Torna

Indicadors del Sistema de ciència, tecnologia i innovació de les Illes Balears

Evolució de la despesa en R+D (milers d'euros) i evolució de la despesa en R+D sobre el PIB (%) a les Illes Balears

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l'INE (2020)

Evolució de la despesa en R+D per sectors d'execució a les Illes Balears

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l'INE (2020)

Distribució de la despesa en R+D a les Illes Balears i a Espanya (2018)

desc_RD_3.JPG

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l'INE (2019)