Qui som?

El Centre Balear d'Informació i Documentació per a la Joventut (CBIDJ), adscrit a la conselleria competent en matèria de joventut del Govern de les Illes Balears, és el representant de la comunitat autònoma de les Illes Balears en les tasques de coordinació, col·laboració i cooperació amb tots els serveis que integren la Xarxa Balear de Serveis d'Informació Jove.

Els objectius primordials del CBIDJ són els d'informar, orientar, assessorar i investigar sobre tots els temes que puguin ser d'interès per a la joventut.

Quines funcions té? A més de coordinar tots els serveis d'Informació Jove integrats a la Xarxa Balear, el Centre Balear d'Informació i Documentació per a la Joventut (CBIDJ) té les funcions següents:

a) Representar les Illes Balears en les relacions de col·laboració, coordinació i cooperació que s'estableixin amb organismes similars de les distintes administracions públiques.

b) Promoure la creació de nous serveis d'informació.

c) Prestar assessorament sobre la creació de nous serveis.

d) Promoure la creació i l'avaluació d'espais comuns de la Xarxa Balear d'Informació Jove.

e) Col·laborar amb els serveis d'informació quant a l'aportació de material de consulta i publicacions.

f) Formar i reciclar el personal informador de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

g) Promoure i coordinar, si pertoca, l'edició de publicacions de tipus informatiu que siguin d'interès per als joves en general.

h) Promoure dins la Xarxa Balear d'Informació Jove el desenvolupament de les noves tecnologies informàtiques i l'aplicació d'aquestes, per a la millora de la qualitat de la informació i la seva major difusió als joves.

i ) Analitzar, estudiar i resoldre les qüestions que afectin els serveis d'Informació Jove.

j) Cooperar amb les distintes administracions públiques i els organismes, nacionals o internacionals, dedicats a tasques informatives i documentals.

k) Cooperar amb les distintes entitats i associacions que duguin a terme programes relacionats amb els joves i, molt especialment, amb els joves més desfavorits.

l) Vetllar pel compliment de les normes aplicables als serveis d'Informació Jove.


CARTA ERYICA

Carta europea d’informació juvenil Aprovada a Cascais (Portugal) el 27 d’abril de 2018 per la 29a Assemblea General de l’Agència Europea per a la Informació i l’Assessorament dels Joves (ERYICA)

Preàmbul

Vivim en societats complexes i digitalitzades i en un món interconnectat que ofereix molts reptes i oportunitats. L’accés a la informació i la capacitat d’analitzar-la i utilitzar-la són cada vegada més importants per als joves de dins i de fora d’Europa. El treball d’informació juvenil els ajuda a assolir les seves aspiracions i en promou la participació com a membres actius de la societat. La informació s’hauria de proporcionar de manera que ampliés les opcions disponibles per als joves i promogués la seva autonomia i apoderament.

El respecte per la democràcia, els drets humans i les llibertats fonamentals implica el dret de tota la gent jove a tenir accés a informació exhaustiva, objectiva, comprensible i fiable sobre totes les seves preguntes i necessitats. Aquest dret a la informació ha estat recone- gut a la Declaració Universal dels Drets Humans, a la Convenció sobre els drets del infants, al Conveni europeu per a la protecció dels drets humans i les llibertats fonamentals, i a les Recomanacions núm. R (90) 7, CM/Rec(2010)8 i CM/Rec(2016)7 del Consell d’Europa sobre informació i assessorament per a gent jove i sobre l’accés de la gent jove als seus drets. Aquest dret també és la base de les activitats d’informació juvenil realitzades per la Unió Europea.

El treball generalista de la informació juvenil abasta tots els temes que interessen la gent jove, i poden incloure un ampli espectre d’activitats: informar, assessorar, donar suport, ajuda, formació, relació entre iguals, treball en xarxa i referències a serveis especialitzats per implicar i apoderar la gent jove. Aquestes activitats es poden subministrar a través dels centres d’informació juvenil o mitjançant serveis d’informació juvenil en altres estructures i entorns. La finalitat dels principis d’aquesta Carta és la seva aplicació a totes les formes de treball generalista d’informació juvenil. Constitueixen la base per a unes normes i mesures de qualitat mínimes que s’han d’establir a cada país com a elements d’un enfocament integral, dotat de recursos, coherent i coordinat respecte del treball d’informa- ció juvenil, que forma part integral de la política de joventut.

