Façana de la seu de la conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques  

 

La Intervenció General de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears és l'òrgan que té  atribuï-des les funcions de control intern de la gestió economicofinancera del seu pressupost i  del seu sector públic, d'acord amb els principis d'autonomia funcional, jerarquia interna i  procediment contradictori, mitjançant l'exercici de la funció interventora i del control financer, de conformitat amb el que preveu la legislació de finances de la Comunitat Autònoma. Així mateix, la Intervenció General és el centre director de la comptabilitat pública de la Comunitat Autònoma.