Estratègia contra el Càncer de les Illes Balears 2023-2028

Es posa en marxa un procés per implementar l’Estratègia de Càncer del Sistema Nacional de Salut i adaptar-la a les característiques específiques de les Illes Balears i a les necessitats de la seva població.

Amb l’objectiu de millorar la coordinació entre els diferents serveis sanitaris implicats en el desenvolupament correcte de l’Estratègia, es redefineixen les prioritats per tal d’optimitzar els recursos i adaptar-los a les necessitats de les persones i, en definitiva, avançar en el procés de salut i malaltia que envolta el càncer.

Els pilars que fonamenten aquest procés són la participació-acció i la sensibilització i anàlisi de les desigualtats socioeconòmiques al llarg de tot el territori, amb l’equitat com un dels principals valors que cal destacar per minimitzar l’impacte de les desigualtats en les persones afectades de càncer.

Protegir la salut mental de les persones immerses en processos de càncer i de les seves famílies és una màxima que s’ha de tenir en compte en tot el procés d’atenció.

Les estratègies autonòmiques, concretades en plans oncològics o previstes en les línies estratègiques dels plans de salut, i l’Estratègia de Càncer de l’SNS de 2021, emfatitzen la rellevància de donar respostes integrals que posin les persones al centre durant el procés. Aquesta mirada s’enfoca en:

 • La gestió del propi procés; la persona participa en la presa de decisions.
 • L’atenció interdisciplinària, caracteritzada per la coordinació dels serveis assistencials de procés diagnòstic, terapèutic i de seguiment.
 • L’abordament integral i intersectorial, amb procediments que combinen l’atenció psicosocial i sociocomunitària d’acord amb les necessitats del procés. Concretament, es planteja: l’atenció a la família o la xarxa socioafectiva de la persona; la consolidació de la coordinació entre l’atenció primària, l’assistencial i la gestió sanitària; el reforçament de l’acompanyament i dels recursos per a la cura de la salut mental per la duresa del procés emocional; la implementació d’accions d’educació per a la salut en la sensibilització de la comunitat, i el desenvolupament i el reforç de recursos de cura en el marc de la xarxa sociocomunitària.
 • Criteris que afavoreixin l’equitat en l’atenció, posant èmfasi en les llistes d’espera, l’actualització d’equipaments, el desenvolupament de protocols assistencials i guies clíniques, els recursos humans d’atenció oncològica, els recursos d’atenció psicosocial o l’avaluació freqüent dels resultats clínics i els procediments.
 • La modificació de les polítiques i la legislació per promoure hàbits de vida saludable i protegir de la malaltia. Concretament, prenent les indicacions de l’enfocament «Salut en totes les polítiques», cal considerar les implicacions dels sectors ambiental, alimentari, d’oci, infància i joventut o gènere en el càncer, per tal de treballar de forma transversal en normes que puguin millorar la salut de la població.
 • La promoció de la salut en espais de la vida quotidiana, com ara els laborals o escolars, per incentivar estils de vida protectors del càncer.
 • L’enfocament poblacional per a la detecció precoç com a estratègia preventiva a través dels programes de cribratge de càncer de mama, càncer de cèrvix, càncer colorectal i els que puguin sorgir en un futur.

Per donar resposta a aquests conceptes, s’estableixen les següents línies estratègiques:

 1. Promoció i prevenció del càncer. Prevenció primària i detecció precoç a través dels programes de cribratge de càncer de mama, càncer de cèrvix, càncer colorectal.
 2. Atenció i prestacions sanitàries. Inclou el model d’atenció en la infància i adolescència i en l’edat adulta, el seguiment i les cures pal·liatives.
 3. Dades, Registre de Càncer i sistemes d’informació.
 4. Recerca i innovació.
 5. Promoció i atenció a la salut mental de la persona i la seva família. Aquesta línia és fonamental, protegir la salut mental de les persones immerses en processos de càncer i la de les seves famílies és una màxima que s’ha de tenir en compte en tot el procés d’atenció.
 6. Seguiment, atenció i avaluació de les necessitats de les persones supervivents i les seves famílies. La qualitat de vida, l’atenció psicològica i l’avaluació de les necessitats de pacients que han sobreviscut al càncer són reptes que cal plantejar-se en el nostre SNS, amb la participació d’associacions de pacients i de voluntaris per poder donar cobertura a totes les necessitats sanitàries i socials i aconseguir l’adaptació a les activitats de la vida diària.

Per assegurar la correcta implementació es crea un Comitè Tècnic Interinstitucional de Càncer presidit pel Coordinador autonòmic de Càncer i una Comissió Assessora.

Comitè Tècnic Interinstitucional de Càncer

Treballarà amb subcomissions per a cadascuna de les línies estratègiques, integrades per professionals de tots els àmbits d’atenció i d’institucions implicades en els efectes del càncer i a prevenir-lo.

Comissió Assessora

Integrada per persones rellevants en l’àmbit del càncer, associacions i entitats.