Concepte i principis de la informació juvenil

1. S’entén per informació juvenil l’activitat de recerca, recopilació, tractament i difusió de la informació per al jovent, i també l’orientació i l’assessorament prestats al jovent en els serveis d’informació jove.

2. La informació juvenil s’ha de basar en els principis generals establerts en la Carta ERYICA i en aquells altres que generin els òrgans competents d’àmbit autonòmic, estatal o europeu en matèria d’informació juvenil, i, expressament, en els principis següents:

a) Igualtat. L’accés a la informació s’ha d’establir en condicions d’igualtat per a tots els joves i les joves, sense que hi pugui haver cap discriminació per raó d’ubicació, origen, sexe, religió, classe social o altres circumstàncies o condicions personals o socials.

b) Independència. La informació ha de ser independent i objectiva i ha de respondre a les demandes o necessitats que expressin els usuaris i se n’ha d’excloure qualsevol interès particular i ideològic.

c) Qualitat. La informació l’ha de facilitar de manera professional personal format a l’efecte. En tot cas, la informació ha de ser completa, precisa, actualitzada i pràctica, i se n’ha de garantir l’objectivitat mitjançant el pluralisme i la contrastació en la utilització de les fonts d’informació.

d) Atenció personal. L’atenció a l’usuari ha de ser personalitzada i adaptada a la demanda. La informació i l’assessorament han de respectar la confidencialitat i l’anonimat de l’usuari.