Torna

Portal d'Intervenció

La Intervenció General té assignades les funcions a les que es refereix el títol IV del Decret legislatiu 1/2005, de 24 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de finances de la comunitat autònoma de les Illes Balears. Per dur-les a terme disposa de les competències que li atribueix l'esmentat text legal, les del seu desplegament així com les normes concordants. D'acord amb el que disposa el Decret 32/2008 de 14 de març, són les següents

a) Com a centre director de control intern de la gestió economicafinancera del sector públic de la Comunitat Autònoma:

  • Desenvolupar la funció interventora i el control financer de les actuacions sotmeses a aquestes modalitats de control, en els termes i amb l'abast que estableix el Decret 62/2006, de 7 de juliol, pel qual es regula el règim de control intern que ha d'exercir la Intervenció General de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i la resta de normativa que sigui aplicable.
  • Organitzar, coordinar i definir els sistemes i procediments de control.
  • Assessorar els òrgans de gestió com a conseqüència de l'exercici de les seves funcions de control.
  • Assistir els òrgans col•legiats en què, per raó del seu rang, càrrec o àmbit competencial, hagi de participar o calgui informar o assistir.

b) Com a centre directiu de la comptabilitat pública de la Comunitat Autònoma:

  • Dirigir i gestionar la comptabilitat i la informació comptable, amb els òrgans que en depenen i intervenen en el procediment.
  • Dur a terme la coordinació comptable dels ens que integren el sector públic de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
  • Definir, mantenir i inspeccionar els procediments, els requeriments i les funcionalitats que afectin l'àmbit economicofinancer, i donar suport als seus usuaris.
  • Dirigir els projectes per definir els models d'organització i de funcionament a l'àrea economicofinancera dels ens que integren el sector públic de la Comunitat Autònoma.
  • Dirigir i desenvolupar, des d'un punt de vista funcional, el sistema d'informació economicofinancera i tots aquells sistemes que el complementen i/o actualitzen, tot això pel que fa a l'àrea de comptabilitat i sense perjudici de la direcció, el disseny, l'actualització i el desenvolupament dels sistemes relatius a la gestió tributària, que correspondrà a l'òrgan competent en matèria d'aplicació dels tributs.
  • Les relacions amb els òrgans equivalents d'altres administracions públiques i amb els òrgans de control extern.

c) Com a centre gestor de la comptabilitat pública de la Comunitat Autònoma exerceix les funcions que preveu l'article 91 del Text refós de la Llei de finances de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, aprovat pel Decret legislatiu 1/2005, de 24 de juny, i la normativa concordant i de desplegament.

D'acord amb l'article 79.1 del Decret legislatiu 1/2005, de 24 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de finances de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, la Intervenció General de la Comunitat Autònoma està adscrita a la conselleria competent en matèria d'hisenda, sense perjudici de l'autonomia plena de la Intervenció amb relació a tots els òrgans i entitats sotmesos a fiscalització.