Torna

Portal d'Intervenció

Correspon a l'interventor o interventora general:

 • Exercir les funcions de direcció, impuls, coordinació i vigilància dels òrgans i unitats en què s'estructura la Intervenció General.
 • Coordinar i dirigir les actuacions dels òrgans i unitats que intervenen en el procediment economicofinancer en l'exercici de les funcions a què es refereix l'article 2.2 del Decret 32/2008 de 14 de març.
 • Exercir la fiscalització prèvia dels actes que hagin de ser sotmesos a aprovació i/o autorització del Consell de Govern, i d'aquells que suposin una modificació dels que hagin estat objecte de fiscalització.
 • Dictar circulars i instruccions.
 • Instar la iniciació dels procediments d'elaboració de disposicions generals que afectin les matèries que siguin competència de la Intervenció General.
 • Autoritzar el personal que en depèn per actuar en funcions d'intervenció, en els supòsits i amb els requisits que determini en cada cas.
 • Exercir la resta de competències que li siguin atribuïdes per les disposicions vigents.

Sota la direcció superior de l'interventor o interventora general, la Intervenció General exerceix les seves funcions a través de:

 •  La Viceintervenció General
 •  Les intervencions adjuntes:
  • Intervenció Adjunta de Fiscalització
  • Intervenció Adjunta d'Auditories
  • Intervenció Adjunta de Comptabilitat i Sistemes
 • Les intervencions delegades

Així mateix, formen part de la Intervenció General les unitats administratives que s'estableixin en la relació de llocs de feina de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.