Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Ajudes d'allotjament per a nous estudiants de la UIB curs acadèmic 2024-205 (Residència)

Fomentar la integració dels nous estudiants de la Universitat de les Illes Balears (UIB) a la vida acadèmica del campus universitari que inicien els estudis el curs 2024-2025, així com facilitar l'accés als estudis universitaris a persones amb dificultats econòmiques i contribuir a superar les barreres de mobilitat degudes a la insularitat i a la distància entre el domicili dels estudiants i el campus universitari.

Codi SIA

3132086

Persones destinatàries

Nous estudiants de la Universitat de les Illes Balears (UIB) que inicien els seus estudis el curs 2024-2025.

Els sol·licitants han de tenir el domicili familiar a qualsevol municipi de les illes de Menorca, Eivissa o Formentera.

En el cas de sol·licitants de Mallorca, han de tenir el domicili familiar a qualsevol dels municipis següents: Pollença, Alcúdia, Muro, Santa Margalida, Artà, Capdepera, Son Servera, Sant Llorenç, Manacor, Felanitx, Santanyí i ses Salines.

S'entén que tenen el domicili familiar a les Illes Balears les persones que tenen veïnatge administratiu a qualsevol dels municipis abans esmentats.

Termini per a resoldre i notificar

Sis mesos comptadors des de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

D'ofici

Fi de la via administrativa

Si

Disponible per tramitar per persona apoderada

Si

Òrgan competent per a resoldre

Conselleria d'Educació i Universitats

Tràmits

X

Sol·licitud

Requisits

Per poder obtenir l'ajuda d'allotjament de nous estudiants a la residència de la Universitat de les Illes Balears (Residència UIB), s'han de complir els requisits generals i específics següents:

Requisits generals (punt 5.2) que el sol·licitant de l'ajuda ha de complir:

a) Tenir nacionalitat espanyola o d'algun estat membre de la Unió Europea. Les persones estrangeres no comunitàries han d'acreditar la condició de residents.

b) Cursar a la Universitat de les Illes Balears (UIB) 42 crèdits o més del primer curs d'una única titulació universitària oficial de grau durant l'any acadèmic. En el cas de sol·licitants que cursin estudis corresponents a una programació conjunta d'ensenyaments oficials (PCEO) o doble grau, els crèdits poden ser de qualsevol de les dues titulacions de grau que componen la PCEO.

c) Tenir el domicili familiar a qualsevol municipi de les illes de Menorca, Eivissa o Formentera. En el cas de sol·licitants de Mallorca, han de tenir el domicili familiar a qualsevol dels municipis següents: Pollença, Alcúdia, Muro, Santa Margalida, Artà, Capdepera, Son Servera, Sant Llorenç, Manacor, Felanitx, Santanyí i ses Salines. S'entén que tenen el domicili familiar a les Illes Balears les persones que tenen veïnatge administratiu a qualsevol dels municipis abans esmentats.

Requisits específics (punts 5.3, 5.4 i 5.5):

Requisits referents al rendiment acadèmic del curs 2023-2024 (punt 5.3):

a) Els sol·licitants que tenguin el títol de batxiller i que accedeixin a la universitat mitjançant la prova d'accés han d'acreditar que en aquesta prova han obtingut una nota igual a 5,00 punts o superior -sense comptar-hi la qualificació obtinguda en la fase específica-, calculada d'acord amb la fórmula següent: 0,6 NMB + 0,4 PBAU (on NMB és la nota mitjana de batxillerat i PBAU, la qualificació de la prova de batxillerat per a l'accés a la universitat o, si s'escau, la qualificació de la fase general).

b) En les restants vies d'accés a la universitat també es requereix una nota mínima de 5,00 punts en la prova o en l'ensenyament que permeti accedir–hi.

Requisits de funcionament i de permanència de la residència d'estudiants de la UIB (punt 5.4):

a) Els sol·licitants han d'haver reservat una plaça a la residència d'estudiants de la UIB i han d'haver pagat el dipòsit de la fiança.

b) Les persones que es beneficiïn de les ajudes d'aquesta convocatòria han de respectar el reglament intern de la residència d'estudiants.

c) Les persones que es beneficiïn de les ajudes d'aquesta convocatòria han de romandre durant tot el curs acadèmic a la residència d'estudiants, d'acord amb el calendari lectiu aprovat per la UIB.

