Les intervencions adjuntes, sota la coordinació de la Viceintervenció General, despleguen les seves funcions dins de les tres àrees següents:

- Àrea de Fiscalització
- Àrea d'Auditories
- Àrea de Comptabilitat i Sistemes

Al front de cada una d'aquestes àrees hi haurà un interventor adjunt o interventora adjunta.

Els interventors adjunts o interventores adjuntes substituiran per ordre d'antiguitat en l'Administració de la Comunitat Autònoma i, en cas d'igualtat, per ordre de més edat, el viceinterventor o viceinterventora, en els casos de vacant, absència o malaltia d'aquest, en tots els afers que siguin competència seva.

Els titulars de les intervencions adjuntes se supliran entre si d'acord amb el que disposi l'interventor o la interventora general.

Les intervencions adjuntes hauran d'actuar de manera coordinada entre si pel que fa a la definició de procediments, requeriments i funcionalitats economicofinanceres de projectes comuns, la participació en els equips de treball de les iniciatives comunes i la gestió de recursos comuns.

Correspon a la Intervenció Adjunta de fiscalització:

 • Planificar, coordinar, dirigir i verificar l'organització i els procediments en les actuacions relatives a l'exercici de la funció de control intern previ.
 • Planificar, dirigir i coordinar l'actuació de les diferents intervencions delegades en matèria de control intern previ.
 • Estudiar i proposar la resolució de les discrepàncies que es donin com a conseqüència de les objeccions efectuades pels interventors o interventores delegats en la seva funció fiscalitzadora.
 • Promoure la resolució de les consultes i els informes en matèria de la seva competència.
 • Planificar i dirigir les actuacions de les intervencions delegades en matèria de control intern posterior que determini l'interventor o interventora general, amb l'assistència i la cooperació de la Intervenció Adjunta d'Auditories.
 • Elaborar i coordinar els plans de formació de les intervencions delegades.
 • Totes aquelles altres funcions que li encarregui l'interventor o la interventora general o li reconegui la normativa vigent.

Correspon a la Intervenció Adjunta d'Auditories:

 • Planificar, coordinar i verificar l'organització i els procediments en les actuacions d'auditoria i de control financer.
 • Dirigir, planificar, coordinar i verificar les actuacions de control, seguiment i avaluació de la gestió en l'àmbit econòmic i financer, que es fa mitjançant les auditories de gestió i els informes i les anàlisis globals o específiques sobre procediments , riscs i resultats, com també en l'àmbit de sistemes, en coordinació amb les altres intervencions adjuntes.
 • Impulsar, coordinar, verificar i, si s'escau, executar els plans d'auditories del sector públic autonòmic i de control financer de l'Administració de la Comunitat Autònoma, d'acord amb les normes aplicables.
 • Assessorar els òrgans responsables de la gestió de recursos públics en relació amb matèries relacionades amb les seves competències.
 • Totes aquelles altres funcions que li encarregui l'interventor o interventora general o li reconegui la normativa vigent.

Correspon a la Intervenció Adjunta de Comptabilitat i Sistemes:

 • Dirigir, Coordinar, verificar i executar la comptabilitat centralitzada i els serveis que la fan, com també la coordinació de l'activitat dels òrgans i de les unitats que tenguin atribuïdes funcions relatives a la comptabilitat descentralitzada, en coordinació amb les altres intervencions adjuntes.
 • Proposar les adaptacions necessàries al Pla de Comptabilitat Pública com també l'estructura, el contingut i la tramitació dels comptes i altres documents derivats i relatius a la comptabilitat pública que s'hagin de retre.
 • Formar el Compte General de la Comunitat Autònoma i els seus documents complementaris, examinar els comptes que els ens dels sector públic autonòmic hagin de retre a la Sindicatura de Comptes i al Tribunal de Comptes, com també la resta de documentació que sol•licitin ambdues institucions.
 • Centralitzar l'elaboració del Compte general de la Comunitat Autònoma i la presentació dels comptes, estats i altres documents comptables.
 • Assessorar els òrgans gestors de la comptabilitat pública i emetre els informes en aquesta matèria que li encarregui l'interventor o interventora general.
 • Planificar i verificar l'organització i els procediments en les actuacions de fiscalització posterior dels ingressos que determini l'interventor o interventora general, amb l'assistència i la cooperació de la Intervenció Adjunta d'Auditories.
 • Totes aquelles altres funcions que li encarregui l'interventor o interventora general o li reconegui la normativa vigent.