Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Ajuts sobre el foment de l'ocupació de les persones amb discapacitat en empreses del mercat ordinari de treball

Foment de l'ocupació de les persones amb discapacitat en empreses del mercat ordinari de treball, així com l'adaptació, en el seu cas, del lloc de treball.

Codi SIA

3109587

Persones destinatàries

a) Les empreses, les persones treballadores autònomes i les entitats privades sense ànim de lucre que contractin per temps indefinit persones amb discapacitat o que transformin en indefinits els contractes temporals de foment de l'ocupació per a persones amb discapacitat que regula la disposició addicional primera de la Llei 43/2006, de 29 de desembre, per a la millora del creixement i de l'ocupació.

b) Les cooperatives de treball associat i les societats laborals que incorporin persones amb discapacitat com a socis.

Termini per a resoldre i notificar

El termini màxim per dictar i notificar la resolució és de tres mesos comptadors des que s'hagi completat la documentació referida en els apartats novè, punts 3 i 4, i onzè de la convocatòria.

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

Si

Disponible per tramitar per persona apoderada

Si

Òrgan competent per a resoldre

Conselleria d'Empresa, Ocupació i Energia

Documents relacionats amb el procediment

Tràmits

X

Sol·licitud

Requisits

Els requisits que han d'acreditar les persones o entitats sol·licitants són els següents:

1. La persona amb discapacitat ha d'estar desocupada i ha de figurar inscrita en l'oficina d'ocupació corresponent en el moment de la contractació.

2. Tal com es preveu a l'article 11.2 del Reial Decret 818/2021, cada contractació indefinida incentivada ha de suposar un increment net de la plantilla fixa del beneficiari i no computaran per al càlcul de tal increment net les variacions que es produeixin entre el col·lectiu de treballadors que integren la plantilla com a conseqüència de la renúncia voluntària, del reconeixement de la discapacitat o incapacitat laboral permanent total o parcial, de la jubilació, de la baixa per defunció, de les modificacions per reducció voluntària del temps de treball o per l'acomiadament disciplinari procedent, així com, en el cas de subrogacions, per les causes legals estipulades.

3. El lloc de treball que ocupi la persona amb discapacitat ha de ser adequat a la seva discapacitat. A aquest efecte, la Direcció General de Treball i Salut Laboral ha de sol·licitar un informe dels equips multiprofessionals sobre l'adequació del lloc de treball a la discapacitat de les treballadores o dels treballadors contractats o de les sòcies o dels socis incorporats.

4. Quant als ajuts destinats a l'adaptació del lloc de treball o a la dotació de mitjans especials de protecció personal, la necessitat de l'adaptació o de la dotació ha de tenir l'informe favorable de la Inspecció de Treball i Seguretat Social. Igualment, s'ha d'aportar el pressupost de la despesa que s'hagi d'efectuar o la factura que acrediti l'adaptació o la dotació corresponent.

5. Els beneficiaris han d'estar al corrent de les seves obligacions tributàries amb l'Estat i amb la Comunitat Autònoma de les Illes Balears abans de la proposta de resolució. La sol·licitud dels ajuts comporta l'autorització a la Conselleria d'Empresa, Ocupació i Energia perquè pugui comprovar d'ofici que l'entitat sol·licitant està al corrent d'aquestes obligacions, excepte en el cas de denegació expressa del consentiment, supòsit en què l'empresa o entitat sol·licitant ha d'aportar el certificat corresponent, juntament amb la sol·licitud dels ajuts.

6. Els beneficiaris també han d'acreditar que estan al corrent de les seves obligacions amb la Seguretat Social. La sol·licitud dels ajuts comporta l'autorització a la Conselleria d'Empresa, Ocupació i Energia perquè pugui comprovar d'ofici que l'entitat sol·licitant està al corrent d'aquestes obligacions, sens perjudici que pugui aportar el certificat acreditatiu corresponent emès per la Tresoreria General de la Seguretat Social juntament amb la sol·licitud.

