Torna

Observatori del treball

Benvingut/Benvinguda a l'Observatori de Treball de les Illes Balears

D’acord amb el Decret 81/2008, de 25 de juliol, pel qual es crea i regula l’Observatori del Treball de les Illes Balears, aquest té com a finalitat gestionar l’obtenció i la recopilació de les principals dades sociolaborals de les Illes Balears i aprofundir en l’estudi i la investigació de les característiques de l’ocupació i l’atur, així com de tots els aspectes relacionats amb el mercat laboral (costs del treball, accidents laborals, conflictes, condicions i qualitat de vida laborals, formació professional i inserció laboral, seguretat i higiene en el treball, etc.).

Sens perjudici de les competències d’altres òrgans de les administracions públiques i, en especial, de les atribucions en matèria d’estadística de l’Institut d’Estadística de les Illes Balears, l’Observatori del Treball de les Illes Balears té, en l’àmbit de les competències pròpies de la conselleria competent en matèria de treball i formació, les funcions següents:

a) Recopilar dades relatives a l’àrea laboral, d’ocupació, d’atur i de tots els aspectes relacionats amb el mercat laboral.

b) Crear i gestionar una base de dades d’interès laboral amb les dades obtingudes.

c) Processar la informació obtinguda en matèria laboral per confeccionar estadístiques i, alhora, avaluar-ne les dades recopilades.

d) Elaborar informes, estudis i diagnòstics sociolaborals d’evolució i de prospecció del mercat de treball.

e) Establir un sistema d’informació estadística actualitzada de manera periòdica que serveixi per als diversos territoris i agents socials de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

f) Fer estadístiques que se li encomanin en relació amb els indicadors laborals.

g) Establir acords de col·laboració entre la conselleria competent en matèria de treball i formació i altres administracions públiques, entitats públiques o privades i agents socials i mantenir la coordinació amb els proveïdors i demandants d’informació.

 

Vos animem a escriure’ns i a subscriure-us als successius informes que es publiquin a través de la nostra adreça de correu electrònic: OTIB