Torna

Indicadors del Sistema de ciència, tecnologia i innovació de les Illes Balears

Despesa en R+D sobre el PIB (2019)

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l'INE (2020)

Taxa de variació de la despesa en R+D (%)

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l'INE (2020)

Aportació de les comunitats autònomes a la despesa total en R+D l'any 2019 (%)

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l'INE (2020)