Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Procediments / Serveis

Heu cercat

2787 Procediments / Serveis disponibles, mostra-me'n 10 20 50 per pàgina.
 • Ordenació administrativa Comunicació d'obertura o represa d'activitat en els centres de treball Direcció General de Treball i Salut Laboral

  Tràmit : Comunicació d'obertura Des del 06/04/2022 Obert Tràmit : Modificació de dades d'una comunicació d'obertura ja registrada Des del 06/04/2022 Obert Tràmit : Adjuntar documents a una comunicació d'obertura de centre de treball ja registrada Des del 06/04/2022 Obert Tràmit : Obtenir còpia d'una comunicació d'obertura ja registrada Des del 06/04/2022 Obert Tràmit : Tancament del centre de treball Des del 31/10/2022 Obert

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Ajudes per a certàmens ramaders i fires agràries, 2022 Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA)

  Tràmit : Sol.licitud d'ajuda pagament Des del 02/11/2022 Fins al 30/11/2022. Tancat Tràmit : Esmena de la sol.licitud Des del 02/11/2022 Obert Tràmit : Presentació de documentació Des del 02/11/2022 Obert Tràmit : Desistiment de la sol.licitud o renuncia de dret Des del 02/11/2022 Obert Tràmit : Millora o modificació voluntària de la sol.licitud Des del 02/11/2022 Fins al 30/11/2022. Tancat Tràmit : Al.legacions en tràmit d'audiència Des del 02/11/2022 Obert

 • Reclamacions, Denúncies i Queixes Recurs d'alçada L'organ competent per materia

  Tràmit : Interposició del recurs d'alçada Des del 25/10/2019 Obert Tràmit : Al·legacions al tràmit d'audiència Des del 02/11/2022 Obert

 • Reclamacions, Denúncies i Queixes Recurs extraordinari de revisió L'organ competent per materia

  Tràmit : Presentació de l'escrit d'interposició del recurs Des del 29/10/2019 Obert Tràmit : Al·legacions al tràmit d'audiència . Des del 02/11/2022 Obert

 • Autoritzaciones, llicències i concessions Cessió de contracte públic L'organ competent per materia

  Tràmit : Sol·licitud de cessió de contracte públic Des del 07/07/2020 Obert Tràmit : Presentació d'al·legacions Des del 02/11/2022 Obert

 • Processos selectius i de capacitació Convocatòria procés d'estabilització concurs oposició cos subaltern, Eivissa Servei de Selecció

  Tràmit : Presentació de sol·licituds Des del 19/09/2022 Fins al 17/10/2022. Tancat Tràmit : Llistes provisionals de persones admeses i excloses i termini d'al·legacions Des del 07/11/2022 Fins al 15/11/2022. Tancat Tràmit : Esmenes de les llistes provisionals de mèrits al·legats Des del 30/11/2022 Fins al 12/12/2022. Tancat Tràmit : Al·legacions a la llista provisional d'aprovats i revisió d'examen de la fase d'oposició Des del 19/12/2023 Fins al 29/12/2023. Tancat Tràmit : Acreditació dels mèrits al·legats en la declaració responsable Des del 06/02/2024 Fins al 19/02/2024. Tancat

 • Processos selectius i de capacitació Convocatòria procés d'estabilització concurs mèrits cos gestió, Mallorca Servei de Selecció

