Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Proves selectives del procés unificat per cobrir determinades places de la categoria de policia dels municipis de Menorca 2024

La present convocatòria té per objecte regular el procés selectiu unificat per proveir, com a personal funcionari de carrera, 95 places de la categoria de policia, pel sistema de torn lliure i procediment de selecció d'oposició. Aquestes places corresponen a l'escala d'Administració especial, subescala serveis especials, grup C, subgrup C1 de diversos municipis de Mallorca que han delegat la competència en l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Codi SIA

3054674

Persones destinatàries

Les persones interessades que vulguin participar en aquesta convocatòria han de complir, en la data d'acabament del termini de presentació de sol·licituds i durant el procés selectiu, els requisits següents:

a) Tenir la nacionalitat espanyola.

b) Tenir divuit anys complerts.

c) Posseir el títol de batxillerat, tècnic o equivalent, o estar en condicions d'obtenir-lo en la data en què finalitzi el termini de presentació de sol·licituds.

Així mateix, s'estarà al que es disposa a l'Ordre EDU/1603/2009, de 10 de juny (BOE de 17 de juny), per la qual s'estableixen equivalències amb els títols de graduat en educació secundària obligatòria i de batxillerat regulats en la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, modificada mitjançant l'Ordre EDU/520/2011, de 7 de març.

En el cas de titulacions expedides a l'estranger, s'ha de presentar l'homologació corresponent del ministeri competent en matèria d'educació i formació professional, o d'una universitat espanyola.

La titulació s'ha d'acreditar mitjançant l'expedició dels títols corresponents per l'autoritat acadèmica corresponent. Aquesta mateixa autoritat pot declarar també l'equivalència de títols.

d) No patir cap malaltia o defecte físic o psicofísic que impedeixi o minvi el desenvolupament correcte de les funcions, en relació amb el quadre de les exclusions que es determinen en l'annex 5 del Decret 40/2019, de 24 de maig.

e) No haver estat separat/separada del servei de l'Administració local, autonòmica o estatal, ni estar inhabilitat per a l'exercici de la funció pública.

f) No tenir antecedents penals per delictes dolosos.

g) Disposar dels permisos de conducció de les classes A2 i B en vigor.

h) No estar sotmès a cap causa d'incapacitat específica d'acord amb la normativa vigent.

i) Comprometre's a portar armes i, si escau, a utilitzar-les, mitjançant una declaració jurada expressa.

j) Acreditar el nivell B2 de coneixements de llengua catalana llevat de l'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar en què s'ha d'acreditar el nivell C1.

Els certificats s'han d'acreditar mitjançant el certificat oficial corresponent d'entre els següents:

— Certificat expedit per l'òrgan competent del Govern de les Illes Balears (Direcció General de Política Lingüística).

— Certificat expedit per l'Escola Balear d'Administració Pública.

— Certificat homologat per l'òrgan competent del Govern de les Illes Balears, d'acord amb l'Ordre de la consellera d'Educació, Cultura i Universitats de 28 de juliol de 2014.

— Certificat equivalent segons l'Ordre del conseller d'Educació, Cultura i Universitats de 21 de febrer de 2013 (BOIB núm. 34, de 12 de març de 2013).

Si la persona interessada al·lega el requisit de coneixements de llengua catalana mitjançant títols, diplomes i certificats que requereixin l'homologació, el requisit s'entén complert malgrat l'homologació s'obtingui amb posterioritat a la finalització del període de presentació de sol·licituds, sempre que el requisit s'hagi al·legat i els coneixements que s'homologuen s'hagin adquirit amb caràcter previ a la finalització d'aquest termini. En qualsevol cas, l'homologació haurà d'aportar-se amb caràcter previ al nomenament.

k) Haver abonat la taxa per drets d'examen.

l) Signar la declaració responsable relativa al compliment dels requisits de participació que figura en el tràmit telemàtic d'inscripció en aquest procés selectiu.

S'entén que la declaració responsable està signada quan es presenti i finalitzi el procés d'inscripció.

2.2. El fet de figurar en la relació de persones admeses no significa que s'accepta que es compleixen els requisits exigits per participar en el procés selectiu. Si de la documentació que s'ha de presentar en el termini de cinc dies hàbils, fixat en la base 7.9, una vegada superat el procés selectiu en el termini, es desprèn que la persona interessada no compleix algun dels requisits, es perdran tots els drets que es puguin derivar de la participació.