7. No s'ha d'estar sotmès a cap de les prohibicions per beneficiar-se de la subvenció que estableix l'apartat 1 de l'article 10 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat per mitjà del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre.

8. S'ha d'acreditar que s'ha dut a terme l'organització preventiva per mitjà d'alguna de les modalitats que estableix el capítol III del Reial decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis de prevenció (BOE núm. 27, de 31 de gener) i que s'ha efectuat l'auditoria corresponent, si escau, de conformitat amb el que disposa el capítol V del mateix Reial decret.

9. No haver estat sancionades o condemnades en els tres darrers anys per exercir o tolerar pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere, sancionades per resolució administrativa firma o condemnades per sentència judicial firma, d'acord amb l'article 11 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes, ni haver estat sancionats o condemnats per cap resolució administrativa ferma amb pena accessòria de prohibició de rebre ajuts o subvencions públiques per període estipulat en l'article 37 de la Llei 8/2016, de 30 de maig, per garantir els drets de lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuals i per eradicar l'LGTBI-fòbia.

10. Les entitats o empreses que tenguin l'obligació legal o convencional d'elaborar i aplicar un pla d'igualtat d'acord amb el que estableix l'article 45 de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, en relació amb l'article 2 del Reial decret 901/2020 han de tenir vigent i registrat un pla d'igualtat en el moment de la presentació de la seva sol·licitud, d'acord amb el que disposa l'article 8 e) del Reial decret llei 1/2023, de 10 de gener, de mesures urgents en matèria d'incentius a la contractació laboral i millora de la protecció social de les persones artistes.

11. A més, per beneficiar-se dels ajuts que estableix aquesta convocatòria, les empreses i les cooperatives de treball associat han d'estar d'alta en la declaració censal i tenir assignat un codi de compte de cotització.

Documentació a presentar

1. Juntament amb la sol·licitud inclosa a l'annex 2, les entitats sol·licitants han d'aportar la documentació següent:

a) Model de sol·licitud de la convocatòria i declaració responsable (annex 2).

b) Acreditació de la representació que té la persona que signa la sol·licitud per actuar davant l'Administració pública. La Direcció General de Treball i Salut Laboral, de conformitat amb l'article 28.2 de la Llei 39/2015 esmentada, podrà consultar les bases de dades corresponents al DNI, excepte que la persona representant s'hi hagi oposat expressament, supòsit en què haurà d'aportar fotocòpia del seu DNI.

c) Fotocòpia del contracte de treball indefinit signat amb el treballador o la treballadora en model oficial.

d) Fotocòpia del contracte de treball temporal transformat en indefinit, quan pertoqui.

e) Fotocòpia del certificat que acrediti el grau de discapacitat, expedit per l'organisme competent.

f) Quant a les dades personals de demanda d'ocupació i de la Seguretat Social de la persona contractada o incorporada com a sòcia, la Direcció General de Treball i Salut Laboral, de conformitat amb l'article 28.2 de la Llei 39/2015 esmentada, podrà efectuar les gestions següents excepte que la persona interessada s'hi hagi oposat expressament, supòsit en què haurà d'aportar la documentació corresponent:

— Consultar les bases de dades corresponents al DNI de la persona contractada o incorporada com a sòcia.

— Obtenir un certificat del servei públic d'ocupació que acrediti la inscripció com a persona desocupada de la persona contractada o incorporada com a sòcia.

