Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Subvencions per a les reials acadèmies de les Illes Balears 2021

La convocatòria té per objecte facilitar a les corporacions de dret públic (reials acadèmies) de les Illes Balears la realització dels seus fins d'estudi i generació de coneixement per afavorir la seva transferència a les institucions i a la societat.

Codi SIA

2414971

Persones destinatàries

Poden ser beneficiàries de les subvencions que preveu la convocatòria les corporacions de dret públic inscrites en el Registre d'acadèmies de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears que, a més, compleixin els requisits que estableix l'apartat 4.2 de la convocatòria.

Termini per a resoldre i notificar

Sis mesos des de la data d'acabament del termini de presentació de sol·licituds.

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

Si

Òrgan competent per a resoldre

Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat

Documents relacionats amb el procediment

Tràmits

X

Sol·licitud de subvenció

Requisits

De conformitat amb el que estableix l'article 4 de les bases, poden ser beneficiàries de les subvencions que preveu aquesta convocatòria les corporacions de dret públic inscrites en el Registre d'acadèmies de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i que, a més, compleixin els requisits que s'indiquen en el punt següent:

4.2. Les entitats esmentades en el punt anterior han de complir els requisits següents:

a) Les persones jurídiques han d'estar constituïdes de conformitat amb la normativa vigent i inscrites en el registre o registres corresponents; disposar de l'organització, l'estructura tècnica i la capacitat suficients i necessàries per garantir el compliment de l'activitat objecte de la subvenció i desenvolupar l'activitat a les Illes Balears o en interès de les Illes Balears.

b) Estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries, tant estatals com autonòmiques, i amb la seguretat social.

c) Haver justificat suficientment, si pertoca, les subvencions o els ajuts rebuts anteriorment de part del Govern de les Illes Balears.

Documentació a presentar

1) La sol·licitud signada electrònicament per la persona que en tengui la representació legal.

2) Les declaracions responsables següents, segons els models normalitzats, disponibles a la web http://dgri.caib.es i a la Seu Electrònica:

▪ De compliment de les obligacions que estableixen l'article 19 de l'Ordre de la consellera de Presidència de 24 d'agost de 2018 i l'apartat 15 d'aquesta convocatòria.

▪ De tots els ajuts i les subvencions que li hagi concedit qualsevol institució, pública o privada, o que hagi sol·licitat, relacionats amb la sol·licitud presentada.

▪ De veracitat de les dades respecte de la titularitat del compte bancari que hagi facilitat (només en el cas que hi hagi un canvi en el compte bancari).

▪ De no incórrer en cap causa de prohibició o d'incompatibilitat per percebre la subvenció, de conformitat amb la legislació vigent en aquesta matèria.

▪ De disposar de l'organització i la capacitat suficients i necessàries per garantir el compliment de l'activitat objecte de la subvenció en el moment de la publicació de la convocatòria.

3) Projecte per al qual se sol·licita la subvenció, segons els models normalitzats disponibles a la web http://dgri.caib.es i a la Seu Electrònica d'aquesta Administració, i que ha de contenir:

a) Memòria explicativa de l'activitat o el projecte que s'han de dur a terme.

b) Pressupost.

Models:

Termini màxim

El termini per presentar les sol·licituds és de quinze dies hàbils comptadors des de l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l'Administració autonòmica mitjançant els canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica per mitjà delRegistre electrònic comú (REC) de l'Administració General de l'Estat (https://rec.redsara.es) (obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14,2 i 3 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Illes Balears, i opcional per a les persones físques). Per poder dur a terme un registre mitjançant el REC cal disposar d'un certificat electrònic o DNI electrònic.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració local. Podeu consultarles adreces de totes les oficines de l'Administració autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Servei de Relacions Institucionals

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Relacions Institucionals

Passeig de Sagrera, 2. Tel.: 971177167

(serveirelins@dgri.caib.es)

Informació sobre protecció de dades

X

De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit

Responsable del tractament

Direcció General de Relacions Institucionals i Cooperació Local

Finalitat

Tramitació del procediment

Legitimació

Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics

Destinatari

No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal

Drets

Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional

Informació adicional

Descarregar