Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Autorització excepcional d'incorporar aliments no ecològics

Davant el dèficit de precipitacions, la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Natural del Govern de les Illes Balears ha vist necessari autoritzar l'ús excepcional d'alimentació no ecològica al ramat d'animals ecològics, previst a les normes excepcionals de producció aplicables a la producció ecològica (Reglament delegat (UE) 2020/2146, que completa el Reglament (UE) 2018/848), mitjançant l'aprovació de la Resolució del conseller d'Agricultura, Pesca i Medi Natural de 9 de febrer de 2024, per la qual es reconeix a l'àmbit agrari de les Illes Balears la situació actual de sequera meteorològica.

D'acord amb el Reglament Delegat (UE) 2020/2146 de la Comissió, en cas d'una circumstància catastròfica resultant d'una «adversitat climàtica», «malalties animals», un «incident mediambiental», un «desastre natural» o una «catàstrofe», així com altres situacions comparables, etc. l'autoritat competent de les Illes Balears, podrà concedir determinades excepcions als operadors ecològics afectats. Aquestes excepcions s'aplicaran:

a) Durant un període limitat i no superior al necessari, i en qualsevol cas no superior a dotze mesos, per prosseguir o reprendre la producció ecològica tal com s'efectuava abans de la data d'aplicació de les excepcions esmentades;

b) Als tipus de producció o, si escau, a les parcel·les específicament afectades;

c) A tots els agents econòmics ecològics afectats a la zona de què es tracti o únicament a l'agent econòmic concret de què es tracti, segons el cas.

La producció agrària ecològica a les Illes Balears és un sector vulnerable al canvi climàtic i es veu molt afectat per la sequera perquè les superfícies dedicades a les pastures i els farratges representen el 51% de la superfície en ecològic i els cereals i les lleguminoses el 14% de la superfície, aquests cultius són els més afectats per la sequera que es produeix en el període d'octubre a desembre de 2023. En conseqüència, el ramat ecològic es veu afectat per la reducció dràstica de disponibilitat de pastures i pinsos ecològics, en el conjunt de les Balears es veuen afectades 316 explotacions ramaderes (48% explotacions d'oví, 18% explotacions d'aviram, 17% explotacions de boví, 7% explotacions de porcí i 5% d'explotacions de caprí).

Codi SIA

3053191

Persones destinatàries

Operadors inscrits al CBPAE

Termini per a resoldre i notificar

10 dies

Silenci administratiu

Positiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

Si

Disponible per tramitar per persona apoderada

Si

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General d'Agricultura, Ramaderia i Desenvolupament Rural

Documents relacionats amb el procediment

Tràmits

X

Sol·licitud d'excepcions a causa de circumstàncies catastròfiques

Requisits

D'acord amb el Reglament Delegat (UE) 2020/2146 de la Comissió, en cas d'una circumstància catastròfica resultant d'una «adversitat climàtica», «malalties animals», un «incident mediambiental», un «desastre natural» o una «catàstrofe», així com altres situacions comparables, etc. l'autoritat competent de les Illes Balears, podrà concedir determinades excepcions als operadors ecològics afectats. Aquestes excepcions s'aplicaran:

a) durant un període limitat i no superior al necessari, i en qualsevol cas no superior a dotze mesos, per prosseguir o reprendre la producció ecològica tal com s'efectuava abans de la data d'aplicació de les excepcions esmentades;

b)als tipus de producció o, si escau, a les parcel·les específicament afectades;

c)a tots els agents econòmics ecològics afectats a la zona de què es tracti o únicament a l'agent econòmic concret de què es tracti, segons el cas.

Documentació a presentar

Models:

Termini màxim

10 dies

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu dur a terme aquest tràmit mitjançant un dels canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica (*obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14.2 i 3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i opcional per a les persones físiques), fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ave permanente.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració Autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració Local. Podeu consultar les adreces de totes les oficines de l'Administració Autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General d'Agricultura, Ramaderia i Desenvolupament Rural

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei d'Agricultura

C/ de la Reina Constança, 4. Tel.: 971176567

(jripoll@dgagric.caib.es)

Observacions

Pel que fa als requisits i condicions per a la concessió de l'excepció de producció, tots els ramaders ecològics amb ramat ecològics de les Illes Balears, hauran de notificar prèviament aquest ús a la Direcció General d’Agricultura, Ramaderia i Desenvolupament Rural i podran utilitzar alimentació no ecològica, notificant prèviament les dades concretes d’aquesta utilització, concretament:

1. Tipus de ramat: És d’aplicació a les produccions ramaderes ecològiques que la seva alimentació es basen en pastures, cultius de secà i vegetació silvestre, concretament animals de ramats de boví, oví, cabrum, equí i porcí en extensiu que figurin inscrits en el Registre d’operadors ecològics gestionat pel Consell Balear de Producció Agrària Ecològica.

2. Tipus d’aliment: L’ús excepcional d’alimentació no ecològica pot incloure farratge i gra no procedents de la producció ecològica que estiguin inclosos en el Catàleg de matèries primeres per pinsos del Reglament (UE) núm. 68/2013 de la Comissió, de 16 de gener de 2013, que no continguin organismes genèticament modificats o productes derivats d’aquests.

Els aliments susceptibles de ser autoritzats podran ser de dos tipus:

-Farratges i palla: es podran sol·licitar les quantitats que el bestiar vagi a consumir en el període d'excepció.

-Gra i pinsos: es podran sol·licitar les quantitats que el bestiar vagi a consumir en el període d'excepció.

3.No es podrà subministrar ni emmagatzemar aliment no ecològic una vegada finalitzat el període de vigència de l'excepció.

Informació sobre protecció de dades

X

De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit

Responsable del tractament

Direcció General d'Agricultura, Ramaderia i Desenvolupament Rural

Finalitat

Tramitació del procediment

Legitimació

Protegir interessos vitals de l'interessat o d'altra persona física

Destinatari

No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal

Drets

Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional

Informació adicional

Descarregar