Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Ajuts per al manteniment d'estructures organitzatives dels sindicats i de les organitzacions sindicals amb un grau de representació determinat, en el marc del foment de l'activitat sindical

Convocatòria de concessió d'ajuts econòmics per al manteniment d'estructures organitzatives dels sindicats i de les organitzacions sindicals amb el grau de representativitat a la comunitat autònoma de les Illes Balears indicat en el dispositiu quart, punt 1, d'aquesta convocatòria, en el marc del foment de l'activitat sindical.

Codi SIA

3048545

Persones destinatàries

Són beneficiaris dels ajuts que regula aquesta convocatòria els sindicats i les organitzacions sindicals que el dia 31 de desembre de 2023 acreditin haver obtingut entre 10 i 120 representants en les eleccions a òrgans de representació unitària dels treballadors en les empreses i en els corresponents òrgans de representació de les administracions públiques, en l'àmbit de les Illes Balears.

Termini per a resoldre i notificar

Tres mesos

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

Si

Disponible per tramitar per persona apoderada

Si

Òrgan competent per a resoldre

Conselleria d'Empresa, Ocupació i Energia

Documents relacionats amb el procediment

Tràmits

X

Sol·licitud

Requisits

a) Estar al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social i de les obligacions tributàries amb l'Estat i amb la Comunitat Autònoma de les Illes Balears abans de dictar la proposta de resolució.

b) No estar sotmès a cap de les prohibicions per ser beneficiari dels ajuts establerts en l'article 10 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions, i en l'article 13 de la Llei general de subvencions.

c) No haver estat sancionats o condemnats en els tres darrers anys per exercir o tolerar pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere, sancionades per resolució administrativa firma o condemnades per sentència judicial ferma d'acord amb l'article 11 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes, ni haver estat sancionat o condemnat per resolució administrativa ferma amb pena accessòria de prohibició de rebre ajuts o subvencions públiques pel període estipulat en l'article 37 de la Llei 8/2016, de 30 de maig, per garantir els drets de lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuals i per eradicar l'LGTBI-fòbia.

Documentació a presentar

1. Les persones sol·licitants han de presentar, juntament amb la seva sol·licitud, els documents següents:

La declaració responsable sobre els punts següents, d'acord amb el model establert :

a) Declaració de no estar sotmès a cap de les prohibicions que estableixen els apartats 1 i 2 de l'article 10 del text refós de la Llei de subvencions, i article 13 de la Llei general de subvencions; ni tampoc haver estat sancionat d'acord amb el que estableix l'article 37 de la Llei 8/2016, de 30 de maig, per garantir els drets de lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuals i per eradicar l'LGTBI-fòbia, que es troba inclosa en la sol·licitud.

b) Declaració de totes les subvencions o ajuts obtinguts o sol·licitats per a la mateixa finalitat procedents de qualsevol administració o ens públic o privat nacional, de la Unió Europea o d'organismes internacionals o, si s'escau, una declaració expressa de no haver-ne sol·licitat o obtingut cap; així com declaració responsable per garantir que els ajuts sol·licitats no superen, aïlladament o conjuntament, el cost total de l'activitat objectiu de la subvenció.

c) Declaració que en els darrers tres anys no ha estat sancionat per resolució administrativa ferma o condemnat per sentència judicial ferma perquè hagi exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere, d'acord amb l'article 11.2 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes.

d) Declaració responsable que és certa i completa la informació continguda en la sol·licitud de subvenció i que compleix tots els requisits i condicions per a l'accés a la subvenció.

e) Identificar la titularitat del compte bancari per rebre l'ingrés de la subvenció segons el model inclòs en la sol·licitud.

2. Documentació tècnica:

a) Memòria de l'activitat de la subvenció i justificació de la necessitat.

b) Pressupost detallat de les despeses previstes per al període subvencionable.

3. D'acord amb l'article 28.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i l'article 61 del Reial Decret 203/2021, de 30 de març, que aprova el reglament d'actuació i funcionament del sector públic per mitjans electrònics, la Direcció General de Treball i Salut Laboral pot obtenir els certificats acreditatius que la persona interessada està al corrent de les obligacions tributàries amb l'agència tributaria estatal, la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i amb la Seguretat Social, excepte l'oposició expressa de la persona interessada que s'ha de fer constar en el model de sol·licitud.

En cas que s'oposin a aquestes consultes, s'ha d'aportar la documentació acreditativa d'estar al corrent d'aquestes obligacions, juntament amb la sol·licitud d'ajuts.

Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

El termini per presentar les sol·licituds és de quinze dies comptadors a partir del tercer dia hàbil següent al de la publicació de la resolució per la que s'aprova la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Forma de presentació

La presentació d'aquest tràmit únicament es pot fer per via telemàtica, i heu d'accedir fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ve permanente.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Treball i Salut Laboral

Contacte

Servei o Secció responsable

Àrea de Subvencions

Plaça de Son Castelló, 1 (Polígon de Son Castelló). Tel.: 971178900

(sferrer@dgtreslab.caib.es)

X

Presentació de documentació complementària a la sol·licitud

Requisits

Es pot presentar documentació de qualsevol tràmit sempre que s'estigui dins el termini de presentació establert.

Documentació a presentar

Termini màxim

El que estableixi el tràmit corresponent.

Forma de presentació

La presentació d'aquest tràmit únicament es pot fer per via telemàtica, i heu d'accedir fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ve permanente.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Treball i Salut Laboral

Contacte

Servei o Secció responsable

Àrea de Subvencions

Plaça de Son Castelló, 1 (Polígon de Son Castelló). Tel.: 971178900

(sferrer@dgtreslab.caib.es)

X

Justificació

Requisits

La documentació justificativa que han de presentar les entitats sol·licitants de l'ajuda és la següent:

Documentació a presentar

a) Memòria de les activitats dutes a terme en el període esmentat en el punt 1 d'aquest apartat i dels criteris objectius d'imputació, per a la correcta comprensió de l'activitat efectivament feta i la seva relació amb el projecte presentat pel beneficiari i amb l'aprovat per l'Administració. A més, la memòria ha d'incloure tota la informació necessària per a la correcta interpretació i comprensió de la justificació de despeses presentada i la seva imputació al projecte.

b) Relació dels justificants imputats, mitjançant una llista numerada, ordenada sistemàticament i detallada de tots els documents que permetin l'acreditació del compliment de les condicions imposades de la subvenció, com també del seu cost.

c) Documentació justificada de les despeses efectuades, que ha d'incloure una còpia de les factures i altres documents de valor probatori equivalent i s'ha d'ajustar a les previsions que estableix el Reial Decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació.

Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

El 8 de novembre de 2024 és la data límit per presentar el compte justificatiu a la Direcció General de Treball i Salut Laboral.

Forma de presentació

La presentació d'aquest tràmit únicament es pot fer per via telemàtica, i heu d'accedir fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ve permanente.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Treball i Salut Laboral

Contacte

Servei o Secció responsable

Àrea de Subvencions

Plaça de Son Castelló, 1 (Polígon de Son Castelló). Tel.: 971178900

(sferrer@dgtreslab.caib.es)

X

Esmena de documentació

Requisits

Presentació de documentació requerida a instància de l'Administració.

Documentació a presentar

Termini màxim

El termini estipulat per l'Administració en el cas de que s'hagi requerit documentació.

Forma de presentació

La presentació d'aquest tràmit únicament es pot fer per via telemàtica, i heu d'accedir fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ve permanente.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Treball i Salut Laboral

Contacte

Servei o Secció responsable

Àrea de Subvencions

Plaça de Son Castelló, 1 (Polígon de Son Castelló). Tel.: 971178900

(sferrer@dgtreslab.caib.es)

Informació sobre protecció de dades

X

De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit

Responsable del tractament

Direcció General de Treball i Salut Laboral

Finalitat

Tramitació del procediment

Legitimació

Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics

Destinatari

No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal

Drets

Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional

Informació adicional

Descarregar