Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Ajuts per fomentar l'esport inclusiu, any 2023 - Equips femenins i mixtos de categoria nacional

És facilitar la pràctica esportiva a totes les persones, independentment de l'edat, la situació social, física o econòmica, entenent aquesta pràctica com un element generador de benestar personal, d'integració i d'igualtat

Línies d'ajudes:

a. Ajudes a projectes d'integració i/o reinserció social i projecte d'esport adaptat de persones a través de la pràctica esportiva.

b. Ajudes als clubs esportius de les Illes Balears amb equips femenins i mixtos d'esports individuals i col·lectius que participin en competicions de categoria nacional absoluta que figuren a la taula del punt 2.3 d'aquesta convocatòria, durant la temporada esportiva 2022/2023.

Codi SIA

2986305

Persones destinatàries

a. Les entitats privades sense ànim de lucre, que han d'estar inscrites com a entitats prestadores de serveis socials i, si escau, com a serveis, en la data de publicació d'aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, en el Registre Unificat de Serveis Socials de les Illes Balears, que tinguin la seva seu o delegació permanent i activa a les Illes Balears.

b. Els clubs esportius, entitats amb seccions esportives i fundacions inscrites o anotades al Registre de les Entitats esportives de les Illes Balears.

c. S'exclouen d'aquesta línia d'ajuda les entitats següents:

- Entitats que, d'acord amb els seus estatuts, adoptin la denominació de federació, confederació o coordinadora, o en tot cas siguin una unió d'associacions (article 3 f de la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d'associació).

- Federacions esportives de les Illes Balears, delegacions territorials de les federacions espanyoles i agrupacions esportives.

- Fundacions que, d'acord amb l'escriptura de constitució, tinguin com a fundadores persones jurídiques de naturalesa pública.

Excepcionalment, els clubs esportius inscrits en el Registre de les Entitats Esportives de les Illes Balears podran presentar projectes amb l'objecte de recuperació o rehabilitació funcional, mitjançant la practica de la modalitat esportiva que tenen reconeguda i inscrita.

Poden ser beneficiaris de les ajudes a equips femenins i mixtos els clubs amb equips participants a competicions de les

(Consultat llistat a la convocatòria)

Resten excloses d'aquesta convocatòria les categories esportives professional de futbol i de bàsquet.

També podran ser beneficiaris de les ajudes a equips femenins i mixtos els clubs amb equips femenins que participin en lligues autonòmiques oficials de màxima categoria organitzades per federacions esportives autonòmiques d'Espanya, sempre que les federacions esportives de les Illes Balears no organitzin lligues d'aquest esport o modalitat esportiva i sempre que aquestes no tinguin caràcter professional.

Si durant el transcurs de la temporada esportiva es produeix un canvi en el nom de la competició esportiva, s'entendrà que la competició es equivalent a la que apareix a la taula amb el nom anterior.

Si un club amb un equip que participa a una competició nacional d'un esport que no apareix a la taula anterior vol sol·licitar aquesta subvenció, haurà d'aportar la següent documentació:

Reglament federatiu de la competició, que haurà de complir amb les condicions incloses en aquestes bases.

Certificat de la federació nacional corresponent, explicant el procés mitjançant el qual l'equip sol·licitant a adquirit els drets per participar a la competició corresponent.

En cas de que un club presenti la documentació anterior, una comissió tècnica serà la responsable de determinar emetent un informe tècnic, si l'equip en qüestió es susceptible de rebre la subvenció d'ajuts a clubs de categoria nacional.

Termini per a resoldre i notificar

El termini màxim per resoldre el procediment i notificar les resolucions és de 6 mesos des de l'acabament del període de presentació de les sol·licituds.

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

D'ofici

Fi de la via administrativa

Si

Disponible per tramitar per persona apoderada

Si

Òrgan competent per a resoldre

Conselleria de Turisme, Cultura i Esports

Tràmits

X

Sol·licitud

Requisits

El beneficiari de l'ajut és l'encarregat de fer els tràmits necessaris per presentar la sol·licitud, juntament amb la documentació exigida, en el termini establert.