  Tràmit : Presentació de sol·licituds Des del 19/09/2022 Fins al 17/10/2022. Tancat Tràmit : Llistes provisionals de persones admeses i excloses i termini d'al·legacions Des del 07/11/2022 Fins al 15/11/2022. Tancat Tràmit : Esmenes de les llistes provisionals de mèrits al·legats Des del 30/11/2022 Fins al 12/12/2022. Tancat Tràmit : Acreditació dels mèrits al·legats en la declaració responsable Des del 21/02/2023 Fins al 07/03/2023. Tancat Tràmit : Esmena al requeriment de mèrits amb defectes formals Des del 15/04/2023 Fins al 28/04/2023. Tancat Tràmit : Presentació d'al·legacions a la llista provisional amb les puntuacions obtingudes conclòs el procediment de revisió per part del Tribunal Des del 17/07/2023 Fins al 17/07/2023. Tancat Tràmit : Contestació al requeriment de elecció de llocs de feina i de la documentació acreditativa de compliments dels requisits Des del 14/06/2023 Fins al 22/06/2023. Tancat Tràmit : Al·legacions a les llistes provisionals d'afectats per al·legacions presentades per aspirants del cos Des del 14/09/2023 Fins al 22/09/2023. Tancat

 • Processos selectius i de capacitació Convocatòria del procés d'estabilització per concurs extraordinari de mèrits per cobrir les places de personal laboral de l'Institut d'Estudis Baleàrics Institut d'Estudis Baleàrics (IEB)

  Tràmit : Presentació de sol·licituds Des del 03/02/2023 Fins al 09/02/2023. Tancat Tràmit : Esmena de la sol·licitud Des del 23/03/2023 Fins al 31/03/2023. Tancat Tràmit : Esmena del barem Des del 25/04/2023 Fins al 04/05/2023. Tancat Tràmit : Presentació dels requisits i dels mèrits Des del 05/06/2023 Fins al 16/06/2023. Tancat Tràmit : Al·legacions a les llistes provisionals de puntuacions - Grup A Des del 21/06/2023 Fins al 29/06/2023. Tancat Tràmit : Al·legacions a la llista provisional de puntuacions - Grup C Des del 27/06/2023 Fins al 05/07/2023. Tancat Tràmit : Al·legacions a la llista provisional de puntuacions - Grup D Des del 28/06/2023 Fins al 06/07/2023. Tancat Tràmit : Al·legacions a la llista provisional de puntuacions - GRUP B - TÈCNIC DE TRAMITACIÓ Des del 30/06/2023 Fins al 10/07/2023. Tancat Tràmit : Resposta al requeriment d'esmena dels defectes formals dels mèrits - GRUP B DOCUMENTALISTA Des del 05/07/2023 Fins al 18/07/2023. Tancat Tràmit : Al·legacions a la llista provisional de puntuacions - GRUP B - DOCUMENTALISTA Des del 19/07/2023 Fins al 27/07/2023. Tancat

 • Processos selectius i de capacitació Convocatòria 2023 de la prova d'accés als cicles formatius de grau mitjà de formació professional Servei de Planificació i Participació

  Tràmit : Sol·licitud d'inscripció Des del 03/03/2023 Fins al 17/03/2023. Tancat

 • Processos selectius i de capacitació Convocatòria bolsa extr. CFT, esc tecnologies de la inf. i telecom., esp informàtica, de la Adm. especial CAIB, Mallorca Escola Balear d'Administració Pública (EBAP)

  Tràmit : Presentació de sol·licituds Des del 14/11/2022 Fins al 25/11/2022. Tancat Tràmit : Publicació de la llista de persones aspirants per ordre de prelació Des del 16/12/2022 Fins al 22/12/2022. Tancat Tràmit : Llista provisional de mèrits i llista persones amb mèrits amb defectes formals Des del 19/01/2023 Fins al 26/01/2023. Tancat Tràmit : Presentació documentació resoldre empats per a la constitució borsa Des del 06/02/2023 Fins al 10/02/2023. Tancat

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Selecció d'entitat col·laboradora per tramitar ajuts als emprenedors i empreses amb activitat a Illes Balears per cobrir comissions d'obertura i estudi, interessos i cost de l'aval de SGR en 2023 Servei de Política Financera i Assegurances

  Tràmit : Sol·licitud Des del 08/02/2023 Fins al 21/02/2023. Tancat Tràmit : Presentació de documentació requerida per l'Administració Des del 22/02/2023 Obert Tràmit : Presentació de factura de la compensació econòmica de la col·laboració Des del 30/06/2023 Obert

