Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Convocatòria d'ajuts per a la consolidació i el creixement sostenible de l'ocupació autònoma a les Illes Balears pels anys 2024, 2025, 2026 i 2027

- Programa I. Innovació i Digitalització: Inclou l'adaptació constant, la innovació en productes i serveis i la integració de tecnologies digitals.

- Programa II. Gestió Estratègica i Financera: Engloba la planificació estratègica, la gestió financera eficient i la comprensió del mercat.

- Programa III. Sostenibilitat i Responsabilitat Social: Abasta pràctiques sostenibles i un enfocament en la responsabilitat social empresarial.

- Programa IV. Inversions per a la millora de la competitivitat: Inclou la inversió en equip de treball i la reforma del lloc de feina.

Codi SIA

3059108

Persones destinatàries

- Persones donades d'alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms de la Seguretat Social i en el corresponent epígraf de l'Impost d'Activitats Econòmiques, per primera vegada o després d'un període d'inactivitat com a autònom de com a mínim els dos anys anteriors, dins els següents terminis:

- Per a l'any 2024, entre l'1 de gener de 2020 i el 31 de desembre de 2020.

- Per a l'any 2025, entre l'1 de gener de 2021 i el 31 de desembre de 2021.

- Per a l'any 2026, entre l'1 de gener de 2022 i el 31 de desembre de 2022.

- Per a l'any 2027, entre l'1 de gener de 2023 i el 31 de desembre de 2023.

- Trobar-se d'alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms de la Seguretat Social i en el corresponent epígraf de l'Impost d'Activitats Econòmiques, de forma ininterrompuda, des de l'alta esmentada en el punt anterior i, en tot cas, en data de presentació de la sol·licitud de participació en aquesta convocatòria de subvencions.

Aquells autònoms que acreditin que la seva activitat es duu a terme de forma estacional, hauran de trobar-se d'alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms de la Seguretat Social i en el corresponent epígraf de l'Impost d'Activitats Econòmiques de l'AEAT durant períodes mínims de 4 mesos dins l'any natural des de l'alta esmentada en el punt anterior i, en tot cas, en data de presentació de la sol·licitud de participació en aquesta convocatòria de subvencions.

En el cas de les dones autònomes, els períodes en què hagi hagut un cessament temporal de l'activitat per causes relacionades amb la maternitat no es tindran en compte a l'hora de verificar el compliment del requisit de permanència ininterrompuda establert en el primer paràgraf d'aquest punt, tot això amb l'objectiu de donar suport durant aquest període vital i assegurar que no suposi un obstacle per a la continuïtat dels seus negocis.

- Estar empadronat i ésser resident en algun dels municipis de les Illes Balears.

- Estar al corrent de pagament de les obligacions amb l'Agència Estatal d'Administració Tributària, amb l'Agència Tributària de les Illes Balears i amb la Seguretat Social.

- Complir amb els requisits per a obtenir la condició de beneficiari de la subvenció establerts en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

- No incórrer en cap de les prohibicions per a ser beneficiaris establertes en l'article 10 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de subvencions.

Termini per a resoldre i notificar

El termini màxim per resoldre i notificar la resolució és de sis mesos comptadors des de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

D'ofici

Fi de la via administrativa

Si

Disponible per tramitar per persona apoderada

Si

Òrgan competent per a resoldre

Conselleria d'Empresa, Ocupació i Energia

Documents relacionats amb el procediment

Tràmits

X

Presentació de sol·licituds

Requisits

Beneficiaris

1. Per esser beneficiaris d'aquesta convocatòria de subvencions per a la consolidació i el creixement sostenible de l'ocupació autònoma a les Illes Balears pels anys 2024, 2025, 2026 i 2027, els sol·licitants hauran de complir els següents requisits:

1.a. Haver-se donat d'alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms de la Seguretat Social i en el corresponent epígraf de l'Impost d'Activitats Econòmiques, per primera vegada o després d'un període d'inactivitat com a autònom de com a mínim els dos anys anteriors, dins els següents terminis:

1.a.i. Per a l'any 2024, entre l'1 de gener de 2020 i el 31 de desembre de 2020.

1.a.ii. Per a l'any 2025, entre l'1 de gener de 2021 i el 31 de desembre de 2021.

1.a.iii. Per a l'any 2026, entre l'1 de gener de 2022 i el 31 de desembre de 2022.

1.a.iv. Per a l'any 2027, entre l'1 de gener de 2023 i el 31 de desembre de 2023.

1.b. Trobar-se d'alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms de la Seguretat Social i en el corresponent epígraf de l'Impost d'Activitats Econòmiques, de forma ininterrompuda, des de l'alta esmentada en el punt anterior i, en tot cas, en data de presentació de la sol·licitud de participació en aquesta convocatòria de subvencions.