Número màxim de sol·licituds:

b. A la línia d'ajudes als clubs esportius de les Illes Balears amb equips femenins i mixtos d'esports individuals i col·lectius que participin en competicions de categoria nacional, durant la temporada esportiva 2022/2023, una sol·licitud per cada equip que participi en competició de categoria nacional.

Documentació a presentar

Documentació general que s'ha d'aportar:

a. Imprès de sol·licitud emplenat i signat adequadament, en el qual constin les dades del beneficiari.

- En cas de que el sol·licitant sigui una entitat ha de signar la documentació un representant legal d'aquesta.

- En el cas de que el sol·licitant sigui una persona física podrà signar el document el sol·licitant, la persona autoritzada per aquest o el representant legal.

b. Identificació del sol·licitant:

- En el cas d'entitats fotocòpia de la targeta d'identificació fiscal de l'entitat i fotocòpia del DNI de la persona signant de la sol·licitud, juntament amb la documentació que acrediti la representació en què actua.

- En el cas de persones físiques fotocòpia del document oficial d'identificació de la persona sol·licitant i de la persona autoritzada o del representant legal, si escau.

c. Declaració responsable de la persona o entitat sol·licitant que acrediti que no es troba inclosa en cap dels supòsits de prohibició o d'incompatibilitat per ser beneficiària de l'ajut, de conformitat amb la normativa aplicable (inclòs a l'imprès de sol·licitud, declaracions responsables).

d. Declaració responsable de la persona o entitat sol·licitant de totes les ajudes i subvencions sol·licitades o concedides per qualsevol institució, pública o privada, nacional o estrangera, relacionades amb la sol·licitud (inclòs a l'imprès de sol·licitud, declaracions responsables).

e. En el cas que no siguin perceptors de la Comunitat Autònoma, una declaració responsable de veracitat de les dades bancàries aportades, tal com disposa el Decret 6/2013, de 8 de febrer, de mesures de simplificació documental dels procediments administratius, o un document bancari que acrediti la titularitat del compte. L'imprès normalitzat esmentat es pot obtenir a la seu o a la pàgina web de la Direcció General d'Esports.

f. Certificat d'estar al corrent de les obligacions tributàries amb la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. No s'ha de presentar cap document, ja que l'òrgan instructor ha d'adjuntar d'ofici aquest certificat.

g. Certificats d'estar al corrent de les obligacions tributàries amb la Hisenda de l'Estat i amb la Seguretat Social (pot autoritzar la consulta a l'òrgan instructor a l'imprès de sol·licitud).

h. Declaració responsable (inclosa a l'imprès de sol·licitud, declaracions responsables) referent al compliment de les obligacions imposades a l'article 17 de l'Ordre de la consellera d'Afers Social i Esports de 12 de febrer de 2021 per la qual s'estableixen les bases reguladores per concedir subvencions en matèria d'esports (BOIB núm. 23, de 16 de febrer de 2021) i en el punt 14 d'aquesta convocatòria.

i. Declaració responsable de no haver estat sancionades o condemnades en els últims tres anys per haver exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere, sancionades per resolució administrativa ferma o condemnades per sentència judicial ferma (inclòs a l'imprès de sol·licitud, declaracions responsables).

Documentació específica d'equips femenins i mixtos de categoria nacional:

a. Tríptic federatiu (o document anàleg certificat per la federació) de l'equip que presenta la sol·licitud. Aquest document ha d'incloure com a mínim nom, cognoms i càrrec dels membres (jugadors i tècnics) amb llicència federativa de la plantilla de l'equip per al qual es presenta la sol·licitud.

Models:

Termini màxim

20 dies hàbils comptadors a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears - Fins dia 8 de maig de 2023

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu dur a terme aquest tràmit mitjançant un dels canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica (*obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14.2 i 3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i opcional per a les persones físiques), fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ave permanente.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració Autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració Local. Podeu consultar les adreces de totes les oficines de l'Administració Autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Conselleria de Turisme, Cultura i Esports

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei d'Administració Esportiva

C. de l'Uruguai, s/n (Velòdrom Illes Balears).

(ajuts_esports@esports.caib.es)

Observacions

Heu d'adjuntar els models específics corresponents que consta a l'apartat documentació a presentar degudament emplenats i signats.