 • Processos selectius i de capacitació Convocatòria de proves selectives al cos auxiliar de l'Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears Departament de Formació i Selecció

  Tràmit : Presentació de sol·licituds Des del 01/05/2019 Fins al 20/05/2019. Tancat Tràmit : Publicació de les llistes provisionals de persones admeses i excloses Des del 08/11/2019 Fins al 21/11/2019. Tancat Tràmit : Sol·licitud de revisió o de reclamació del segon exercici del cos auxiliar Des del 09/02/2023 Fins al 13/02/2023. Tancat Tràmit : Al·legacions a l'Acord del Tribunal Qualificador de 20 de març de 2023 Des del 21/03/2023 Fins al 03/04/2023. Tancat Tràmit : Presentació d'al·legacions a la llista provisional d'aprovats de la fase d'oposició Des del 10/05/2023 Fins al 12/05/2023. Tancat Tràmit : Presentació de mèrits de la fase de concurs Des del 18/05/2023 Fins al 29/05/2023. Tancat Tràmit : Presentació d'al·legacions a la llista provisional de puntuacions a la fase de concurs Des del 16/06/2023 Fins al 20/06/2023. Tancat Tràmit : Presentació d'al·legacions a la llista provisional de persones aspirants seleccionades del concurs oposició del cos auxiliar administratiu Des del 06/07/2023 Fins al 10/07/2023. Tancat Tràmit : Presentació d'al·legacions a efectes de desempats de la borsa Des del 09/08/2023 Fins al 23/08/2023. Tancat Tràmit : Presentació de documentació de compliment dels requisits Des del 09/08/2023 Fins al 28/08/2023. Tancat Tràmit : Presentació de documentació de compliment dels requisits llista 02/09/23 Des del 03/09/2023 Fins al 22/09/2023. Tancat

 • Processos selectius i de capacitació Convocatòria de proves selectives al cos subaltern de l'Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears Departament de Formació i Selecció

  Tràmit : Presentació de sol·licituds Des del 01/05/2019 Fins al 20/05/2019. Tancat Tràmit : Reclamació o sol·licitud de revisió del segon exercici del cos subaltern Des del 09/02/2023 Fins al 10/02/2023. Tancat Tràmit : Al·legacions a la llista provisional d'aprovats de la fase d'oposició Des del 27/02/2023 Fins al 02/03/2023. Tancat Tràmit : Aportació de mèrits per a la fase de concurs Des del 04/03/2023 Fins al 13/03/2023. Tancat Tràmit : requeriments de mèrits al·legats amb defectes formals Des del 03/05/2023 Fins al 16/05/2023. Tancat Tràmit : Presentació d'al·legacions a la llista provisional de puntuacions de la fase de concurs del cos subaltern Des del 18/05/2023 Fins al 22/05/2023. Tancat Tràmit : Presentació d'al·legacions a la llista provisional de persones aspirants seleccionades del concurs oposició Des del 20/06/2023 Fins al 22/06/2023. Tancat Tràmit : Presentació d'alegacions a efectes de desempats a la borsa Des del 09/08/2023 Fins al 23/08/2023. Tancat Tràmit : Presentació de documentació de compliment dels requisits Des del 09/08/2023 Fins al 28/08/2023. Tancat Tràmit : Presentació de documentació de compliment dels requisits (illa d'Eivissa) Des del 23/08/2023 Fins al 11/09/2023. Tancat Tràmit : Presentació de documentació de compliment dels requisits llista 02/09/23 Des del 03/09/2023 Fins al 22/09/2023. Tancat

 • Altres Habilitació del llibre de subcontractació Servei Administratiu

  Tràmit : Sol·licitud d'habilitació del llibre de subcontractació Des del 10/09/2018 Obert Tràmit : Aportació de documentació complementaria o canvi de coordinadors de seguretat o direcció facultativa Des del 09/02/2023 Obert

