Torna

Servei d'Ordenació Farmacèutica

Normativa autonòmica

lazo_pdf.gif Llei 7/1998 de 12 de novembre d’Ordenació farmacèutica de les Illes Balears

lazo_pdf.gif Llei 1/2015, de 19 de febrer, per la qual es modifica l’ordenació farmacèutica de les Illes Balears

lazo_pdf.gif Llei 6/2018, de 22 de juny, per la qual es modifiquen diverses normes de l’ordenament jurídic de les Illes Balears en matèria de turisme, de funció pública, pressupostària, de personal, d’urbanisme, d’ordenació farmacèutica, de transports, de residus i de règim local, i s’autoritza el Govern de les Illes Balears per aprovar determinats textos refosos

lazo_pdf.gif Decret 30/2015, de 8 de maig, pel qual es regulen els procediments per a l’autorització i l’obertura de noves oficines de farmàcia

lazo_pdf.gif Decret 25/1999, de 19 de març, pel qual s’aproven les zones farmacèutiques de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el procediment per a l’autorització de noves oficines de farmàcia (Derogat)

lazo_pdf.gif Decret 79/2005, de 15 de juliol, mitjançant el qual es modifica el Decret 25/1999, de 19 de març, que aprova les zones farmacèutiques i el procediment d'autoritzacio de noves oficines de farmàcia

lazo_pdf.gif Decret 54/2010, de 9 d’abril, que modifica el Decret 25/1999, de 19 de març, pel qual s’aproven les zones farmacèutiques de les Illes Balears i el procediment per a l’autorització de noves oficines de farmàcia

lazo_pdf.gif Decret 92/2000, de 23 de juny, pel qual es regula l’horari mínim i els serveis d’urgència en les oficines de farmàcia de les Illes Balears 

lazo_pdf.gif Decret 64/2001, de 27 d’abril , pel qual s’estableixen els requisits tècnics sanitaris que han de reunir les oficines de farmàcia

lazo_pdf.gif Decret 65/2001, de 27 d’abril, pel qual s’aprova el procediment d’autorització de trasllats, transmissions, obres de modificació i amidament de distàncies d’oficines de farmàcia a les Illes Balears

lazo_pdf.gif Decret 116/2002, de 13 de setembre, pel qual s’estableixen els requisits dels magatzems de distribució de medicaments i productes sanitaris i el procediment per a la seva autorització, trasllat i tancament, i se’n regulen les existències mínimes, així com les de les oficines de farmàcia

lazo_pdf.gif Decret 39/2003, de 25 d'abril , pel qual s'estableixen els requisits i condicions sanitàries dels serveis de farmàcia i dipòsits de medicaments en centres hospitalaris, penitenciaris i sociosanitaris, i s'estableix el procediment per a la seva autorització

lazo_pdf.gif Decret 93/2004, de dia 5 de novembre, sobre Fórmules Magistrals i Preparats Oficinals

lazo_pdf.gif Decret 101/2010, de 27 d’agost, pel qual es modifica el Decret 93/2004, de 5 de novembre, sobre fórmules magistrals i preparats oficinals

lazo_pdf.gif Decret 93/2008, de 5 de setembre, pel qual s’estableixen els requisits i les condicions sanitàries dels serveis de farmàcia i dipòsits de medicaments en els centres de cirurgia ambulatòria, les mútues d’accident de treball i malalties professionals de la Seguretat Social i els centres d’interrupció voluntària de l’embaràs