Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Comunicació prèvia recollida i transport de residus amb caràcter professional

Hauran de presentar comunicació prèvia al inici de la seva activitat les entitats o empreses que transporten i/o recullen residus sense una instal·lació associada.

Codi SIA

208008

Persones destinatàries

Entitats particulars o empreses amb seu social a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

Termini per a resoldre i notificar

No hi ha resolució expressa

Silenci administratiu

No és d'aplicació

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

No

Observacions

Una vegada revisada la documentació presentada junt a la comunicació prèvia, si tota és correcta, passaran a formar part d'un registre públic, en el que obtindran un codi NIMA.

Una vegada l'entitat apareix en la pàgina web amb el seu codi NIMA, l'empresa està registrada. En canvi, si la documentació no és correcta, se li enviarà una carta d'esmena de deficiències, per a que un termini determinat, presenti la documentació adient.

En el cas de transport de residus perillosos (o no perillosos si ho exigeix una norma especifica) es comunicarà a l'interessat l'obligació de constituir una fiança i les garanties financeres que dicti l'administració.

Tot trasllat de residus perillosos ha d'anar acompanyat del seu document de control i seguiment.

De conformitat a l'article 41 del Reial Decret 1211/1990, de 28 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament de la llei d'Ordenació dels Transports Terrestres (ROTT), per a la realització de transport de mercaderies per carretera, tan públic com privat complementari, serà necessària l'obtenció de la corresponent autorització de transport. El mateix article, a l'apartat 2, exceptua de l'obtenció de l'autorització:

1º Els transports privats complementaris de mercaderies que es realitzin en vehicles de fins 3,5Tn de massa màxima autoritzada.

2º Els transports públics de mercaderies realitzats en vehicles de fins a 2Tn de massa màxima autoritzada.

Òrgan competent per a resoldre

Servei de Residus i sòls contaminats

Tràmits

X

COMUNICACIÓ PRÈVIA

Requisits

Requerirà un certificat digital de l'empresa que es vol inscriure, i el pagament d'una taxa en línia

-Copia del model 036 presentat a l' agencia tributaria.

-Autorització en virtut de la legislació sobre transport de mercaderies, si esta obligat.

-Autorització de transport, en cas de no estar-ne exempt segons la legislació vigent.

-Fitxes tècniques de tots els vehicles per ambdues cares.

Documentació a presentar

Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

Segons normativa vigent. No es realitzarà comunicació expressa d'acceptació, les entitats autoritzades apareixeran al registre oficial

Forma de presentació

La presentació d'aquest tràmit únicament es pot fer per via telemàtica, i heu d'accedir fent un fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital o DNI electrònic.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Residus i Educació Ambiental

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Residus i sòls contaminats

Gremi de Corredors 10. Polígon de Son Rossinyol. Tel.: 971176684

(residus@caib.es)

Informació sobre protecció de dades

X
De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit
Responsable del tractament Direcció General de Residus i Educació Ambiental
Finalitat Tramitació del procediment
Legitimació Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics
Destinatari No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal
Drets Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional
Informació adicional Descarregar