Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Subvencions perquè l'alumnat dels centres docents privats, concertats, escoletes municipals i dels consells insulars, autoritzades, puguin accedir a les activitats de Viu la cultura del curs 23-24

Possibilitar l'accés de l'alumnat dels centres docents privats, privats concertats, escoles infantils municipals i escoles infantils dels consells insulars, que estiguin autoritzats, a les activitats del programa «Viu la cultura» en el curs 2023-2024 i subvencionar els centres esmentats per tal que les duguin a terme amb la finalitat de donar a conèixer, fomentar, difondre i promocionar la cultura de les Illes Balears, als seus portadors i la seva obra.

Codi SIA

3037255

Persones destinatàries

Centres docents privats, privats concertats, escoletes municipals i escoletes dels consells insulars de la comunitat autònoma de les Illes Balears que sol·licitin alguna de les activitats didàctiques culturals incloses dins l'oferta del programa «Viu la cultura» del curs 2023-2024 i que imparteixin el primer cicle d'educació infantil (de 0 a 3 anys), el segon cicle d'educació infantil (de 3 a 6 anys), l'educació primària, l'educació secundària, el batxillerat o els cicles formatius.

Termini per a resoldre i notificar

El termini per dictar i notificar la resolució de concessió o denegació és de sis mesos comptadors des de l'endemà de l'acabament del termini de presentació de les sol·licituds.

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

D'ofici

Fi de la via administrativa

Si

Disponible per tramitar per persona apoderada

Si

Òrgan competent per a resoldre

Conselleria de Turisme, Cultura i Esports

Documents relacionats amb el procediment

Tràmits

X

Presentació de sol·licituds

Requisits

La sol·licitud s'ha de fer per mitjà del model normalitzat (annex 2) el qual s'ha de presentar emplenat i signat

a) Si qui presenta la sol·licitud és una entitat ha de signar electrònicament la sol·licitud un representant legal d'aquesta.

b) Si qui presenta la sol·licitud és una persona física pot signar el document la persona sol·licitant, la persona autoritzada per aquesta o qui la representi legalment.

La persona física pot presentar l'annex 2 original signat amb la rúbrica original o signatura electrònica de la persona autoritzada, si es presenta de manera presencial en el registre. Si es presenta mitjançant el registre electrònic s'ha de fer obligatòriament amb la signatura electrònica de la persona autoritzada.

Documentació a presentar

Vegeu l'apartat 9 de l'annex 1 de la convocatòria.

Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

Vegeu l'apartat 10 de l'annex 1 de la convocatòria.

Forma de presentació

La presentació d'aquest tràmit únicament es pot fer per via telemàtica, i heu d'accedir fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ve permanente.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Cultura

Contacte

Servei o Secció responsable

Direcció General de Cultura

Carrer de l'Almudaina, 4. (Can Oleo).. Tel.: 971176545 - Fax: 971176897

(subvencionsviu@dgcultur.caib.es)

X

Esmena de la sol·licitud

Requisits

-

Documentació a presentar

La sol·licitada en el requeriment de deficiències.

Models:

Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

Deu dies hàbils, comptadors des de l'endemà de la notificació de comunicació de deficiències.

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu dur a terme aquest tràmit mitjançant un dels canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica (*obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14.2 i 3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i opcional per a les persones físiques), fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ave permanente.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració Autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració Local. Podeu consultar les adreces de totes les oficines de l'Administració Autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Conselleria de Turisme, Cultura i Esports

Contacte

Servei o Secció responsable

Direcció General de Cultura

Carrer de l'Almudaina, 4. (Can Oleo).. Tel.: 971176545 - Fax: 971176897

(subvencionsviu@dgcultur.caib.es)

Observacions

En cas que no ho faci, es considerarà que desisteix de la seva sol·licitud i s’arxivarà l’expedient.

X

Justificació de la subvenció

Requisits

Estar en l'Annex 1 de la Resolució: BENEFICIARIS AL QUALS ES CONCEDEIX LA SUBVENCIÓ VIU 2024

Documentació a presentar

La subvenció s'ha de justificar mitjançant la presentació en el registre, en els termes que s'indica en l'apartat 10.3 i 10.4 d'aquesta convocatòria, del compte justificatiu a través del model normalitzat (annex 6) subscrit per la persona o l'entitat beneficiària o per qui la representi, signats electrònicament, als quals s'ha d'adjuntar la documentació que s'esmenta en l'article 15 de l'Ordre de la consellera d'Educació i Cultura d'1 de juliol de 2009 :

a) Memòria justificativa del compliment de les condicions imposades en la concessió de la subvenció en què s'indiquin els objectius, el nombre d'activitats que s'han duit a terme, el nombre d'alumnes que han participat i, si escau, els ingressos obtinguts pel mateix concepte, mitjançant el model normalitzat (annex 7).

b) Compte justificatiu de les funcions o dels tallers de les activitats que s'han duit a terme (annex 6), que indiqui el número i la data de la factura, la persona o entitat que ha fet l'activitat (proveïdor), el nom de l'activitat, el nombre de sessions, el nombre d'alumnes participants, la data de pagament i l'import de la factura sense IVA o IVA inclòs segons correspongui, i l'import subvencionable.

c) Factures de les funcions i/o dels tallers de les activitats que s'han duit a terme.

d) Justificant de pagament de les factures.

Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

La persona o l'entitat beneficiària ha de presentar el compte justificatiu en el termini màxim de 15 dies hàbils comptadors des de l'endemà de la publicació de la resolució de concessió en el Butlletí Oficial de les Illes Balears o, si la data de la darrera funció o taller que s'hagi duit a terme fos posterior a aquesta publicació, en un termini màxim de 15 dies hàbils després d'haver fet aquesta darrera funció o taller.

Forma de presentació

La presentació d'aquest tràmit únicament es pot fer per via telemàtica, i heu d'accedir fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ve permanente.

Òrgan competent per a la tramitació

Conselleria de Turisme, Cultura i Esports

Contacte

Servei o Secció responsable

Direcció General de Cultura

Carrer de l'Almudaina, 4. (Can Oleo).. Tel.: 971176545 - Fax: 971176897

(subvencionsviu@dgcultur.caib.es)

Observacions

Fer saber que una vegada publicada la resolució de concessió de la subvenció en el Butlletí Oficial de les Illes Balears es tramitarà el pagament que es durà a terme mitjançant una transferència bancària, un cop que s'hagi duit a terme l’activitat per a la qual s’ha sol·licitat la subvenció i que s'hagi justificat prèviament, en els termes establerts en la convocatòria.

Informació sobre protecció de dades

X

De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit

Responsable del tractament

Direcció General de Cultura

Finalitat

Tramitació del procediment

Legitimació

Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics

Destinatari

No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal

Drets

Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional

Informació adicional

Descarregar