ DE LA CONVOCATÒRIA

Resolució del director general de Planificació, Avaluació i Farmàcia de 25 de novembre de 2015 per la qual es convoca un concurs de mèrits per a l’adjudicació de 34 oficines de farmàcia.
go.gif BOIB Núm 174 de 26 de novembre


SOL·LICITUD 

lazo_pdf.gif Sol·licitud per participar en el concurs de mèrits per a l’adjudicació de 34 oficines de farmàcia


NORMATIVA 

lazo_pdf.gif Decret 30/2015, de 8 de maig, pel qual es regulen els procediments per a l’autorització i l’obertura de noves oficines de farmàcia

lazo_pdf.gif Llei 1/2015, de 19 de febrer, per la qual es modifica l’ordenació farmacèutica de les Illes Balears

lazo_pdf.gif Llei 7/1998 de 12 de novembre d’Ordenació farmacèutica de les Illes Balears

lazo_pdf.gif Resolució del director general de Gestió Econòmica i Farmàcia de 20 de maig de 2015 per la qual
s’aprova el catàleg farmacèutic de les Illes Balears