Aquells autònoms que acreditin que la seva activitat es duu a terme de forma estacional, hauran de trobar-se d'alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms de la Seguretat Social i en el corresponent epígraf de l'Impost d'Activitats Econòmiques de l'AEAT durant períodes mínims de 4 mesos dins l'any natural des de l'alta esmentada en el punt anterior i, en tot cas, en data de presentació de la sol·licitud de participació en aquesta convocatòria de subvencions.

En el cas de les dones autònomes, els períodes en què hagi hagut un cessament temporal de l'activitat per causes relacionades amb la maternitat no es tindran en compte a l'hora de verificar el compliment del requisit de permanència ininterrompuda establert en el primer paràgraf d'aquest punt, tot això amb l'objectiu de donar suport durant aquest període vital i assegurar que no suposi un obstacle per a la continuïtat dels seus negocis.

1.c. Estar empadronat i ésser resident en algun dels municipis de les Illes Balears.

1.d. Estar al corrent de pagament de les obligacions amb l'Agència Estatal d'Administració Tributària, amb l'Agència Tributària de les Illes Balears i amb la Seguretat Social.

1.e. Complir amb els requisits per a obtenir la condició de beneficiari de la subvenció establerts en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

1.f. No incórrer en cap de les prohibicions per a ser beneficiaris establertes en l'article 10 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de subvencions.

Documentació a presentar

Documentació

1. La presentació de la sol·licitud implica autoritzar a l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears perquè pugui consultar en qualsevol moment telemàticament o per altres mitjans, les comprovacions per mostreig o exhaustives necessàries per verificar la conformitat de les dades de les declaracions. En cas de denegar-ho mitjançant el formulari de sol·licitud, s'hauran de presentar els documents acreditatius corresponents.

2. En tot cas, el sol·licitant, juntament amb el formulari de sol·licitud, haurà de presentar:

2.a. En cas que actuï per mitjà de representant, el document acreditatiu d'aquesta representació, juntament amb el document identificatiu del representant.

2.b. Tots els documents que acreditin la realització de les accions a què s'adhereixin els beneficiaris dels ajuts per a executar la consolidació del seu negoci, on es pugui identificar amb suficient claredat que el contingut de l'acció s'adequa a allò que disposa aquesta resolució de convocatòria de subvenció.

2.b.i. En tot cas, aquestes accions hauran de comportar una despesa econòmica que es justificarà per mitjà de les factures corresponents. S'admetran còpies de factures, on hauran de constar les dades relatives al núm. de la factura, la data, concepte, base imposable, impostos, import total, emissor i destinatari de la factura.

2.b.ii. A més, s'haurà d'aportar juntament amb les factures, una còpia del document bancari oficial que acrediti la transferència o el pagament domiciliat de l'import de la factura, en què figurin la data del pagament, l'import del pagament, el concepte del pagament de tal manera que s'identifiqui aquest amb la factura, i el número de factura abonada, així com les dades de l'ordenant i del destinatari, que han de coincidir amb el beneficiari i amb l'emissor de la factura respectivament.

En el cas de pagament amb targeta de crèdit o de dèbit s'haurà d'aportar còpia del rebut de pagament.

2.b.iii. En els cas de factures emeses en moneda estrangera, el document bancari que acrediti el pagament haurà de fixar el tipus de canvi a euros aplicable el dia del pagament.

2.b.iv. No s'admetran:

2.b.iv.1r. Factures justificatives inferiors a 100 euros (IVA inclòs).

2.b.iv.2n. Tiquets de caixa.

2.b.iv.3r. Pagaments en efectiu.

2.c. En el cas que es presentin despeses subvencionables els impostos indirectes de les quals no siguin susceptibles de recuperació o compensació per part del sol·licitant de l'ajut, certificat acreditatiu d'aquesta condició, com ara el «Certificat de Prorrata de l'IVA».

3. Només en cas que l'interessat s'oposi a l'autorització a què fa referència el punt primer d'aquest apartat, haurà d'aportar amb la seva sol·licitud, juntament amb la documentació esmentada en el punt anterior, els documents següents:

3.a. DNI o NIE

3.b. Certificat de l'Agència Estatal d'Administració Tributària acreditatiu de la Delegació o Delegació Especial en la qual es trobi el domicili fiscal.

3.c. Certificat de l'Agència Estatal d'Administració Tributària d'estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries.

3.d. Certificat de l'Agència Tributària de les Illes Balears d'estar al corrent de les obligacions tributàries amb la comunitat autònoma de les Illes Balears.

3.e. Certificat de la Tresoreria General de la Seguretat Social d'estar al corrent de pagament de les seves obligacions.

3.f. Certificat d'empadronament en un municipi de les Illes Balears.

