Observatori del treball

Destacat Destacats  

 

 

Indicadors de sintesi econòmics i laborals

Publicacions

Prospectiva del mercat de treball

Col·lecció d'estudis laborals

Aquesta secció inclou estudis monogràfics de diversa temàtica relacionada amb el mercat de treball.

Publicacions

L’OTIB elabora periòdicament diferents anàlisis del mercat de treball.
Hi podeu trobar: la Nota de Conjuntura Laboral, la Nota de Conjuntura Trimestral (EPA), l’Informe Anual i els Informes específics dels col·lectius preferents: joves, dones i persones estrangeres.

Prospectiva del mercat de treball

Aquesta secció està dedicada a proporcionar una visió sintètica de l’evolució del teixit empresarial i del mercat laboral a les Illes Balears, per tal d’oferir eines que permetin projectar el seu possible futur a curt termini.

Indicadors laborals per a les Illes Balears

Principals indicadors per a les illes

Indicadors laborals per als municipis

Indicadors laborals per a les Illes Balears

Es poden consultar els principals indicadors del mercat de treball pel conjunt de la comunitat autònoma: Hi trobareu indicadors de: contractes, demandants, atur, afiliació a la seguretat social, EPA, ETT, cooperatives i societats laborals, accidents de treball i costs laborals.

Principals indicadors per illes

La informació per illes inclou dades sobre: població empadronada, centres de treball per sectors econòmics, afiliats d'alta a la Seguretat Social per règims d'activitat, contractes laborals per sector econòmic, grup de nacionalitat i tipus de contracte i sexe; i demandants de treball per situació (actius i aturats), sector econòmic, grup de nacionalitat, sexe   i tram d'edat, nivell d'estudis, duració de la situació, etc.

Indicadors laborals per municipis

La informació per municipis inclou dades sobre: població empadronada, centres de treball per sectors econòmics, afiliats d'alta a la Seguretat Social per règims d'activitat, contractes laborals per sector econòmic, grup de nacionalitat i tipus de contracte i sexe; i demandants de treball per situació (actius i aturats), sector econòmic, grup de nacionalitat, sexe i tram d'edat, nivell d'estudis, duració de la situació, etc.

Fons Social Europeu