Requisits per a les sol·licitants de la beca per a la incorporació de dones a l'alumnat dels estudis que s'imparteixen a l'Escola Politècnica Superior (punt 5.5):

A més dels requisits esmentats en els punts anteriors, s'han de complir els següents:

a) Ser dona.

b) Estar matriculada del primer curs d'un dels ensenyaments de grau o d'una de les PCEO que s'imparteixen a l'Escola Politècnica Superior de la UIB.

Documentació a presentar

Per tramitar la sol·licitud, s'ha de presentar la documentació següent:

a) L'imprès de sol·licitud emplenat mitjançant el tràmit telemàtic habilitat a la Seu Electrònica de la CAIB.

b) En el cas d'alumnes estrangers, una fotocòpia del passaport i del número d'identificació de l'estranger (NIE).

c) En el cas d'alumnes estrangers no comunitaris, una fotocòpia de la targeta de residència.

d) En el cas que no s'autoritzi l'Administració a comprovar les dades d'empadronament, un certificat d'empadronament que acrediti el veïnatge administratiu de la persona sol·licitant a un municipi de les Illes Balears.

e) En el cas que no s'autoritzi l'Administració a comprovar les dades d'identitat, una fotocòpia del DNI.

f) Una còpia del llibre de família a l'efecte de determinar el nombre de membres de la unitat familiar.

g) Autorització per a consulta de dades de renda de la unitat familiar, signat per tots els membres de la unitat familiar.

h) L'acreditació documental corresponent en el cas que el sol·licitant tengui dret a alguna de les deduccions de la renda familiar d'acord amb el que es disposa en l'apartat 8.

i) Una fotocòpia de l'imprès de la matrícula universitària corresponent a l'any acadèmic en què consti la titulació cursada pel sol·licitant i el nombre de crèdits de què s'ha matriculat, que ha de ser igual a 42 o superior, sense tenir en compte els crèdits convalidats, reconeguts o transferits.

j) Un certificat del resultat de les proves d'accés a la universitat. En el cas d'accedir a la universitat per altres vies, un certificat de la nota de la prova o l'ensenyament que permeti l'accés a la universitat.

k) Una fotocòpia compulsada de l'imprès de reserva de plaça a la residència d'estudiants i del pagament del dipòsit.

l) Qualsevol altre document que l'Administració sol·liciti perquè el considera necessari per verificar el compliment i l'efectivitat de les condicions de concessió de l'ajuda.

Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

Des del 5 de juliol fins al 27 de setembre de 2024.

Forma de presentació

La presentació d'aquest tràmit únicament es pot fer per via telemàtica, i heu d'accedir fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ve permanente.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General d'Universitats, Recerca i Ensenyaments Artístics Superiors

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei d'Universitat

C/ del Ter, 16, Ed. Alexandre Rosselló Pastors (Polígon de Son Fuster, 3a planta). Tel.: 971177766 - Fax: 971176873

(ouria@dguni.caib.es)

Observacions

Per donar compliment al punt 11.g) de la convocatòria que correspon a "Autoritzar a l'Administració per a consultar les dades de renda de la unitat familiar", s'ha d'emplenar el formulari adjunt, s'ha de signar per tots els membres de la unitat familiar (no s'ha de incloure al sol·licitant de l'ajuda) i s'ha d'adjuntar al tràmit telemàtic de la Sol·licitud.

------------------------------

Per més informació pot consultar la pàgina web dguni.caib.es: Ajudes d'Allotjament (residència UIB).

Informació sobre protecció de dades

X

De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit

Responsable del tractament

Direcció General d'Universitats, Recerca i Ensenyaments Artístics Superiors

Finalitat

Tramitació del procediment

Legitimació

Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics

Destinatari

No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal

Drets

Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional

Informació adicional

Descarregar