Seu Electrònica

Autorització per a l'activitat de transport públic discrecional de viatgers en autobús (VD).

Alta de còpies, visat, rehabilitació, substitució, renúncia de còpies, duplicat.

Termini màxim per a resoldre

Es de cinc mesos comptats des de la data en que la sol·licitud ha tingut entrada en el registre de la direcció general de Transports (art. 2 del Reial decret 1772/ 1994, de 5 d'agost, pel qual s'adeqüen determinats procediments administratius en matèria de transports i carreteres a la Llei 30/92, de 26 de novembre, de Regim Jurídic de les Administracions Publiques i del Procediment Administratiu Comú.

Termini màxim per a notificar

El termini màxim per a la resolució i notificació: Es de cinc mesos comptats des de la data en que la sol·licitud ha tingut entrada en el registre de la direcció general de Transports (art. 2 del Reial decret 1772/ 1994, de 5 d'agost, pel qual s'adeqüen determinats procediments administratius en matèria de transports i carreteres a la Llei 30/92, de 26 de novembre, de Regim Jurídic de les Administracions Publiques i del Procediment Administratiu Comú.

Silenci administratiu

Desestimació ( art. 2 del Reial decret 1772/ 1994, de 5 d'agost, pel qual s'adeqüen determinats procediments administratius en matèria de transports i carreteres a la Llei 30/92, de 26 de novembre, de Regim Jurídic de les Administracions Publiques i del Procediment Administratiu Comú.

Forma d'iniciació

Instància de part

Fi de la via administrativa

No

Observacions

RULES OF REGULATION:
The Law 16/1987, of 30 July, of Ordering of the Terrestrial Transports (BOE no. 182, of 31 July 1987).
The Royal Decree 1211/1990, of 28 September, for which the Regulations of the Law of Ordering of the Terrestrial Transports is approved (BOE no. 241, of 8 October 1990).
The Royal decree 1225/2006, of 27 October, for which the Regulations of the Law of Ordering of the Terrestrial Transports approved by Royal Decree 1211/1990, of 28 September, is modified. (BOE no. 273, of 15 November 2006).
Order of 4 February 1993, fear that the Regulations of the Law of Ordering of the Terrestrial Transports is developed on the subject of authorizations of discretionary transport of travellers road fear (Modified ELM fear 20-6-95 y ELM fear of 26-06-01, and partially derogated fear L. 13/96, 30-12 y ELM fear 23-7-97) (BOE 16 rect. 11-3).
Order of 23 July 1997, for which the regulations of the Law of Ordering of the Terrestrial Transports is developed on the subject of authorizations of complementary discretionary and private transport of travellers (BOE no. 182 of 31 July 1997) (Modified by order FOM/2183/2008 of 23 July. BOE no. 179 of 25 July).
Resolution of 19 September of 1995 of the General Direction of the Terrestrial Transport, about the realization of the visa of the authorizations of transports and of auxiliary activities and you would complement of the transport (B0E of 2 October)
Information can be found for the procedure of the authorizations to it paginates it vveb of the general direction of mobility: http://dgmobil.caib.es

Llista de normatives

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General de Mobilitat i Transports

Tràmits

X

Sol·licitud

Documentació

Òrgan competent per tramitar-lo

Direcció General de Mobilitat i Transports