Torna

Portal d'Intervenció

Les intervencions delegades han d'exercir en els termes que determini l'interventor o interventora general, les funcions a què es refereix l'article 2.2 del Decret 32/2008 de 14 de març. En particular correspon a les intervencions delegades:

  • El control intern previ dels actes i expedients que generin l'autorització i el compromís de les despeses i el reconeixement de les obligacions que s'originin com a conseqüència dels actes de gestió sotmesos en aquesta modalitat de control, en els casos que no estigui expressament atribuïda a l'interventor o interventora general.
  • El control dels documents de gestió del pressupost de despeses dels centres als quals estiguin adscrites.
  • L'exercici de les funcions de control posterior mitjançant la realització dels control financers que determini l'interventor o interventora general.
  • L'emissió dels informes preceptius en els supòsits d'omissió de la fiscalització prèvia.
  • El control dels fons lliurats a justificar.
  • Assessorar els òrgans de gestió en l'exercici de les seves funcions i assistir els òrgans col•legiats en què, per raó del seu rang, càrrec o àmbit competencial, hagin de participar o calgui informar o assistir.
  • Coordinar i centralitzar el subministrament de la informació comptable del centre gestor al que estiguin adscrites en la forma que estableixi l'interventor o interventora general.
  • Dirigir el personal adscrit a cadascuna de les intervencions delegades.
  • Totes aquelles altres funcions que li encomani l'interventor o interventora general o li reconegui la normativa vigent.

Al capdavant de cada intervenció delegada hi ha un interventor delegat o interventora delegada, que disposa del personal de suport corresponent, assignat per l'interventor o interventora general, els llocs de treball dels quals es proveeixen d'acord amb el que estableixi la relació de llocs de treball.

Igualment, al capdavant de les diferents unitats administratives que formen part de cada una de les intervencions adjuntes de la Intervenció General, hi pot haver també un interventor delegat o interventora delegada, amb el personal de suport corresponent, assignat per l'interventor o interventora general. Aquests llocs de treball s'han de proveir d'acord amb el que estableixi la relació de llocs de treball.

El personal assignat a les intervencions delegades depèn orgànicament i funcionalment de la conselleria competent en matèria d'hisenda i pressuposts.