Correspon al viceinterventor o viceinterventora:

  • Substituir l'interventor o interventora general en els casos de vacant, absència o malaltia en tots els assumptes que siguin competència seva.
  • Disposar i coordinar, sota la direcció superior de l'interventor o interventora general, els mitjans humans, materials, tecnològics i econòmics per desenvolupar les seves funcions en l'àmbit de cada àrea en què s'estructuren les intervencions adjuntes, com també els sistemes d'informació en matèria economicofinancera.
  • Coordinar les iniciatives i els projectes adreçats a la definició de procediments i models de funcionament i a la millora, modernització i qualitat de l'activitat i de l'entorn economicofinancer.
  • Proposar circulars i instruccions per tal de determinar les regles de actuació i d'exercici de les funcions de la Intervenció General.
  • Nomenar els representants de la Intervenció General en les meses de contractació i en els actes de recepció i comprovació de l'aplicació de subvencions.
  • Exercir aquelles competències que li delegui l'interventor o interventora general i aquelles altres que li siguin atribuïdes per les disposicions vigents.