Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Convocatòria d'ajuts a la xarxa educativa complementària corresponent a l'any 2024

Convocar ajuts a la xarxa complementària a la xarxa d'escoles infantils públiques de primer cicle de les Illes Balears corresponents a l'any 2024 per al funcionament de serveis educatius d'atenció primerenca de les Illes Balears.

Codi SIA

3110748

Persones destinatàries

Titulars dels centres que, en data 1 de gener de 2024, conformen la Xarxa complementària

Termini per a resoldre i notificar

Sis mesos comptadors des de la data d'entrada de la sol·licitud al registre.

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

D'ofici

Fi de la via administrativa

Si

Disponible per tramitar per persona apoderada

Si

Òrgan competent per a resoldre

Conselleria d'Educació i Universitats

Documents relacionats amb el procediment

Tràmits

X

Sol·licitud d'ajuts (XC)

Requisits

a) S'han d'haver integrat a la xarxa complementària a la xarxa d'escoles infantils públiques de primer cicle de les Illes Balears abans de l'1 de gener de 2024 mitjançant la subscripció d'un conveni en vigor amb la Conselleria d'Educació i Universitats, tal com preveu el Text consolidat, aprovat pel Decret 30/2020, de 28 de setembre.

b) Han d'haver participat al procés d'admissió i matrícula regulat per la Resolució de la directora general de Planificació i Gestió Educatives per la qual s'estableixen determinats aspectes, per al curs 2024-2025, respecte als processos d'admissió i matriculació d'alumnes als centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics i als centres de la xarxa educativa complementària i/o concertats als nivells de primer cicle d'educació infantil a les Illes Balears.

c) Han d'estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social davant l'Administració de l'Estat i de les obligacions tributàries davant la hisenda autonòmica abans que es formuli la proposta de resolució de concessió.

d) No han d'estar sotmeses a cap de les prohibicions establertes en l'article 10 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, i han de complir el que s'estableix en l'article 11.2 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes.

Documentació a presentar

a) Una sol·licitud segons el model que figura en l'annex 2 d'aquesta Resolució.

b) Una còpia compulsada del document acreditatiu del nomenament del representant legal.

c) Una còpia del DNI del representant legal.

d) Una còpia del NIF de l'entitat sol·licitant.

e) Una declaració responsable de la titularitat del compte bancari.

f) Una declaració responsable signada pel representant legal de l'entitat d'acord amb el model de l'annex 3.

g) *Certificat de la Tresoreria de la Seguretat Social, un de l'Agència Estatal d'Administració Tributària i un de la hisenda autonòmica.

h) En sol·licitar ajuts s'ha d'aportar:

· Un llistat de despeses per a cada un dels infants sol·licitats.

· En el cas dels alumnes greument afectats, l'Informe de necessitats de suport específic per a infants greument afectats original o una còpia electrònica autèntica.

D'acord amb l'article 28.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, s'entén atorgat el consentiment per obtenir dades de documents elaborats per altres administracions que es puguin consultar mitjançant xarxes corporatives o sistemes electrònics habilitats a aquest efecte, i que siguin necessàries per tramitar aquesta sol·licitud.

En el cas dels documents marcats amb un asterisc seran objecte de consulta a les administracions públiques, en el cas que els interessats ho autoritzin expresament

Models:

Termini màxim

del 10 al 24 de juny de 2024

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu dur a terme aquest tràmit mitjançant un dels canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica (*obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14.2 i 3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i opcional per a les persones físiques), fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ave permanente.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració Autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració Local. Podeu consultar les adreces de totes les oficines de l'Administració Autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de la Primera Infància, Atenció a la Diversitat i Millora Educativa

Contacte

Servei o Secció responsable

Institut per a l'Educació de la Primera Infància (IEPI)

C/ del Ter, 16, Ed. Alexandre Rosselló Pastors (Polígon de Son Fuster, 2a planta). Tel.: 971177749

(institutprimerainfancia@dgpice.caib.es)

X

Justificació ajuts XC 2024

Requisits

Beneficiaris dels ajuts a la xarxa complementària corresponents al 2024 segons la proposta de la directora general.

Documentació a presentar

-Memòria justificativa (annex 5)

-Llistat de factures de la despesa justificable en què s'indiqui el concepte, la quantia i la data de pagament

-Llistat de la despesa feta per contractació de personal per al suport específic de l'infant i el justificant de pagament

Models:

Termini màxim

Del 9 i el 20 de setembre de 2024

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu dur a terme aquest tràmit mitjançant un dels canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica (*obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14.2 i 3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i opcional per a les persones físiques), fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ave permanente.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració Autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració Local. Podeu consultar les adreces de totes les oficines de l'Administració Autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Conselleria d'Educació i Universitats

Contacte

Servei o Secció responsable

Institut per a l'Educació de la Primera Infància (IEPI)

C/ del Ter, 16, Ed. Alexandre Rosselló Pastors (Polígon de Son Fuster, 2a planta). Tel.: 971177749

(institutprimerainfancia@dgpice.caib.es)

Informació sobre protecció de dades

X

De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit

Responsable del tractament

Institut per a l'Educació de la Primera Infància (IEPI)

Finalitat

Tramitació del procediment

Legitimació

Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics

Destinatari

No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal

Drets

Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional

Informació adicional

Descarregar