Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Subvencions en règim de concurrència competitiva per donar suport a l'edició de llibres de recerca científica o de divulgació de les Illes Balears per a l'any 2023

Fomentar la investigació en temes relacionats amb les Illes Balears, donant suport a l'edició de llibres dedicats a la recerca científica o a la divulgació de temes relacionats amb la cultura, el patrimoni, la llengua o la ciència de les Illes Balears, durant el període comprès entre l'1 de desembre de 2022 i el 30 de novembre de 2023.

Codi SIA

2984757

Persones destinatàries

Són beneficiaris de les subvencions d'aquesta convocatòria les persones jurídiques o físiques que estiguin donades d'alta en el cens tributari i/o l'impost d'activitats empresarials (IAE) en epígrafs vinculats al sector editorial o bé que tenguin com a objecte social el desenvolupament d'activitats de caràcter professional en el sector editorial.

Queden excloses com a beneficiàries les entitats de dret públic o privat vinculades o dependents d'administracions públiques, així com qualsevol empresa o organització en la qual la participació d'aquests ens sigui majoritària.

Termini per a resoldre i notificar

Sis mesos a partir de la data en què finalitza el termini per presentar les sol·licituds.

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

D'ofici

Fi de la via administrativa

Si

Òrgan competent per a resoldre

Institut d'Estudis Baleàrics (IEB)

Tràmits

X

Presentació de sol·licituds

Requisits

a) Estar al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social i de les obligacions tributàries amb l'Estat i amb la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. La sol·licitud de les ajudes comporta l'autorització perquè l'IEB comprovi d'ofici que la persona o l'entitat sol·licitant està al corrent d'aquestes obligacions, excepte en el cas de denegació expressa del consentiment. En aquest cas, la persona o l'entitat sol·licitant han d'aportar els certificats corresponents, juntament amb la sol·licitud de les ajudes.

b) Presentar la sol·licitud en els termes i amb els requisits que s'estableixen en els apartats 6, 7 i 8 d'aquesta convocatòria.

c) Complir els principis de l'article 3 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes.

d) Presentar una sola sol·licitud per projecte. En cas de presentació d'una nova sol·licitud, s'haurà de desistir expressament de l'anterior; en cas de no fer-ho, només es tindrà en compte la primera sol·licitud registrada.

En cas de desistiment exprés, la data en l'ordre de prelació dels expedients serà la de la nova sol·licitud registrada o la data de registre de desistiment en cas que aquest sigui posterior a la segona sol·licitud.

e) Disposar de l'organització i la capacitat suficients i necessàries per garantir el compliment de l'activitat objecte de la subvenció en el moment de la publicació de la convocatòria.

f) Presentar un certificat, si escau, que l'entitat està exempta de declarar l'IVA. Si no es presenta aquest certificat de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària, l'IVA de les factures que es presentin com a part del compte justificatiu no es pot subvencionar.

Documentació a presentar

El document original de la sol·licitud s'ha de presentar per mitjà del model normalitzat (annex 2), degudament emplenat i signat, i ha d'anar acompanyat de la documentació següent:

a) La documentació acreditativa de la personalitat física o jurídica:

a.1) Persona física:

— L'acreditació de la identitat: còpia del DNI, passaport o NIE.

— Un document acreditatiu de l'alta en el règim especial de treballadors autònoms i de la vigència d'aquesta alta en el moment de fer la sol·licitud.

— Un document acreditatiu d'estar donat d'alta en l'impost d'activitats empresarials (IAE) en epígrafs vinculats al sector editorial.

a.2) Persona jurídica:

— Una còpia del NIF de la persona jurídica i una còpia del DNI, passaport o NIE de la persona física que la representa.

— El document constitutiu de la persona jurídica.

— Els estatuts socials inscrits degudament en el registre.

— Un document acreditatiu de la representació legal amb la qual actua la persona física que signa la sol·licitud, el qual ha d'estar vigent en el moment de presentar la sol·licitud.

— Un document acreditatiu d'estar donat d'alta en l'impost d'activitats empresarials (IAE) en epígrafs vinculats al sector editorial.

b) Una declaració responsable per mitjà del model normalitzat (annex 3), en què el sol·licitant manifesti els punts següents:

— Que compleix les obligacions que estableix l'article 11 de l'Ordre de la consellera d'Educació i Cultura d'1 de juliol de 2009, com també les que estableix aquesta convocatòria.

