Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Subvencions per donar suport a la projecció exterior de les arts visuals de les Illes Balears per a l'any 2023

Aquesta convocatòria té per objecte facilitar la mobilitat dels professionals de l'àmbit de les arts visuals de les Illes Balears i contribuir a la projecció exterior de les arts visuals de les Illes Balears a través d'activitats de promoció de caràcter professional corresponents al període comprès entre l'1 de desembre de 2022 i el 30 de novembre de l'any 2023, amb la finalitat de fomentar l'intercanvi i la relació cultural entre les illes i entre les Illes Balears i l'exterior.

Codi SIA

2984775

Persones destinatàries

Són beneficiaris de les subvencions:

a) Per a la línia de suport a la mobilitat d'artistes i agents culturals de l'àmbit de les arts visuals de les Illes Balears (punt 1.2.a), en són beneficiàries les persones físiques i jurídiques (creadors i agents culturals) que produeixin i organitzin projectes d'exposició i activitats artístiques relacionats amb creadors de les Illes Balears i desenvolupen activitats de caràcter professional en el sector de les arts visuals.

b) Per a la línia de suport a activitats de projecció exterior de l'àmbit de les arts visuals (punt 1.2.b), en son beneficiaris les persones físiques i jurídiques de l'àmbit de les arts visuals que produeixin i organitzin projectes d'exposició i activitats artístiques de caràcter professional en el sector de les arts visuals. Els beneficiaris poden tenir la residència fiscal tant dins com fora de les Illes Balears. Les empreses i organitzacions de fora de les Illes Balears han de produir i organitzar projectes d'exposició i activitats artístiques relacionats amb creadors de les Illes Balears.

Els beneficiaris han de ser persones físiques donades d'alta en el règim d'autònoms en epígrafs relacionats amb les arts visuals o persones jurídiques que tenguin com a objecte social el desenvolupament d'activitats de caràcter professional en el sector de les arts visuals.

Quan els beneficiaris siguin les societats públiques i les entitats de dret públic, així com qualsevol empresa o organització en la qual la participació d'aquests ens sigui majoritària, aquestes han d'assumir un mínim del 50 % de les despeses de la contractació de serveis i subministraments del cost total del projecte.

Termini per a resoldre i notificar

Sis mesos a partir de la data en què finalitza el termini per presentar les sol·licituds.

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

D'ofici

Fi de la via administrativa

Si

Òrgan competent per a resoldre

Institut d'Estudis Baleàrics (IEB)

Tràmits

X

Presentació de sol·licituds

Requisits

otes les persones físiques o jurídiques que sol·licitin aquestes ajudes han de complir els requisits següents:

a) Estar al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social i de les obligacions tributàries amb l'Estat i amb la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. La sol·licitud de les ajudes comporta l'autorització perquè l'IEB comprovi d'ofici que la persona o l'entitat sol·licitant està al corrent d'aquestes obligacions, excepte en el cas de denegació expressa del consentiment. En aquest cas, la persona o l'entitat sol·licitant ha d'aportar els certificats corresponents, juntament amb la sol·licitud de les ajudes.

b) Presentar la sol·licitud en els termes i amb els requisits establerts en els apartats 6, 7 i 8 d'aquesta convocatòria.

c) Complir els principis de l'article 3 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes.

d) Disposar de l'organització i la capacitat suficients i necessàries per garantir el compliment de l'activitat objecte de la subvenció en el moment de la publicació de la convocatòria.

e) Presentar un certificat, si escau, que l'entitat està exempta de declarar l'IVA. Si no es presenta aquest certificat de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària, l'IVA de les factures que es presentin com a part del compte justificatiu no es pot subvencionar.

f) Presentar una sol·licitud per projecte. En cas de presentació d'una nova sol·licitud, s'ha de desistir expressament de l'anterior; en cas de no fer-ho, només es tindrà en compte la primera sol·licitud registrada. En cas de desistiment exprés, la data en l'ordre de prelació dels expedients serà la de la nova sol·licitud registrada o la data de registre de desistiment en cas que aquest sigui posterior a la segona sol·licitud.

Els requisits per presentar una sol·licitud de subvenció són els següents:

Els espais d'acollida de les activitats han de ser espais de difusió d'arts visuals, amb una programació anual estable d'exposicions i activitats culturals de l'àmbit de les arts visuals.

Els artistes han d'haver fet almenys una exposició individual en la seva trajectòria professional o haver participat en almenys tres exposicions col·lectives d'arts visuals en espais de difusió d'arts visuals.

Els agents culturals han d'haver organitzat o promogut almenys tres projectes culturals d'arts visuals en espais de difusió d'arts visuals.

Només poden demanar subvenció els agents culturals que siguin els titulars o promotors directes de l'activitat.