Principis

1. INDEPENDENT
1.1 La informació que s’ofereix és completa, proporciona una visió general de les diferents opcions disponibles i es basa en fonts plurals i verificades.
1.2  La informació que s’ofereix és independent de qualsevol influència religiosa, política, ideològica o comercial.
1.3  Les fonts de finançament de la informació juvenil no comprometen l’aplicació de cap dels principis d’aquesta Carta.

2. ACCESSIBLE
2.1 Els serveis d’informació juvenil garanteixen la igualtat d’accés.
2.2 Els centres i serveis d’informació juvenil són fàcilment accessibles, atractius i visibles per a la gent jove. 2.3 La informació juvenil és comprensible per a la gent jove.

3. INCLUSIVA
3.1 Els serveis d’informació juvenil estan oberts a tota la gent jove sense cap tipus de discriminació.
3.2 Els serveis d’informació juvenil són gratuïts per a tota la gent jove.
3.3 Els centres i serveis d’informació juvenil s’esforcen per arribar a tota la gent jove, de manera efectiva i adequada per a diferents grups i necessitats.

4. BASADA EN LES NECESSITATS
4.1 Els serveis d’informació juvenil es basen en les necessitats de la gent jove.
4.2 La informació disponible abasta tots els temes que afecten la gent jove.
4.3 Cada usuari es respecta com a persona i la resposta a cada pregunta es personalitza de manera efectiva i adequada.
4.4 Les estructures d’informació juvenil disposen de recursos humans suficients per garantir un suport i serveis personalitzats.

5. APODERADORA
5.1 Els serveis d’informació juvenil apoderen la gent jove i fomenten la seva autonomia.
5.2  Els serveis d’informació juvenil proporcionen a la gent jove mitjans de comunicació i habilitats d’alfabetització de la informació per actuar de manera segura i responsable.
5.3  Els serveis d’informació juvenil promouen una ciutadania activa i participativa.

6. PARTICIPATIVA
6.1 La gent jove participa en la producció, difusió i avaluació de la informació juvenil, en diferents nivells i de diferents maneres.
6.2 Els serveis d’informació juvenil ofereixen plataformes per a activitats entre iguals.
6.3 Es recomana a la gent jove que aporti la seva opinió com una part integrada del desenvolupament continu dels serveis d’informació juvenil.

7.ÈTICA
7.1 Els serveis d’informació juvenil respecten el dret a la intimitat, la confidencialitat i l’anonimat de la gent jove. Els serveis d’informació juvenil proporcionen un entorn segur per a la gent jove.
7.2  Els criteris de selecció de la informació es fan públics i comprensibles. L’autoria i el propòsit de la informació són clars i visibles.
7.3  Tota la informació produïda o difosa és exacta, completa, actualitzada i veraç.


8. PROFESSIONAL
8.1 Els serveis d’informació juvenil es proporcionen de manera professional per part de personal capacitat.
8.2 Els treballadors i les treballadores de la informació juvenil tenen habilitats d’alfabetització informativa i de mitjans de comunicació. 8.3 Els serveis d’informació juvenil cooperen amb els grups d’interès rellevants per identificar necessitats, buscar sinergies, compartir coneixements i fer visible la informació juvenil.
8.4 Elstreballadors i les treballadores de la informació juvenil cooperen a nivell local, regional, nacional, europeu i internacional i comparteixen bones pràctiques i coneixements.
8.5 Els treballadors i les treballadores de la informació juvenil garanteixen que la gent jove tingui coneixements i habilitats per utilitzar els serveis digitals adreçats a ella.

9. PROACTIVA
9.1 Els serveis d’informació juvenil són innovadors en la seva elecció d’estratègies, mètodes i eines per arribar a la gent jove.
9.2  Els treballadors i les treballadores de la informació juvenil són conscients de les novetats i les lleis pertinents, i es mantenen informatsi informades sobre les tendències de la gent jove.
9.3 Els treballadors i les treballadores de la informació juvenil són actors proactius en el panorama dels mitjans de comunicació i la informació per garantir que la informació juvenil de qualitat sigui visible.

DESCARREGA PDF