La Xarxa Balear de Serveis d’Informació Jove (Infojove)

1. Per assegurar la canalització correcta de la informació juvenil, en l’àmbit territorial de les Illes Balears existeix la Xarxa Balear de Serveis d’Informació Jove (Infojove), que es constitueix pel conjunt d’activitats d’informació, d’orientació i d’assessorament dirigides als joves i prestades directament al públic, promogudes i desenvolupades per entitats públiques o privades, l’objecte de les quals coincideixi amb les accions descrites, prèviament reconegudes o censades oficialment. La Xarxa Balear de Serveis d’Informació Jove (Infojove) serà gestionada pel Govern de les Illes Balears juntament amb els consells insulars als quals s’hagin transferit les competències de joventut.

2. La informació, l’orientació i l’assessorament que es prestin per mitjà dels serveis d’informació jove han de versar sobre totes les matèries que siguin d’interès per als joves i les joves que no siguin constitutives de delicte, i no es poden establir discriminacions o limitacions de cap índole.

3. La Xarxa Balear de Serveis d’Informació Jove s’integra per: a) El Centre Balear d’Informació i Documentació per a la Joventut. b) Els centres d’informació jove. c) Els punts d’informació jove. d) Les unitats d’informació jove.  e) Les assessories per a joves.

4. El reconeixement, els objectius, les funcions i els requisits i les condicions de funcionament d’aquests serveis s’han de determinar reglamentàriament.