— Obtenir un informe de vida laboral de la persona contractada o incorporada com a sòcia, emès per la Tresoreria General de la Seguretat Social.

g) En el cas d'incorporació com a sòcia o soci en cooperatives de treball associat, certificat expedit per la persona titular de l'òrgan estatutari a qui correspongui aquesta funció, en el qual es faci constar la data d'alta i la permanència com a sòcia de la persona amb discapacitat incorporada.

h) Memòria descriptiva del lloc de treball.

i) Fotocòpia de l'alta en la declaració censal i de l'assignació del codi de compte de cotització de l'empresa o cooperativa de treball associat que sol·licita els ajuts.

j) Per acreditar l'increment net de la plantilla fixa de l'entitat beneficiària, ha d'aportar informe de vida laboral del codi compte de cotització dels dotze mesos immediatament anteriors a la contractació indefinida inicial o transformació del contracte temporal en indefinit pel qual es sol·licita l'ajut, i un informe de vida laboral del codi compte de cotització del mateix dia de la contractació.

k) Declaració responsable de què l'entitat compleix amb l'article 11.2 del Reial decret 818/2021, on cada contractació indefinida incentivada ha de suposar un increment net de la plantilla fixa del beneficiari, no computant per al càlcul de tal increment net les variacions que es produeixin entre el col·lectiu de treballadors/es que integren la plantilla com a conseqüència de la renúncia voluntària, del reconeixement de la discapacitat o incapacitat laboral permanent total o parcial, de la jubilació, de la baixa per defunció, de les modificacions per reducció voluntària del temps de treball o per l'acomiadament disciplinari procedent, així com, en el cas de subrogacions, per les causes legals estipulades.

l) Respecte de l'acreditació de les obligacions tributàries, la sol·licitud d'ajuts implica l'autorització a la Conselleria d'Empresa, Ocupació i Energia perquè pugui obtenir de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària la informació relativa al compliment d'aquestes obligacions, excepte en el cas de denegació expressa del consentiment, supòsit en què l'empresa o entitat sol·licitant haurà d'aportar el certificat corresponent juntament amb la sol·licitud dels ajuts.

m) Quant a l'acreditació del requisit d'estar al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social, la sol·licitud dels ajuts implica l'autorització a la Conselleria d'Empresa, Ocupació i Energia perquè pugui obtenir de la Tresoreria General de la Seguretat Social la informació acreditativa del compliment d'aquesta obligació, si bé l'entitat també el pot presentar juntament amb la sol·licitud dels ajuts.

n) Declaració responsable en què es facin constar les subvencions o els ajuts que, per a la mateixa finalitat, s'hagin obtingut de qualsevol administració o ens públic o privat nacional, de la Unió Europea o d'organismes internacionals, com també les que s'hagin sol·licitat o, si s'escau, una declaració expressa de no haver-ne demanat cap.

S'hi ha de fer constar, a més, una declaració sobre tots els ajuts de minimis rebuts durant els tres anys anteriors a la data de la sol·licitud, com també dels sol·licitats pendents de resoldre.

Els ajuts concedits en el marc d'aquesta convocatòria constitueixen ajuts d'Estat sotmesos a la norma dels ajuts de minimis, per la qual cosa a aquests beneficiaris se'ls ha d'aplicar la norma dels ajuts de minimis que determina que l'import total dels ajuts de minimis a una única empresa no pot ser superior a 300.000 euros durant qualsevol període de tres anys (article 3 del Reglament [UE] núm. 2023/2831 de la Comissió, de 13 de desembre de 2023, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea als ajuts de minimis ―Diari Oficial de la Unió Europea de 15 de desembre de 2023, DOUE-L-2023-2831―).

L'entitat sol·licitant ha de declarar les situacions noves que es puguin produir pel que fa al cas mitjançant un escrit que ha de presentar a la Direcció General de Treball i Salut Laboral, en el termini de quinze dies comptadors des de la data en què se li concedeixi la subvenció o presenti noves sol·licituds d'ajuts.

o) Declaració de no estar sotmès a cap de les prohibicions per ser beneficiari de l'ajut establertes legalment.

