Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Obtenció del certificat de competència per a l'exercici de la professió de transportista per carretera

Per a l'exercici de la professió de transportista per carretera és necessari acreditar el compliment del requisit de competència professional, en aplicació del que disposa l'article 8.7 del Reglament (CE) 1071/2009 del Parlament Europeu i del Consell, de 21 d'octubre de 2009. El règim per acreditar aquesta competència es regula en l'annex 2 del Reglament de la Llei d'ordenació dels transports terrestres, aprovat pel Reial decret 1211/1990, de 28 de setembre.

En concret, per a l'obtenció del certificat és necessari estar en possessió del Títol de Formació Professional de Tècnic superior en Transport i Logística, o superar un examen específic i acreditar estar en possessió d'una determinada titulació.

Codi SIA

2862336

Persones destinatàries

a) Persones que acreditin estar en possessió del títol de Formació Professional de Tècnic superior en Transport i Logística, establert pel Reial decret 1572/2011, de 4 de novembre.

b) Persones que no compleixen allò disposat en el punt anterior, les quals podran obtenir el certificat de competència professional sempre i quan complexin els dos punts següents:

i) Acreditin estar en possessió d'alguna de les següents titulacions:

- Títol de batxiller o equivalent.

- Títol de tècnic, acreditatiu d'haver superat els ensenyaments d'una formació professional de grau mitjà.

- Títol de tècnic superior, acreditatiu d'haver superat els ensenyaments d'una formació professional de grau superior.

- Títol universitari de grau o postgrau.

ii) Superin un examen específic.

Es pot trobar la informació en relació amb l'examen a l'annex 2 del Reial decret 1211/1990, de 28 de setembre pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'ordenació dels transports terrestres; i a l'article 8.7 i a l'annex 1 del Reglament (CE) 1071/2009 del Parlament Europeu i del Consell, de 21 d'octubre de 2009.

Tan en el supòsit a) com b) és necessari que el sol·licitant tengui la residència habitual a un municipi de l'illa de Mallorca. S'entén per residència habitual el lloc en el qual una persona viu habitualment; és a dir, durant almenys 185 dies per any.

Termini per a resoldre i notificar

Sis mesos.

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

Si

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General de Mobilitat i Transport Terrestre

Tràmits

X

Sol·licitud de realització de l'examen per a l'obtenció del certificat de competència professional per al transport interior i internacional de mercaderies i viatgers

Requisits

i) Acreditar estar en possessió d'alguna de les següents titulacions:

- Títol de batxiller o equivalent.

- Títol de tècnic, acreditatiu d'haver superat els ensenyaments d'una formació professional de grau mitjà.

- Títol de tècnic superior, acreditatiu d'haver superat els ensenyaments d'una formació professional de grau superior.

- Títol universitari de grau o postgrau.

ii) Tenir la residència habitual a un municipi de l'illa de Mallorca. S'entén per residència habitual el lloc en el qual una persona viu habitualment; és a dir, durant almenys 185 dies per any.

Taxes

15F . Podeu obtenir el model d'autoliquidació 046 de l'ATIB i realitzar el pagament a la pàgina web de l'ATIB (www.atib.es) > Tributs autonòmics > Gestions i pagament per via telemàtica > Pagament i/o impressió de tributs i d'altres ingressos no tributaris autonòmics > Model 046 > Llista d'organismes > Conselleria de Mobilitat i Habitatge > Taxa per verificació del compliment de la capacitació professional de transportista i d'activitats auxiliars i complementàries del transport.

- En el cas d'impressió del model per al pagament posterior mitjançant una entitat bancària col·laboradora (actualment són les següents: CaixaBank; Banca March; Bankia; BBVA; Banco Santander; Targobank; Banco Sabadell; Colonya, Caixa Pollença; Cajamar – Caja Rural; Ibercaja; Deutsche Bank), s'imprimiran (format pdf) vàries còpies del model: una per a l'entitat col·laboradora, una per a l'Administració autonòmica i una altra per a la persona interessada (subjecte passiu); en el seu cas, segons el model de què es tracti, s'imprimirà una altra còpia a l'efecte de realitzar els corresponents tràmits administratius o registrals davant una altra entitat o organisme (p. ex.: còpia pel Registre de la Propietat en el cas del model 600 -impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats-). Si voleu realitzar el pagament telemàtic (en els casos assenyalats serà necessari que l'usuari estigui identificat o registrat degudament en el Portal mitjançant un certificat digital adequat emès per una entitat certificadora), ho podeu efectuar per qualsevol dels sistemes següents: Banca electrònica. Per utilitzar aquest sistema de pagament, heu de ser titular d'un compte en l'entitat bancària col·laboradora i disposar de les acreditacions de seguretat necessàries per a operar per via telemàtica. Actualment les entitats col·laboradores amb servei de banca electrònica són CaixaBank, Banca March, Bankia, BBVA i Colonya, Caixa Pollença. Targeta bancària. Aquest sistema permet el pagament telemàtic mitjançant targetes bancàries de dèbit o de crèdit amb independència de l'entitat emissora de la targeta.

Documentació a presentar

La que s'indica a la sol·licitud.

Models:

Termini màxim

.

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu dur a terme aquest tràmit mitjançant un dels canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica (*obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14.2 i 3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i opcional per a les persones físiques), fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital o DNI electrònic.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració Autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració Local.


Podeu consultarles adreces de totes les oficines de l'Administració Autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Mobilitat i Transport Terrestre

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei d'Ordenació del Transport

C/ d'Eusebi Estada, 28. Tel.: 971177181 - Fax: 97176365

(rfornes@dgmobil.caib.es)

Informació sobre protecció de dades

X
De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit
Responsable del tractament Direcció General de Mobilitat i Transport Terrestre
Finalitat Tramitació del procediment
Legitimació Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics
Destinatari No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal
Drets Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional
Informació adicional Descarregar