Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Adhesió al Conveni de col·laboració en materia d'interoperabilitat

Procediment a seguir per què un ens de l'àmbit territorial de les Illes Balears, es pugui adherir al conveni d'interoperabilitat. L'objecte del conveni de col·laboració signat el dia 11 de desembre de 2012 entre el Govern de les Illes Balears, els Consells Insular de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera i l'Ajuntament de Palma és el de fixar el marc de col·laboració per fer efectius serveis d'interoperabilitat entre els sistemes d'informació de les administracions signants.

Podeu obtenir més informació respecte al procediment i els formularis de sol·licitud a través de l'adreça electrònica http://interoperabilitat.caib.es

Persones destinatàries

- Les administracions públiques de l'àmbit territorial de les Illes Balears.

- El sector públic instrumental vinculat o depenent de les administracions públiques adherides.

- Les corporacions de dret públic l'àmbit d'actuació de les quals sigui exclusivament el territori de la comunitat autònoma de les Illes Balears

Termini per a resoldre i notificar

No indicat

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

Si

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General de Desenvolupament Tecnològic

Tràmits

X

Sol·licitud d'adhesió al Conveni de colaboració en materia d'interoperabilitat

Documentació a presentar

Lloc

Llevat que la normativa reguladora aplicable estableixi el contrari, podeu presentar documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica a qualsevol de les seves oficines de registre.

També els podeu presentar als registres oficials dels consells insulars i dels municipis adherits al Conveni marc d’oficines integrades.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí

[http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=567&cont=18436&lang=ca]

A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Desenvolupament Tecnològic

Contacte

Servei o Secció responsable

Direcció General de Desenvolupament Tecnològic

C/ de Sant Pere, 7. Tel.: 971176600 - Fax: 971176970