p) Declaració de no haver estat sancionades o condemnades en els tres darrers anys per exercir o tolerar pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere, sancionades per resolució administrativa ferma o condemnades per sentència judicial ferma, d'acord amb l'article 11 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes, ni haver estat sancionats o condemnats per cap resolució administrativa ferma amb pena accessòria de prohibició de rebre ajuts o subvencions públiques per període estipulat en l'article 37 de la Llei 8/2016, de 30 de maig, per garantir els drets de lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuals i per eradicar l'LGTBI-fòbia.

q) Declaració que l'entitat que representa disposa d'un pla d'igualtat vigent i inscrit en el registre de plans d'igualtat de la Direcció General de Treball i Salut Laboral en la data de la presentació de la sol·licitud (empreses de cinquanta o més treballadors, que ho disposi el conveni col·lectiu d'aplicació o que s'hagués acordat per l'autoritat laboral en un procediment sancionador).

r) Documentació que acrediti que l'empresa o entitat ha dut a terme l'organització de l'activitat preventiva i l'auditoria corresponent, si escau, de conformitat amb el que disposen la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscs laborals; el Reial decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis de prevenció, i l'Ordre del Ministeri de Treball i Afers Socials de 27 de juny de 1997 per la qual es desplega el Reglament de serveis de prevenció.

s) Declaració responsable de dades bancàries (annex 2).

t) A més, en el supòsit de sol·licitud d'ajuts per a adaptació del lloc de treball o dotació de mitjans de protecció personal:

— Fotocòpia del contracte de treball subscrit amb la persona amb discapacitat.

— Memòria de la necessitat de l'activitat.

— Pressupost de les despeses que s'hagin d'efectuar o factura que acrediti la realització efectiva de l'adaptació o la dotació.

La Direcció General de Treball i Salut Laboral ha de sol·licitar un informe de la Inspecció de Treball i Seguretat Social sobre la necessitat de l'adaptació o de la dotació. Un informe negatiu suposarà la denegació dels ajuts.

u) La certificació del grau de discapacitat determinat pels equips multiprofessionals en resolució motivada, mitjançant els barems establerts en el Reial decret 1971/1999, de 23 de desembre, de procediment per al reconeixement, declaració i qualificació del grau de discapacitat.

v) Si escau, declaració responsable que la persona sol·licitant d'un ajut d'import superior a 30.000 euros, d'acord amb l'article 13.3 bis de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, compleix amb els terminis prevists en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials. Aquests beneficiaris han d'acreditar-ne el compliment en el termini de deu dies hàbils des de la notificació de la proposta de la resolució de concessió d'acord amb el que estableix l'article 13.3 bis de la Llei 38/2003, de 17 de novembre (annex 2).

2. Excepcionalment, si la Direcció General de Treball i Salut Laboral no pot consultar o obtenir la documentació prevista en les lletres b), f) i t) del punt anterior, es pot sol·licitar l'aportació a la persona interessada, tal com preveuen l'article 28.3 de la Llei 39/2015 indicada i l'article 2.1.e) del Reial decret 1671/2009, de 6 de novembre, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.

Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

El termini per presentar les sol·licituds comença el tercer dia hàbil següent al de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i acaba el dia 11 d'octubre de 2024.

Forma de presentació

La presentació d'aquest tràmit únicament es pot fer per via telemàtica, i heu d'accedir fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ve permanente.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Treball i Salut Laboral

Contacte

Servei o Secció responsable

Àrea de Subvencions

Plaça de Son Castelló, 1 (Polígon de Son Castelló). Tel.: 971178900

(jfbennassar@dgtreslab.caib.es)

X

Justificació

Requisits

1. El pagament de l'ajut serà satisfet prèvia comprovació que la persona contractada roman d'alta a l'empresa sol·licitant de la subvenció. Per pagar els ajuts que estableix l'apartat vuitè, punt 1, d'aquesta convocatòria, atès que el seu objecte és la contractació de persones amb discapacitat desocupades, la seva incorporació com a sòcies en cooperatives de treball associat o la transformació en indefinits dels contractes temporals de foment de l'ocupació per a persones amb discapacitat que regula la disposició addicional primera de la Llei 43/2006, és suficient la documentació relativa a la contractació de les treballadores o dels treballadors amb discapacitat aportada en l'expedient.