— Que aporta la documentació adjunta a la sol·licitud, vertadera i correcta.

— Que no incorre en cap causa de prohibició o d'incompatibilitat per percebre l'ajuda, de conformitat amb la normativa aplicable.

— Que està al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social davant l'Administració de l'Estat, i de les obligacions tributàries davant la hisenda autonòmica.

— Que compleix la legalitat vigent i aplica criteris d'igualtat d'oportunitats pel que fa a la contractació de treballadors.

— Que no ha estat mai objecte de sancions administratives fermes ni sentències fermes condemnatòries per haver exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere.

— Que, si escau, ha sol·licitat ajudes i subvencions a qualsevol institució, pública o privada, nacional o estrangera, relacionades amb la sol·licitud, o que se li han concedit les ajudes i subvencions esmentades.

c) Una memòria descriptiva i detallada del projecte. S'ha de tenir en compte que aquesta memòria servirà perquè la Comissió Avaluadora puntuï el projecte i que només es valorarà la informació inclosa en aquesta memòria (consultau els criteris de valoració al punt 10.1).

La memòria ha d'incloure la informació següent:

— Els objectius del projecte.

— El pla de treball del projecte editorial que indiqui les dates en què es realitza cada tasca.

— Les trajectòries professionals de les persones, col·lectius, empreses o entitats implicats.

— El tiratge que es fa del llibre i el nombre aproximat de paraules que té.

— El pla de comunicació i difusió exterior, que inclou la distribució del llibre que és objecte de la subvenció.

— Si és un projecte que contribueix a la igualtat de gènere (text o creació d'una dona, o d'un mínim d'un 40 % de dones si es tracta d'un equip o col·lectiu, o el contingut del qual contribueixi a la sensibilització i educació de la societat envers els drets de les dones i/o les perspectives de gènere).

d) El pressupost detallat del projecte, seguint el model descarregable a http://www.iebalearics.org, amb ingressos i despeses i amb el pertinent IVA desglossat. Cal que el pressupost reculli tots els conceptes per als quals es demana ajuda, en què s'han de desglossar les despeses subvencionables, d'acord amb el punt 2 de la convocatòria.

e) El contracte amb l'autor o agent que permeti la publicació del llibre.

f) Si escau, el pla de patrocinis i de finançament de l'esdeveniment.

g) L'acreditació que la persona o l'entitat beneficiària de l'ajuda és titular del compte bancari facilitat.

h) Per a subvencions de més de 3.000 €, els certificats d'estar al corrent del pagament de les obligacions tributàries amb:

— L'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

— La Tresoreria General de la Seguretat Social.

— L'Agència Estatal d'Administració Tributària.

Aquests certificats només s'han de presentar en el cas que no s'hagi autoritzat l'IEB a fer la consulta telemàtica (vegeu l'autorització corresponent dins l'annex 3).

Això no obstant, en el cas de subvencions de quantia igual o inferior a 3.000 €, la persona o l'empresa interessada pot substituir la presentació d'aquests certificats mitjançant la presentació d'una declaració responsable.

i) Si escau, la sol·licitud d'autorització per fer despeses amb persones o entitats vinculades (annex 4).

Models:

Termini màxim

9 de juny de 2023.

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu dur a terme aquest tràmit mitjançant un dels canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica (*obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14.2 i 3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i opcional per a les persones físiques), fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ave permanente.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració Autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració Local. Podeu consultar les adreces de totes les oficines de l'Administració Autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Institut d'Estudis Baleàrics (IEB)

Contacte

Servei o Secció responsable

Institut d'Estudis Baleàrics (IEB)

Carrer de l'Almudaina, 4. (Can Oleo).. Tel.: 971178996

(info@ieb.caib.es)

Informació sobre protecció de dades

X

De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit

Responsable del tractament

Institut d'Estudis Baleàrics (IEB)

Finalitat

Tramitació del procediment administratiu per atorgar les subvencions convocades.

Legitimació

Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics

Destinatari

No es cediran les dades personals a tercers, tret que hi hagi una obligació legal o un interès legítim d'acord amb el Reglament general de protecció de dades.

Drets

Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional

Informació adicional

Descarregar