Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Subvencions per a la implementació de plans d'igualtat i l'execució d'accions d'igualtat, foment i assessorament per a la implementació d'aquests plans

Ajuts destinats a combatre la discriminació i les desigualtats dins el mercat de treball, mitjançant la implementació de plans d'igualtat entre dones i homes i l'execució d'accions d'igualtat, foment i assessorament per la implementació d'aquests plans

Codi SIA

3055724

Persones destinatàries

a) Per al programa 1: poden ser beneficiaris d'aquests ajuts les empreses i qualssevol altra entitat inclosa en l'àmbit d'aplicació del Reial decret 901/2020, de 13 d'octubre, pel qual es regulen els plans d'igualtat i el seu registre i es modifica el Reial decret 713/2010, de 28 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis i acords col·lectius de treball, que no estiguin obligades a tenir elaborat i registrat un Pla d'igualtat, d'acord amb la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes.

b) Per al programa 2: poden ser beneficiàries les empreses i qualssevol altra entitat inclosa en l'àmbit d'aplicació del Reial decret 901/2020, de 13 d'octubre, pel qual es regulen els plans d'igualtat i el seu registre i es modifica el Reial decret 713/2010, de 28 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis i acords col·lectius de treball, obligades a tenir elaborat i registrat un pla d'igualtat d'acord amb la Llei orgànica 3/2007.

c) Per al programa 3: poden ser beneficiaris les organitzacions empresarials i sindicals inscrites en el Registre d'Organitzacions Empresarials i Sindicals de les Illes Balears, sempre i quan el seu àmbit territorial inclogui la totalitat de les Illes Balears.

Termini per a resoldre i notificar

Sis mesos

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

D'ofici

Fi de la via administrativa

Si

Disponible per tramitar per persona apoderada

Si

Òrgan competent per a resoldre

Conselleria d'Empresa, Ocupació i Energia

Documents relacionats amb el procediment

Tràmits

X

Sol·licitud

Requisits

Per als programes 1 i 2:

1. Els beneficiaris han de tenir el domicili social o centre de treball a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, sense que pugui superar-se aquest àmbit territorial.

2. S'ha de tenir en compte la plantilla total de l'empresa, sigui quin sigui el nombre de centres de treball d'aquella i sigui quina sigui la forma de contractació laboral, incloses les persones amb contractes fixos discontinus, d'acord amb el que estableix l'article 3 del Reial decret 901/2020, de 13 d'octubre, pel qual es regulen els plans d'igualtat i el registre.

3. Els plans d'igualtat han d'estar inscrits en el Registre de Convenis Col·lectius, Acords Col·lectius de Treball i Plans d'Igualtat de les Illes Balears, segons el previst en el Reial decret 713/2010, de 28 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis i acords col·lectius de treball abans de la data límit de justificació establerta en aquesta convocatòria

Per als programes 1, 2 i 3:

1. Els beneficiaris han d'estar al corrent de les obligacions tributàries amb l'Estat i amb la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, així com amb la Seguretat Social.

2. Els beneficiaris d'ajuts d'un import superior a 30.000 euros que siguin entitats amb ànim de lucre subjectes a la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, han de complir amb els terminis de pagament que estipula l'esmentada llei.

3. No poden ser beneficiàries d'aquestes subvencions les entitats subjectes a alguna de les prohibicions que estableix l'article 10 del Text refós de la Llei de subvencions, ni les que hagin estat sancionades o condemnades en els tres darrers anys per exercir o tolerar pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere, sancionades per resolució administrativa ferma o condemnades per sentència judicial ferma, d'acord amb l'article 11 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes, ni les que hagin estat sancionades o condemnades per resolució administrativa ferma amb pena accessòria de prohibició de rebre ajuts o subvencions públiques pel període estipulat en l'article 37 de la Llei 8/2016, de 30 de maig, per garantir els drets de lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuals i per eradicar l'LGTBI-fòbia.

Documentació a presentar

L'establerta en el punt novè d'aquesta convocatòria

Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

Un mes a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears

Forma de presentació

La presentació d'aquest tràmit únicament es pot fer per via telemàtica, i heu d'accedir fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ve permanente.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Treball i Salut Laboral

Contacte

Servei o Secció responsable

Àrea de Subvencions

Plaça de Son Castelló, 1 (Polígon de Son Castelló). Tel.: 971178900

(dgtreball@caib.es)

X

Justificació

Requisits

D'acord amb l'article 39 del Text refós de la Llei de subvencions, els beneficiaris tenen l'obligació de justificar l'aplicació dels fons percebuts a la finalitat que hagi servit de fonament per concedir la subvenció.

L'import de la subvenció s'ha d'abonar una vegada dictada la resolució corresponent i justificada la realització de l'actuació que fonamenta la concessió de l'ajut amb la presentació de la documentació que s'indica en l'apartat setzè de la convocatòria.

Documentació a presentar

L'establerta en el punt setzè d'aquesta convocatòria

Termini màxim

10 de novembre de 2024

Forma de presentació

La presentació d'aquest tràmit únicament es pot fer per via telemàtica, i heu d'accedir fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ve permanente.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Treball i Salut Laboral

Contacte

Servei o Secció responsable

Àrea de Subvencions

Plaça de Son Castelló, 1 (Polígon de Son Castelló). Tel.: 971178900

(dgtreball@caib.es)

X

Esmena documentació

Requisits

Es pot presentar documentació de qualsevol tràmit sempre que s'estigui dins el termini de presentació establert i també per presentar la documentació requerida a instància de l'Administració

Documentació a presentar

Termini màxim

El que estableixi el tràmit corresponent o el termini estipulat per l'Administració en el cas de que s'hagi requerit documentació.

Forma de presentació

La presentació d'aquest tràmit únicament es pot fer per via telemàtica, i heu d'accedir fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ve permanente.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Treball i Salut Laboral

Contacte

Servei o Secció responsable

Àrea de Subvencions

Plaça de Son Castelló, 1 (Polígon de Son Castelló). Tel.: 971178900

(dgtreball@caib.es)

Informació sobre protecció de dades

X

De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit

Responsable del tractament

Direcció General de Treball i Salut Laboral

Finalitat

Tramitació del procediment

Legitimació

Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics

Destinatari

No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal

Drets

Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional

Informació adicional

Descarregar