X

Acceptació/Renúncia

Requisits

Notificades les propostes de resolució, s'ha de comunicar a l'òrgan instructor l'acceptació o renúncia de la proposta en el termini de 5 dies hàbils. En tot cas, es considera que la persona beneficiària desisteix de la proposta de resolució si no manifesta l'acceptació en el termini atorgat.

Documentació a presentar

Models:

Termini màxim

Fins dia 20 de juny (Inclòs)

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu dur a terme aquest tràmit mitjançant un dels canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica (*obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14.2 i 3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i opcional per a les persones físiques), fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ave permanente.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració Autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració Local. Podeu consultar les adreces de totes les oficines de l'Administració Autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Conselleria de Turisme, Cultura i Esports

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei d'Administració Esportiva

C. de l'Uruguai, s/n (Velòdrom Illes Balears).

(ajuts_esports@esports.caib.es)

X

Al·legacions

Requisits

Notificades les propostes de resolució mitjançant publicació. Hi ha un termini de deu dies hàbils, per al·legar el que considerin oportú.

Documentació a presentar

Termini màxim

Fins 27 de juny de 2023 (Inclòs)

Forma de presentació

La presentació d'aquest tràmit únicament es pot fer per via telemàtica, i heu d'accedir fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ve permanente.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General d'Esports

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei d'Administració Esportiva

C. de l'Uruguai, s/n (Velòdrom Illes Balears).

(ajuts_esports@esports.caib.es)

X

Compte justificatiu

Requisits

El pagament de la subvenció únicament es pot fer efectiu una vegada justificada l'activitat que se subvenciona.

Es consideren despeses subvencionables aquelles que s'efectuïn en els períodes següents:

- Clubs amb equips femenins i mixtos de categoria nacional: l'1 d'agost de 2022 i el 15 d'agost de 2023.

Documentació a presentar

Els justificants han de correspondre a despeses d'activitats portades a terme en l'esmentat període, efectivament pagades fins a la data límit per justificar, a nom del perceptor de la subvenció i amb totes les operacions comptabilitzades.

Les subvencions que concedeix la Conselleria d'Afers Socials i Esports s'han de justificar mitjançant la presentació del compte justificatiu, d'acord amb l'article 39 del Decret legislatiu 2/2005.

Justificació de projectes d'inclusió o reinserció social i d'esport adaptat, i equips femenins i mixtos de categoria nacional

El compte justificatiu que presenti l'entitat beneficiària ha d'incloure els documents següents:

a) Justificants econòmics de la despesa efectuada, que han de consistir en les còpies digitalitzades de les factures i dels documents acreditatius dels pagaments corresponents a l'import de la totalitat de les despeses efectuades per a la realització de l'activitat subvencionada.

En la justificació s'ha d'indicar clarament a quina activitat de les previstes al pla d'actuació presentat corresponen els justificants aportats, així com a quins conceptes del pressupost previst es refereixen, omplint la casella corresponent del compte justificatiu.

Quan els justificants de les despeses s'imputin parcialment a d'altres subvencions, caldrà indicar la quantia exacta o percentatge imputat a cadascuna.

b) Memòria de l'actuació, descriptiva del projecte realitzat, d'acord amb el model de compte justificatiu.

Models:

Termini màxim

El darrer dia per justificar les ajudes concedides és el 31 de juliol de 2023 (inclòs).

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu dur a terme aquest tràmit mitjançant un dels canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica (*obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14.2 i 3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i opcional per a les persones físiques), fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ave permanente.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració Autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració Local. Podeu consultar les adreces de totes les oficines de l'Administració Autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General d'Esports

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei d'Administració Esportiva

C. de l'Uruguai, s/n (Velòdrom Illes Balears).

(ajuts_esports@esports.caib.es)

Informació sobre protecció de dades

X

De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit

Responsable del tractament

Direcció General d'Esports

Finalitat

Tramitació del procediment

Legitimació

Consentiment de l'interessat

Destinatari

No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal

Drets

Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional

Informació adicional

Descarregar