Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Subvencions per a la contractació de personal monitor addicional

Ajuts a la contractació de personal monitor addicional per atendre persones d'entre 3 i 18 anys amb un grau reconegut de dependència que es desenvolupin a les Illes Balears durant els estius de 2024 i 2025.

Codi SIA

3057246

Persones destinatàries

Poden ser beneficiàries d'aquests ajuts les persones físiques, les persones jurídiques privades, amb ànim de lucre o sense, i els ens integrants de l'Administració Local (consells insulars, ajuntaments, mancomunitats, entitats locals menors i entitats dependents) que organitzin activitats d'educació en el temps lliure infantil i juvenil.

També poden ser beneficiàries d'aquestes subvencions les agrupacions de persones físiques o jurídiques i les entitats sense personalitat jurídica.

Termini per a resoldre i notificar

El termini per dictar i notificar la resolució de concessió o denegació és de dos mesos comptadors des de l'endemà de l'acabament del termini de presentació de sol·licituds.

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

D'ofici

Fi de la via administrativa

Si

Disponible per tramitar per persona apoderada

Si

Òrgan competent per a resoldre

Conselleria de Famílies i Afers Socials

Documents relacionats amb el procediment

  • Resolució convocatòria ajuts contractació monitors qualificats 2024-2025
    Resolució de la consellera de Famílies i Afers Socials per la qual es convoquen ajuts a la contractació

    de personal monitor addicional per atendre persones d'entre 3 i 18 anys amb un grau reconegut de

    dependència que participin en activitats d'educació en el temps lliure infantil i juvenil que es

    desenvolupin a les Illes Balears durant els estius de 2024 i 2025

Tràmits

X

Sol·licitud

Requisits

Poden ser beneficiàries d'aquests ajuts les persones físiques, les persones jurídiques privades, amb ànim de lucre o sense, i els ens integrants de l'Administració Local (consells insulars, ajuntaments, mancomunitats, entitats locals menors i entitats dependents)

També poden ser beneficiàries d'aquestes subvencions les agrupacions de persones físiques o jurídiques i les entitats sense personalitat jurídica

Documentació a presentar

Models:

Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

a) Per a l'exercici 2024:

— Des del 16 de setembre fins al 8 d'octubre de 2024.

b) Per a l'exercici 2025:

— Des del 16 de setembre fins al 8 d'octubre de 2025.

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu dur a terme aquest tràmit mitjançant un dels canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica (*obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14.2 i 3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i opcional per a les persones físiques), fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ave permanente.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració Autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració Local. Podeu consultar les adreces de totes les oficines de l'Administració Autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Conselleria de Famílies i Afers Socials

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Joventut

C/ de l'Uruguai, s/n Velòdrom Illes Balears. Tel.: 971178999

(joventut@caib.es)

Informació sobre protecció de dades

X

De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit

Responsable del tractament

Direcció General d'Infància, Joventut, Famílies, Igualtat i Diversitat

Finalitat

Tramitació del procediment

Legitimació

Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics

Destinatari

No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal

Drets

Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional

Informació adicional

Descarregar