Termini per a resoldre i notificar

6 mesos

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

D'ofici

Fi de la via administrativa

Si

Disponible per tramitar per persona apoderada

Si

Òrgan competent per a resoldre

Escola Balear d'Administració Pública (EBAP)

Tràmits

X

Presentació de sol·licituds

Requisits

Les persones interessades que vulguin participar en aquesta convocatòria han de complir, en la data d'acabament del termini de presentació de sol·licituds i durant el procés selectiu, els requisits següents:

a) Tenir la nacionalitat espanyola.

b) Tenir divuit anys complerts.

c) Posseir el títol de batxillerat, tècnic o equivalent, o estar en condicions d'obtenir-lo en la data en què finalitzi el termini de presentació de sol·licituds.

Així mateix, s'estarà al que es disposa a l'Ordre EDU/1603/2009, de 10 de juny (BOE de 17 de juny), per la qual s'estableixen equivalències amb els títols de graduat en educació secundària obligatòria i de batxillerat regulats en la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, modificada mitjançant l'Ordre EDU/520/2011, de 7 de març.

En el cas de titulacions expedides a l'estranger, s'ha de presentar l'homologació corresponent del ministeri competent en matèria d'educació i formació professional, o d'una universitat espanyola.

La titulació s'ha d'acreditar mitjançant l'expedició dels títols corresponents per l'autoritat acadèmica corresponent. Aquesta mateixa autoritat pot declarar també l'equivalència de títols.

d) No patir cap malaltia o defecte físic o psicofísic que impedeixi o minvi el desenvolupament correcte de les funcions, en relació amb el quadre de les exclusions que es determinen en l'annex 5 del Decret 40/2019, de 24 de maig.

e) No haver estat separat/separada del servei de l'Administració local, autonòmica o estatal, ni estar inhabilitat per a l'exercici de la funció pública.

f) No tenir antecedents penals per delictes dolosos.

g) Disposar dels permisos de conducció de les classes A2 i B en vigor.

h) No estar sotmès a cap causa d'incapacitat específica d'acord amb la normativa vigent.

i) Comprometre's a portar armes i, si escau, a utilitzar-les, mitjançant una declaració jurada expressa.

j) Acreditar el nivell B2 de coneixements de llengua catalana llevat de l'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar en què s'ha d'acreditar el nivell C1.

Els certificats s'han d'acreditar mitjançant el certificat oficial corresponent d'entre els següents:

— Certificat expedit per l'òrgan competent del Govern de les Illes Balears (Direcció General de Política Lingüística).

— Certificat expedit per l'Escola Balear d'Administració Pública.

— Certificat homologat per l'òrgan competent del Govern de les Illes Balears, d'acord amb l'Ordre de la consellera d'Educació, Cultura i Universitats de 28 de juliol de 2014.

— Certificat equivalent segons l'Ordre del conseller d'Educació, Cultura i Universitats de 21 de febrer de 2013 (BOIB núm. 34, de 12 de març de 2013).

Si la persona interessada al·lega el requisit de coneixements de llengua catalana mitjançant títols, diplomes i certificats que requereixin l'homologació, el requisit s'entén complert malgrat l'homologació s'obtingui amb posterioritat a la finalització del període de presentació de sol·licituds, sempre que el requisit s'hagi al·legat i els coneixements que s'homologuen s'hagin adquirit amb caràcter previ a la finalització d'aquest termini. En qualsevol cas, l'homologació haurà d'aportar-se amb caràcter previ al nomenament.

k) Haver abonat la taxa per drets d'examen.

l) Signar la declaració responsable relativa al compliment dels requisits de participació que figura en el tràmit telemàtic d'inscripció en aquest procés selectiu.

S'entén que la declaració responsable està signada quan es presenti i finalitzi el procés d'inscripció.

2.2. El fet de figurar en la relació de persones admeses no significa que s'accepta que es compleixen els requisits exigits per participar en el procés selectiu. Si de la documentació que s'ha de presentar en el termini de cinc dies hàbils, fixat en la base 7.9, una vegada superat el procés selectiu en el termini, es desprèn que la persona interessada no compleix algun dels requisits, es perdran tots els drets que es puguin derivar de la participació.

Documentació a presentar

Termini màxim

20 dies hàbils

Forma de presentació

La presentació d'aquest tràmit únicament es pot fer per via telemàtica, i heu d'accedir fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ve permanente.

Òrgan competent per a la tramitació

Escola Balear d'Administració Pública (EBAP)

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Gestió Formativa i Administrativa

C/ Gremi de Corredors, 10, 3r (polígon de Son Rossinyol). Tel.: 971177622 - Fax: 971177619

(formaciopolicial@ebap.caib.es)

Informació sobre protecció de dades

X

De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit

Responsable del tractament

Escola Balear d'Administració Pública (EBAP)

Finalitat

Tramitació del procediment

Legitimació

Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics

Destinatari

No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal

Drets

Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional

Informació adicional

Descarregar