Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Sol·licitud per demanar el Premi per als Alumnes de Batxillerat de les Illes Balears amb Aprofitament Acadèmic Excel·lent corresponents al curs 2023-2024

La convocatòria dels Premis per als Alumnes de Batxillerat de les Illes Balears amb Aprofitament Acadèmic Excel·lent corresponents al curs 2023-2024 té per objecte fer valer el rendiment acadèmic dels alumnes de batxillerat i donar reconeixement oficial al mèrit i a l'esforç dels alumnes que demostren una especial dedicació als estudis.

Codi SIA

3110440

Persones destinatàries

Alumnes que compleixen tots els requisits següents:

a) Haver cursat tot el batxillerat del sistema educatiu espanyol en un centre docent de les Illes Balears, de titularitat pública o privada,

b) haver finalitzat aquests estudis durant el curs 2023-2024,

c) tenir una qualificació mitjana dels estudis de batxillerat igual o superior a 9,00 i

d) tenir una puntuació igual o superior a la considerada com a nota de tall.

Termini per a resoldre i notificar

Tres mesos a partir que la directora general de Formació Professional i Ordenació Educativa proposi al conseller d'Educació i Universitats que dicti la resolució de concessió dels Premis. El termini per fer la sol·licitud acaba el 29 de juliol de 2024.

Silenci administratiu

No és d'aplicació

Forma d'inici

D'ofici

Fi de la via administrativa

Si

Disponible per tramitar per persona apoderada

Si

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General de Formació Professional i Ordenació Educativa

Tràmits

X

Sol·licitud

Requisits

1. Haver cursat tot el batxillerat del sistema educatiu espanyol en un centre docent de les Illes Balears, de titularitat pública o privada, i haver finalitzat aquests estudis durant el curs 2023-2024.

2. Estar entre els alumnes seleccionats per obtenir el Premi d'acord amb els criteris de càlcul que figuren a la base quarta d'aquesta convocatòria.

Documentació a presentar

Declaració responsable de veracitat de les dades bancàries aportades, d'acord amb el

model normalitzat.

Termini màxim

29 de juliol de 2024

Forma de presentació

La presentació d'aquest tràmit únicament es pot fer per via telemàtica, i heu d'accedir fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ve permanente.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Formació Professional i Ordenació Educativa

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei d'Ordenació Educativa

C/ del Ter, 16, Ed. Alexandre Rosselló Pastors (Polígon de Son Fuster, 4a planta). Tel.: 971177783 - Fax: 971176862

(atalens@dgplacen.caib.es)

Informació sobre protecció de dades

X

De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit

Responsable del tractament

Direcció General de Formació Professional i Ordenació Educativa

Finalitat

Tramitació del procediment

Legitimació

Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics

Destinatari

No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal

Drets

Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional

Informació adicional

Descarregar