Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Convocatòria d'ajuts en espècie per participar a la Universitat d'Estiu 2024 a Espanya per a professorat de francès

Convocatòria d'ajuts en espècie per a participar a la Universitat d'Estiu 2024 organitzada per l' Ambaixada de França a Espanya per al professorat que imparteix l'assignatura de francès o d'assignatures no lingüístiques en francès en centres educatius de nivell no universitari sostinguts amb fons públics de les Illes Balears, en el marc de la tercera addenda al conveni de col·laboració entre la Conselleria d'Educació i Universitats del Govern de les Illes Balears i l' Institut Français d'Espagne corresponent al curs escolar 2023-2024

Codi SIA

3057103

Persones destinatàries

Professorat que imparteix l'assignatura de francès o d'assignatures no lingüístiques en francès en centres educatius de nivell no universitari sostinguts amb fons públics de les Illes Balears

Termini per a resoldre i notificar

6 mesos

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

D'ofici

Fi de la via administrativa

Si

Disponible per tramitar per persona apoderada

Si

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General de Planificació i Gestió Educatives

Documents relacionats amb el procediment

Tràmits

X

Sol·licitud

Requisits

Els requisits per poder participar en aquesta convocatòria són els següents:

a) Estar impartint l'assignatura de francès o assignatures no lingüístiques en francès en nivells no universitaris a un centre educatiu sostingut amb fons públics de les Illes Balears durant el curs escolar 2023-2024.

b) No haver estat beneficiari de cap ajut de la Conselleria d'Educació i Universitats o de l'Institut Français per participar en un curs de les mateixes característiques durant els darrers 3 anys: 2021, 2022 i 2023.

Documentació a presentar

Sol·licitud de participació (annex 2) i Declaració Responsable (annex 3)

Models:

Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

10 dies naturals, comptadors des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu dur a terme aquest tràmit mitjançant un dels canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica (*obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14.2 i 3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i opcional per a les persones físiques), fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ave permanente.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració Autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració Local. Podeu consultar les adreces de totes les oficines de l'Administració Autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Planificació i Gestió Educatives

Contacte

Servei o Secció responsable

Direcció General de Planificació i Gestió Educatives

C/ del Ter, 16, Ed. Alexandre Rosselló Pastors (Polígon de Son Fuster, 4a planta). Tel.: 971177755 - Fax: 971176906

(spl@dgpice.caib.es)

Informació sobre protecció de dades

X

De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit

Responsable del tractament

Direcció General de Planificació i Gestió Educatives

Finalitat

Tramitació del procediment

Legitimació

Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics

Destinatari

No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal

Drets

Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional

Informació adicional

Descarregar