En projectes i/o exposicions col·lectius només es pot demanar subvenció per a les despeses associades a la participació de l'artista balear.

Documentació a presentar

El document original de la sol·licitud s'ha de presentar per mitjà del model normalitzat (annex 2), degudament emplenat i signat, i ha d'anar acompanyat de la documentació següent:

a) La documentació acreditativa de la personalitat física o jurídica:

a.1) Persona física:

— L'acreditació de la identitat: còpia del DNI, passaport o NIE.

— Si escau, un document acreditatiu de l'alta en el règim especial de treballadors autònoms i de la vigència d'aquesta alta en el moment de fer la sol·licitud.

a.2) Persona jurídica:

— Una còpia del NIF de la persona jurídica i una còpia del DNI, passaport o NIE de la persona física que la representa.

— El document constitutiu de la persona jurídica.

— Els estatuts socials inscrits degudament en el registre.

— Un document acreditatiu de la representació legal amb la qual actua la persona física que signa la sol·licitud, el qual ha d'estar vigent en el moment de presentar la sol·licitud.

b) Una declaració responsable per mitjà del model normalitzat (annex 3), en què el sol·licitant manifesti els punts següents:

— Que compleix les obligacions que estableix l'article 11 de l'Ordre de la consellera d'Educació i Cultura d'1 de juliol de 2009, com també les que estableix aquesta convocatòria.

— Que aporta la documentació adjunta a la sol·licitud, vertadera i correcta.

— Que no incorre en cap causa de prohibició o d'incompatibilitat per percebre l'ajuda, de conformitat amb la normativa aplicable.

— Que està al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social davant l'Administració de l'Estat, i de les obligacions tributàries davant la hisenda autonòmica.

— Que compleix la legalitat vigent i aplica criteris d'igualtat d'oportunitats pel que fa a la contractació de treballadors.

— Que no ha estat mai objecte de sancions administratives fermes ni sentències fermes condemnatòries per haver exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere.

— Que, si escau, ha sol·licitat ajudes i subvencions a qualsevol institució, pública o privada, nacional o estrangera, relacionades amb la sol·licitud, o que se li han concedit les ajudes i subvencions esmentades.

c) Una memòria descriptiva i detallada del projecte, obligatòria per a les dues línies. S'ha de tenir en compte que, en el cas de la línia b), aquesta memòria servirà perquè la Comissió Avaluadora puntuï el projecte i que només es valorarà la informació inclosa en aquesta memòria.

La memòria ha d'incloure la informació següent:

— L'acreditació dels requisits exigits al punt 4.5. de la convocatòria.

— El títol, la descripció i els objectius generals del projecte.

— La relació d'activitats i les dates en què es duen a terme.

— Les rutes i dates dels viatges, amb indicació de les persones que viatgen.

— Les trajectòries professionals de les persones, col·lectius, empreses o entitats implicats.

— La descripció de l'equipament que acull l'activitat (trajectòria, programació, històric d'exposicions, etc.).

— Si escau, la descripció del programa d'activitats professionals, de mediació i/o educatives de l'espai d'acollida; documentació acreditativa (contracte, carta d'invitació) de l'activitat de mediació i/o educativa en què participa l'artista/comissari/agent cultural dins el programa professional.

— Si escau, la descripció de la itinerància de l'exposició i/o activitat artística, acompanyada de documentació acreditativa (contractes, cartes de confirmació emeses per les entitats corresponents, amb informació detallada sobre els llocs, dates i condicions de participació).

— El programa d'activitats de projecció exterior de l'artista/agent cultural realitzat els anys 2021 i 2022. En el cas d'una galeria, el programa de participació a fires nacionals i internacionals els anys 2021 i 2022. Cal aportar documentació acreditativa d'aquestes activitats (enllaços a webs, fullets, etc.).

— Si escau, el pla de patrocinis i finançament, acompanyat de documentació acreditativa (concessió de subvencions, contractes, cartes de confirmació emeses per les entitats implicades, amb indicació de les seves aportacions i/o participació en forma d'ajudes, patrocinis, coproducció, contractació de proveïdors, etc.).

— Si escau, la documentació acreditativa de la igualtat de gènere (cal especificar i acreditar si es tracta d'exposicions/accions individuals d'artistes dones, exposicions/accions col·lectives on més del 40 % de l'equip artístic i tècnic són dones, comissariats fets per dones).

—Si escau, la documentació acreditativa del retorn social (cal especificar i acreditar en quina mesura s'inclouen accions que estan destinades a la millora, la dinamització o la revitalització d'un col·lectiu, una comunitat o una zona en condicions desfavorides o en risc d'exclusió, o que contribueixen a la sensibilització i educació de la societat envers aquests col·lectius).

