Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Convocatòria de subvencions SOIB acreditacions entitats locals 2021-2024

L'objecte d'aquesta convocatòria és concedir subvencions per cofinançar les despeses necessàries per acreditar centres de formació d'entitats locals de les Illes Balears i les entitats que en depenen o hi estan vinculades, definides en l'apartat 5 de la convocatòria, per impartir formació conduent a certificats de professionalitat dirigida a treballadors desocupats.

Codi SIA

2410503

Persones destinatàries

Es poden beneficiar de les subvencions que preveu aquesta convocatòria les entitats locals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (ajuntaments i consells insulars), així com entitats que en depenen o hi estan vinculades.

S'entenen per entitats dependents o vinculades les que preveu l'article 85.2.A apartats b), c) i d) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases del règim local.

Termini per a resoldre i notificar

El termini màxim per resoldre les sol·licituds i notificar les resolucions de concessió és de sis mesos, comptadors des de l'endemà de la publicació de la convocatòria

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

Si

Disponible per tramitar per persona apoderada

No

Observacions

El tràmit de sol·licitud de subvenció s'ha de formalitzar mitjançant l'aplicació web de gestió de formació del SOIB -ACCFOR, .

Òrgan competent per a resoldre

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)

Documents relacionats amb el procediment

Tràmits

X

Sol.licitud convocatoria acreditacions

Requisits

Es poden beneficiar de les subvencions que preveu aquesta convocatòria les entitats locals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (ajuntaments i consells insulars), així com entitats que en depenen o hi estan vinculades.

L'entitat ha de presentar una única sol·licitud per a tots els projectes de certificats de professionalitat.

Les sol·licituds d'ajudes s'han de fer per acreditar, com a mínim, un certificat de professionalitat i per a 15 o més alumnes, excepte per a Formentera, en què el mínim és 10 alumnes.

Documentació a presentar

a) Sol·licitud de la subvenció que inclou les declaracions responsables

b) Certificats acreditatius que la persona interessada està al corrent de les obligacions amb l'Agència Tributària Estatal i la Seguretat Social, així com la verificació de les dades d'identitat (DNI). En cas que no s'autoritzin aquestes consultes, ha d'aportar la documentació acreditativa d'estar al corrent de les obligacions anteriors, així com una còpia del document d'identitat, si escau, juntament amb la sol·licitud d'ajuts.

c) Acreditació de la representació amb què actua la persona que signa la sol·licitud.

d) Projecte d'actuació per a cada certificat professionalitat d'acord amb el model establert pel SOIB en el qual s'ha d'incloure la justificació de la selecció del certificat de professionalitat que se sol·licita, la prioritat, l'ordre de preferència i l'import sol·licitat.

e) Document resum dels projectes sol·licitats, d'acord amb el model establert per SOIB.

Models:

Termini màxim

Un mes comptador a partir de l'endemà que es publiqui aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu dur a terme aquest tràmit mitjançant un dels canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica (*obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14.2 i 3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i opcional per a les persones físiques), fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ave permanente.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració Autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració Local. Podeu consultar les adreces de totes les oficines de l'Administració Autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)

Carrer Gremi d'Hortolans, 11, 1 planta. Polígon Son Rossinyol. Tel.: 971177900 - Fax: 971176342

Informació sobre protecció de dades

X

De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit

Responsable del tractament

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)

Finalitat

Tramitació del procediment

Legitimació

Consentiment de l'interessat

Destinatari

No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal

Drets

Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional

Informació adicional

Descarregar