Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Sol·licitud d'indemnització pels costs de conservació, manteniment i explotació del servei de depuració d'aigües residuals.

Indemnitzar a ajuntaments i altres entitats públiques que prestin els serveis de depuració d'aigües residuals, pels costs de conservació, manteniment i explotació que suportin.

Codi SIA

2092939

Persones destinatàries

Els ajuntaments i altres entitats públiques

Termini per a resoldre i notificar

6 mesos

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

Si

Observacions

La disposició addicional segona del Decret legislatiu 1/2016, de 6 de maig, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 9/1991, de 27 de novembre, reguladora del cànon de sanejament d'aigües preveu la indemnització pels costs de conservació, manteniment, explotació i instal·lació a ajuntaments i altres entitats públiques que prestin els serveis d'aigües residuals sota les condicions que reglamentàriament aprovi el Govern de les Illes Balears, a proposta de la persona titular de la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca.

Les condicions per obtenir aquestes indemnitzacions són regulades en el Decret 25/1992, de 12 de març, sobre indemnitzacions a ajuntaments i altres entitats públiques pels costs de conservació, manteniment i explotació del servei de depuració d'aigües residuals.

Òrgan competent per a resoldre

Conselleria de Medi Ambient i Territori

Tràmits

X

Sol·licitud

Requisits

La sol·licitud ha de reunir els requisits de l'article 66 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i de l'article 2 del Decret 25/1992.

Documentació a presentar

D'acord amb l'article 2.3 del Decret 25/1992:

a) En els casos de gestió directa del servei:

1) Estudi justificatiu dels costs de conservació, manteniment i explotació del servei de depuració d'aigües residuals, exemplar per duplicat, redactat d'acord amb el "Formulari per a redactar estudis justificatius del cost de conservació, manteniment i explotació dels serveis de depuració d'aigües residuals, aprovat pel director de la Junta d'Aigües de Balears dia 27 de maig de 1992".

2) Certificació de l'acord adoptat per l'órgan u órgans competents, relatiu a sol·licitar la indemnització i a l'aprovació de l'estudi justificatiu de costos.

3) Certificació expedida per l'interventor municipal, amb el vistiplau del batle, o per l'òrgan competent, acreditativa dels ingressos que, des del dia 01/01/1992 i fins a l'actualitat, l'ajuntament o el titular de la gestió del servei percep pel concepte de depuració d'aigües residuals o amb relació a a obres o instal·lacions relatives a aquesta depuració

4) Certificació municipal que el servei es gestiona sota alguna de les modalitats de gestió directes previstes a la legislació vigent.

b) En els casos de gestió indirecta del servei:

A més de la documentació relacionada en els apartats 1, 2 i 3, la següent:

1) Fotocòpia autenticada del document justificatiu de la titularitat de la gestió indirecta.

2) Informe de l'ajuntament sobre la sol·licitud que es formula.

D'acord amb l'article 28.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, els interessats tenen dret a no aportar documents que ja es trobin en poder de l'administració actuant. Per tant alguns d'aquests documents únicament s'hauran de presentar la primera vegada que se sol·liciti aquest tipus d'indemnitzacions, sempre i quan no es produeixin canvis respecte la situació comunicada anteriorment.

Models:

Termini màxim

6 mesos

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu dur a terme aquest tràmit mitjançant un dels canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica (*obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14.2 i 3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i opcional per a les persones físiques), fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ave permanente.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració Autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració Local. Podeu consultar les adreces de totes les oficines de l'Administració Autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Secció de Sanejament i Qualitat de les Aigües

Contacte

Servei o Secció responsable

Secció de Sanejament i Qualitat de les Aigües

Tel.: 971176635

(avidal@dgreghid.caib.es)

Informació sobre protecció de dades

X

De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit

Responsable del tractament

Direcció General de Recursos Hídrics

Finalitat

Tramitació del procediment

Destinatari

No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal

Drets

Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional