Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Convocatòria d'ajuts en espècie per a l'alumnat del quart curs d'ESO i del sisè curs d'educació primària per a participar a programes d'immersió lingüística en llengües estrangeres durant l'estiu del 2024

Convocar ajuts en espècie per a l'alumnat del quart curs d'educació secundària obligatòria i del sisè curs d'educació primària de centres educatius sostinguts amb fons públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en el marc de quatre programes d'immersió lingüística en llengües estrangeres durant l'estiu del 2024.

Codi SIA

3048014

Persones destinatàries

Els destinataris dels programes d'immersió lingüística en llengües estrangeres són alumnes de nivell no universitari (4t d'ESO i 6è d'educació primària) de centres educatius sostinguts amb fons públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Termini per a resoldre i notificar

6 mesos comptadors a partir de la finalització del termini per presentar sol·licituds

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

D'ofici

Fi de la via administrativa

Si

Disponible per tramitar per persona apoderada

Si

Òrgan competent per a resoldre

Conselleria d'Educació i Universitats

Tràmits

X

Sol·licitud

Requisits

1. Per optar a aquests ajuts en espècie l'alumnat ha de complir amb els requisits següents:

· Alumnat que opta a la modalitat A (4t curs d'ESO, anglès):

a) Estar escolaritzat en un centre educatiu sostingut amb fons públics de les Illes Balears i cursar 4t d'ESO durant el curs escolar 2023-2024.

b) Haver cursat i aprovat la matèria de llengua anglesa durant el curs escolar 2022-2023.

c) No haver estat beneficiari de cap ajut en els programes d'immersió lingüística en llengües estrangeres per a l'estiu de 2023.

· Alumnat que opta a la modalitat B (4t curs d'ESO, francès):

a) Estar escolaritzat en un centre educatiu sostingut amb fons públics de les Illes Balears i cursar 4t d'ESO durant el curs escolar 2023-2024.

b) Estar cursant l'assignatura optativa de francès al seu centre educatiu durant el curs escolar 2023-2024.

c) Haver cursat i aprovat la matèria optativa de llengua francesa durant el curs escolar 2022-2023.

d) No haver estat beneficiari de cap ajut en els programes d'immersió lingüística en llengües estrangeres per a l'estiu de 2023.

· Alumnat que opta a la modalitat C (4t curs d'ESO, alemany):

a) Estar escolaritzat en un centre educatiu sostingut amb fons públics de les Illes Balears i cursar 4t d'ESO durant el curs escolar 2023-2024.

b) Estar cursant l'assignatura optativa d'alemany al seu centre educatiu durant el curs escolar 2023-2024.

c) Haver cursat i aprovat la matèria optativa de llengua alemanya durant el curs escolar 2022-2023.

d) No haver estat beneficiari de cap ajut en els programes d'immersió lingüística en llengües estrangeres per a l'estiu de 2023.

· Alumnat que opta a la modalitat D (6è curs d'Educació Primària, anglès):

a) Estar escolaritzat en un centre educatiu sostingut amb fons públics de les Illes Balears i cursar 6è curs d'Educació Primària durant el curs escolar 2023-2024.

b) Haver cursat i aprovat la matèria de llengua anglesa durant el curs escolar 2022-2023.

c) No haver estat beneficiari de cap ajut en els programes d'immersió lingüística en llengües estrangeres per a l'estiu de 2023.

Documentació a presentar

Models:

Termini màxim

El termini de presentació de les sol·licituds serà de 15 dies hàbils comptadors des de l'endemà de la publicació de la Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu dur a terme aquest tràmit mitjançant un dels canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica (*obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14.2 i 3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i opcional per a les persones físiques), fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ave permanente.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració Autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració Local. Podeu consultar les adreces de totes les oficines de l'Administració Autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Conselleria d'Educació i Universitats

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Llengües Estrangeres i Projectes Internacionals

C/ del Ter, 16, Ed. Alexandre Rosselló Pastors (Polígon de Son Fuster, 2a planta). Tel.: 971177778 - Fax: 971176869

(spl@dgpice.caib.es)

X

Esmena de la sol·licitud presentada

Requisits

Sol·licitants de l'ajut en espècie, les sol·licituds dels quals presenten defectes formals o omissió d'alguns dels documents exigits en el procediment.

Documentació a presentar

Models:

Termini màxim

Termini de 5 dies hàbils per a què el sol·licitant de l'ajut en espècie esmeni la falta o acompanyi els documents preceptius requerits.

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu dur a terme aquest tràmit mitjançant un dels canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica (*obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14.2 i 3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i opcional per a les persones físiques), fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ave permanente.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració Autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració Local. Podeu consultar les adreces de totes les oficines de l'Administració Autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Conselleria d'Educació i Universitats

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Llengües Estrangeres i Projectes Internacionals

C/ del Ter, 16, Ed. Alexandre Rosselló Pastors (Polígon de Son Fuster, 2a planta). Tel.: 971177778 - Fax: 971176869

(spl@dgpice.caib.es)

X

Reclamacions a la proposta de resolució provisional

Requisits

Haver presentat dins del termini establert i per registre la sol·licitud d'ajuts en espècie per a l'alumnat del quart curs d'ESO i del sisè curs d'educació primària per a participar a programes d'immersió lingüística en llengües estrangeres durant l'estiu del 2024.

Documentació a presentar

Heu d'adjuntar el model emplenat d'instància genèrica (vegeu l'apartat "Models").

Models:

Termini màxim

Les persones interessades poden presentar les reclamacions que estimin oportunes dins del termini de 10 dies hàbils comptadors des de l'endemà de la data de publicació de la proposta de resolució provisional a la pàgina web de la Direcció General de Planificació i Gestió Educatives

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu dur a terme aquest tràmit mitjançant un dels canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica (*obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14.2 i 3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i opcional per a les persones físiques), fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ave permanente.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració Autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració Local. Podeu consultar les adreces de totes les oficines de l'Administració Autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Conselleria d'Educació i Universitats

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Llengües Estrangeres i Projectes Internacionals

C/ del Ter, 16, Ed. Alexandre Rosselló Pastors (Polígon de Son Fuster, 2a planta). Tel.: 971177778 - Fax: 971176869

(spl@dgpice.caib.es)

Informació sobre protecció de dades

X

De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit

Responsable del tractament

Direcció General de Planificació i Gestió Educatives

Finalitat

Tramitació del procediment

Legitimació

Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics

Destinatari

No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal

Drets

Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional

Informació adicional

Descarregar