2. Pel que fa al pagament dels ajuts que estableix l'apartat vuitè, punt 2, també és suficient la documentació aportada amb la sol·licitud quan s'hagi justificat la despesa per mitjà de factures o documents equivalents i la documentació que n'acrediti el pagament efectiu.

No obstant això, en els casos en què amb la sol·licitud només s'hagi aportat el pressupost de la despesa que s'hagi d'efectuar, abans del pagament s'haurà de justificar, mitjançant l'aportació de les factures corresponents, la realització de la despesa efectuada per adaptar el lloc de treball o per dotar de mitjans de protecció la treballadora o el treballador amb discapacitat i la documentació que n'acrediti el pagament efectiu.

Com a mínim, s'ha de justificar l'import de la subvenció concedida, ja que en aquest programa l'ajut no s'estableix aplicant un percentatge sobre la despesa pressupostada per l'entitat sol·licitant sinó que consisteix en una quantitat determinada establerta en la convocatòria (1.800 €) per cada persona amb discapacitat contractada o incorporada.

Documentació a presentar

La justificació s'ha de documentar per mitjà del compte justificatiu, que s'ha de compondre dels documents següents, de conformitat amb els models que s'adjunten a aquesta convocatòria com a annex 3:

a) Memòria de les activitats dutes a terme i dels criteris objectius d'imputació, per a la correcta comprensió de l'activitat efectivament realitzada i la seva relació amb el projecte presentat per l'entitat beneficiària, i l'aprovació per l'Administració. A més, la memòria ha d'incloure tota la informació necessària per a la correcta interpretació i comprensió de la justificació de despeses presentada i la seva imputació al projecte.

b) Relació dels justificants imputats, mitjançant una llista numerada, ordenada sistemàticament i detallada de tots els documents que permetin l'acreditació del compliment de les condicions imposades de la subvenció, com també del seu cost.

c) Documentació justificativa de les despeses efectuades, que ha d'incloure una còpia acarada de les factures i d'altres documents de valor probatori equivalent com també la documentació que n'acrediti el pagament efectiu i que s'ha d'ajustar a les previsions establertes en el Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació (BOE n.º 289, de 1 de desembre).

Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

El 25 de octubre de 2024 és la data límit per presentar el compte justificatiu a la Direcció General de Treball i Salut Laboral.

Forma de presentació

La presentació d'aquest tràmit únicament es pot fer per via telemàtica, i heu d'accedir fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ve permanente.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Treball i Salut Laboral

Contacte

Servei o Secció responsable

Àrea de Subvencions

Plaça de Son Castelló, 1 (Polígon de Son Castelló). Tel.: 971178900

(jfbennassar@dgtreslab.caib.es)

X

Esmena de documentació

Requisits

Es pot presentar documentació de qualsevol tràmit sempre que s'estigui dins el termini de presentació establert i també per presentar la documentació requerida a instància de l'Administració

Documentació a presentar

Termini màxim

El que estableixi el tràmit corresponent o el termini estipulat per l'Administració en el cas de que s'hagi requerit documentació

Forma de presentació

La presentació d'aquest tràmit únicament es pot fer per via telemàtica, i heu d'accedir fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ve permanente.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Treball i Salut Laboral

Contacte

Servei o Secció responsable

Àrea de Subvencions

Plaça de Son Castelló, 1 (Polígon de Son Castelló). Tel.: 971178900

(jfbennassar@dgtreslab.caib.es)

Informació sobre protecció de dades

X

De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit

Responsable del tractament

Direcció General de Treball i Salut Laboral

Finalitat

Tramitació del procediment

Legitimació

Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics

Destinatari

No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal

Drets

Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional

Informació adicional

Descarregar