 • Processos selectius i de capacitació Convocatòria d'un procediment extraordinari per constituir una borsa d'ocupació temporal específica, per Mallorca, per a la categoria de policia Servei de Gestió Formativa i Administrativa

  Tràmit : Presentació de sol·licituds Des del 17/02/2023 Fins al 27/02/2023. Tancat Tràmit : Al·legacions llistes provisionals de persones admeses i excloses Des del 06/03/2023 Fins al 07/03/2023. Tancat Tràmit : Publicació llistes provisionals notes amb dret a plaça en el Curs Bàsic Policia Local (44 promoció-grup3) Des del 14/03/2023 Fins al 15/03/2023. Tancat Tràmit : Sol·licitud ordre de preferència municipis Obert

 • Processos selectius i de capacitació Convocatòria d'un procediment extraordinari per constituir una borsa d'ocupació temporal específica, per Menorca, per a la categoria de policia Servei de Gestió Formativa i Administrativa

  Tràmit : Presentació de sol·licituds. Des del 17/02/2023 Fins al 27/02/2023. Tancat Tràmit : Al·legacions llistes provisionals de persones admeses i excloses Des del 06/03/2023 Fins al 07/03/2023. Tancat Tràmit : Al·legacions llistes provisionals aspirants per nota Des del 14/03/2023 Fins al 15/03/2023. Tancat Tràmit : Sol·licitud excepcional canvi d'illa Des del 15/03/2023 Fins al 15/03/2023. Tancat Tràmit : Sol·licitud ordre de preferència municipis Obert

 • Processos selectius i de capacitació Convocatòria d'un procediment extraordinari per constituir una borsa d'ocupació temporal específica, per Eivissa i Formentera, per a la categoria de policia Servei de Gestió Formativa i Administrativa

  Tràmit : Presentació de sol·licituds. Des del 17/02/2023 Fins al 27/02/2023. Tancat Tràmit : Al·legacions llistes provisionals de persones admeses i excloses Des del 06/03/2023 Fins al 07/03/2023. Tancat Tràmit : Al·legacions a comunicació errada material en la llista provisional de persones aspirants admeses i excloses Eivissa/Formentera Des del 08/03/2023 Fins al 09/03/2023. Tancat Tràmit : Publicació llistes provisionals notes amb dret a plaça en el Curs Bàsic Policia Local (44 promoció-grup3) Des del 14/03/2023 Fins al 15/03/2023. Tancat Tràmit : Sol·licitud ordre de preferència municipis Obert

 • Processos selectius i de capacitació Convocatòria 2023 de la prova d'accés als cicles formatius de grau superior de formació professional Servei de Planificació i Participació

  Tràmit : Sol·licitud d'inscripció Des del 03/03/2023 Fins al 17/03/2023. Tancat

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Ajuts de mobilitat per a estudiants de formació professional del sistema educatiu que cursen els estudis en centre públic de les Illes Balears d'una illa diferent a la de residència (curs 2022-2023) Direcció General de Formació Professional i Ordenació Educativa

  Tràmit : Sol·licitut d'ajuts de mobilitat Des del 15/02/2023 Fins al 28/02/2023. Tancat Tràmit : Esmena de sol·licituds Des del 13/03/2023 Fins al 17/03/2023. Tancat Tràmit : Al·legacions a la proposta de resolució provisional Des del 28/06/2023 Fins al 11/07/2023. Tancat

 • Processos selectius i de capacitació Convocatòria 2023 de les proves lliures per obtenir els títols de tècnic i de tècnic superior de formació professional del sistema educatiu Servei de Planificació i Participació

  Tràmit : Sol·licitud d'inscripció a les proves lliures de cicles formatius de formació professional Des del 02/03/2023 Fins al 10/03/2023. Tancat