Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Autorització / renovació d'una secció d'ortopèdia d'oficina de farmàcia

Gestió de les autoritzacions o renovacions de les seccions d'oficina de farmàcia

Codi SIA

2407389

Persones destinatàries

Farmacèutics titulars d'oficina de farmàcia

Termini per a resoldre i notificar

6 mesos

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

No

Observacions

Si opta por la presentación telemática, deberá adjuntar el modelo específico correspondiente que consta en el apartado documentación a presentar debidamente cumplimentado y firmado.

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General de Prestacions, Farmàcia i Consum

Tràmits

X

Sol·licitud

Requisits

Titulació en ortopèdia del titular/cotitular

Taxes

Aquests procediment té taxa . - -

Documentació a presentar

Plànol de l'oficina de farmàcia amb la ubicació de la secció.

Memòria de l'activitat i protocols amb relació d'equips i utillatge.

Termini màxim

.

Forma de presentació

La presentació d'aquest tràmit únicament es pot fer per via telemàtica, i heu d'accedir fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ve permanente.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Prestacions, Farmàcia i Consum

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei d'Ordenació Farmacèutica

Carrer Calçat 2-A (2ª planta). Tel.: 971177383 - Fax: 971176394

(ordenaciofarmaceutica@dgfarmacia.caib.es)

Observacions

En cas de renovació la documentació a presentar només ha de ser del que s'hagi modificat des de l'autorització

Informació sobre protecció de dades

X

De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit

Responsable del tractament

Direcció General de Prestacions, Farmàcia i Consum

Finalitat

Tramitació del procediment

Legitimació

Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics

Destinatari

No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal

Drets

Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional

Informació adicional

Descarregar