3.g. Informe de vida laboral que acrediti l'alta en el RETA esmentada en l'apartat segon punt 1 lletres a) i b) de l'Annex 1 d'aquesta resolució.

3.h. Certificat acreditatiu d'estar d'alta en l'epígraf corresponent de l'Impost d'Activitats Econòmiques de l'Agència Estatal d'Administració Tributària en el termini esmentat en l'apartat segon punt 1 lletres a) i b) de l'Annex 1 d'aquesta resolució.

4. La presentació de la sol·licitud de subvenció prevista en aquesta convocatòria contindrà les següents declaracions responsables:

4.a. Declaració de no estar sotmès a cap de les prohibicions que estableixen els apartats 1 i 2 de l'article 10 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat per mitjà del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre.

4.b. D'acord amb el que disposa l'article 11.f) del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, i l'article 24 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, que disposen que la presentació de declaració responsable podrà substituir la presentació de la certificació d'estar al corrent amb les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, en el cas de subvencions de quantia igual o inferior a 3.000 euros, declaració d'estar al corrent de les obligacions tributàries i de Seguretat Social davant l'Administració de l'Estat, i estar al corrent de les obligacions tributàries davant la Hisenda Autonòmica.

4.c. Declaració de totes les subvencions o ajuts obtinguts o sol·licitats per a la mateixa finalitat procedents de qualsevol administració o ens públic o privat nacional, de la Unió Europea o d'organismes internacionals, o si s'escau, una declaració expressa de no haver-ne sol·licitat o obtingut cap; així com declaració responsable per garantir que els ajuts sol·licitats no superen, aïlladament o conjuntament, el cost total de l'activitat objecte de subvenció.

4.d. Declaració de tots els ajuts de minimis rebuts o sol·licitats durant els dos exercicis fiscals anteriors i durant l'exercici fiscal en curs que estiguin subjectes al règim de minimis establerts en el Reglament (UE) 2023/2831 de la Comissió, de 13 de desembre de 2023, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis; en el Reglament (UE) 1408/2013, de 18 de desembre, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis en el sector agrícola (publicat en el DOUE el 24/12/2013; L 352/9 - L 352/17) i en el Reglament (UE) 717/2014, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis en el sector de la pesca i de l'aqüicultura (publicat en el DOUE el 28/06/2014; L 190/45 - L 190/54).

4.e. Declaració de dades bancàries, a l'efecte de l'ingrés derivat del procediment, segons el model inclòs la sol·licitud d'ajuts.

4.f. Declaració responsable que en els darrers tres anys no ha estat objecte de sancions administratives fermes ni de sentències condemnatòries fermes per haver exercit o tolerat pràctiques prohibides d'acord amb:

4.f.i. La Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes

4.f.ii. La Llei 8/2016, de 30 de maig, per garantir els drets de lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuals i per erradicar la LGTBI-fòbia.

4.f.iii. El títol IV de la Llei 15/2022, de 12 de juliol, integral per a la igualtat de tracte i la no discriminació.

4.g. Declaració responsable de no trobar-se inclòs en cap de les circumstàncies previstes en l'article 13, apartats 2 i 3, de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, que impedeixen obtenir la condició de beneficiari.

4.h. Declaració responsable que el sol·licitant accepta la cessió de tractament de les seves dades amb relació a l'execució d'aquesta convocatòria de subvencions.

4.i. Declaració responsable que és certa i completa la informació continguda en la sol·licitud de subvencions.

5. Excepcionalment, si la Direcció General d'Empresa, Autònoms i Comerç no pot obtenir aquesta documentació, pot sol·licitar a la persona interessada que l'aporti, tal com preveuen l'article 28.3 de la Llei 39/2015 i l'article 2.1.e) del Reial decret 1671/2009, de 6 de novembre, pel qual es desplega parcialment la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.

6. En qualsevol cas, la persona sol·licitant ha de declarar les situacions noves que es puguin produir pel que fa al cas mitjançant un escrit presentat a la Direcció General d'Empresa, Autònoms i Comerç en el termini de quinze dies comptadors des de la data en què se li concedeixi la subvenció o presenti noves sol·licituds d'ajuts.

Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

Des del 5 de juliol de 2024 fins el 30 de setembre de 2024

Forma de presentació

La presentació d'aquest tràmit únicament es pot fer per via telemàtica, i heu d'accedir fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ve permanente.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General d'Empresa, Autònoms i Comerç

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Promoció Empresarial

Tel.: 971178900

(promocioeconomica@caib.es)

Informació sobre protecció de dades

X

De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit

Responsable del tractament

Direcció General d'Empresa, Autònoms i Comerç

Finalitat

Tramitació del procediment

Legitimació

Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics

Destinatari

No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal

Drets

Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional

Informació adicional

Descarregar