— Si escau, el pla de comunicació i difusió exterior, amb la descripció dels materials gràfics promocionals i les accions de comunicació previstes.

d) El pressupost detallat del projecte amb el pertinent IVA desglossat, seguint el model descarregable al web http://www.iebalearics.org. Cal que el pressupost reculli totes les partides pressupostàries, amb les despeses i els ingressos prevists, la quantia de l'ajut que se sol·licita i el detall de les fonts de finançament.

e) En el cas d'exposicions, la relació d'obres amb els detalls tècnics pertinents i la llista de paqueteria per a la contractació del transport.

f) La carta d'invitació, l'acord de col·laboració o el contracte del sol·licitant amb l'espai o l'entitat que du a terme l'activitat. El contracte o la carta d'invitació ha de fer referència expressa al títol i la naturalesa del projecte, les persones convidades, l'aportació econòmica i els serveis que assumeix l'equipament o l'entitat, i el lloc i la data o dates de l'esdeveniment.

Més específicament, en el cas d'exposicions, participació a fires, festivals, jornades de formació o residències, cal aportar aquesta documentació acreditativa:

En el cas d'exposicions cal aportar la carta d'invitació, l'acord de col·laboració o el contracte d'exposició signat entre les parts. La carta d'invitació, l'acord de col·laboració o el contracte d'exposició ha de fer referència expressa al títol i la naturalesa del projecte, el lloc i la data o dates de l'esdeveniment; a més ha de detallar totes les condicions i els requisits de participació, especificar les tasques a realitzar i les despeses que cal que assumeixi cada part.

En el cas de fires, cal aportar el contracte signat entre la fira i la galeria o l'artista participant. El contracte ha de detallar clarament totes les condicions i el requisits de participació a la fira i especificar les despeses que ha d'assumir la galeria o l'artista.

En el cas de festivals (inclou biennals i manifestacions artístiques semblants), cal aportar el contracte signat entre el festival i l'artista o l'agent cultural i les bases que regulen la participació al festival, les quals han de detallar totes les condicions i els requisits de participació i especificar les despeses que ha d'assumir l'artista o agent cultural.

En el cas de jornades professionals o de formació, cal aportar la carta d'invitació o l'acreditació de la inscripció i les bases que regulen l'assistència o participació a l'esdeveniment.

En el cas de residències, cal aportar la carta d'invitació o el contracte signat entre l'espai de residència i el resident i les bases que regulen la participació a la residència.

g) Si escau, el contracte de vinculació del personal tècnic de suport, amb la descripció de les tasques que han de desenvolupar.

h) Si escau, la documentació que demostri la vinculació entre l'entitat sol·licitant i les persones que participen en l'activitat objecte de la subvenció.

i) L'acreditació que la persona o l'entitat beneficiària de l'ajuda és titular del compte bancari facilitat.

j) Per a subvencions de més de 3.000 €, els certificats d'estar al corrent de pagament de les obligacions tributàries amb:

— L'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

— La Tresoreria General de la Seguretat Social.

— L'Agència Estatal d'Administració Tributària.

Aquests certificats només s'han de presentar en el cas que no s'hagi autoritzat l'IEB a fer la consulta telemàtica (vegeu l'autorització corresponent dins l'annex 3).

Això no obstant, en el cas de subvencions de quantia igual o inferior a 3.000 €, la persona o l'empresa interessada pot substituir la presentació d'aquests certificats mitjançant la presentació d'una declaració responsable.

k) L'acreditació, si escau, que el sol·licitant està donat d'alta d'activitat econòmica en epígrafs relacionats amb les arts visuals.

l) Si escau, la sol·licitud d'autorització per fer despeses amb persones o entitats vinculades (annex 4).

Models:

Termini màxim

15 de setembre de 2023.

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu dur a terme aquest tràmit mitjançant un dels canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica (*obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14.2 i 3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i opcional per a les persones físiques), fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ave permanente.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració Autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració Local. Podeu consultar les adreces de totes les oficines de l'Administració Autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Institut d'Estudis Baleàrics (IEB)

Contacte

Servei o Secció responsable

Institut d'Estudis Baleàrics (IEB)

Carrer de l'Almudaina, 4. (Can Oleo).. Tel.: 971178996

(info@ieb.caib.es)

Informació sobre protecció de dades

X

De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit

Responsable del tractament

Institut d'Estudis Baleàrics (IEB)

Finalitat

Tramitació del procediment administratiu per atorgar les subvencions convocades.

Legitimació

Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics

Destinatari

No se cediran les dades a tercers tret d'obligació legal, tret que hi hagi una obligació legal o un interès legítim d'acord amb el Reglament general de protecció de dades.

Drets

Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional

Informació adicional

Descarregar