Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Procediment per a la tria del personal laboral Auxiliar Tècnic Educatiu (ATE)

L'objecte d'aquest procediment és facilitar l'elecció del centre on ha de prestar servei el següent curs escolar i següent el personal auxiliar tècnic educatiu (ATE) i establir l'ordre de prelació en la tria.

Codi SIA

2987881

Persones destinatàries

1) Personal adscrit a un sector que hagi vist modificada la prestació de serveis respecte al darrer servei del curs anterior, com a resultat de canvis en la necessitat del centre o dels centres, ha de participar en el procés de tria. Es considera el mateix servei si, com a mínim, es conserven tres dies del servei al centre docent.

2) El personal que no hagi iniciat un servei a un centre en posterioritat a un procés de provisió de places, una excedència sense reserva de lloc de treball, un concurs de trasllat o altre procediment obtengui un lloc de feina a un altre sector o un informe de restriccions laborals que generi la necessitat de canvi de centre.

3) El personal que voluntàriament vulgui posar el centre o centres que presta servei a disposició i participar al procediment.

Termini per a resoldre i notificar

31 d'agost de 2024

Silenci administratiu

Segon normativa aplicable

Forma d'inici

D'ofici

Fi de la via administrativa

Si

Disponible per tramitar per persona apoderada

Si

Òrgan competent per a resoldre

Departament de Recursos Humans

Documents relacionats amb el procediment

Tràmits

X

Al·legació llista provisional del personal (ATE) FIX del procés de Tria 2024-2025

Requisits

Personal Auxiliar Tècnic Educatiu (ATE) Fix a causa del procés d'estabilització de novembre del 2023.

Baremació feta a data 01/03/2023

Documentació a presentar

Al·legació de la puntuació obtinguda a la llista provisional del personal Auxiliar Tècnic Educatiu (ATE) FIX del procés de Tria 2024-2025

En el mateix enllaç es podrà sol·licitar tràmit d'audiència, que es durà a terme abans de la publicació definitiva sense que la persona interessada pugui aportar nova documentació.

Termini màxim

El termini és des del 27 d'abril de 2024 al 3 de maig de 2024 (ambdós inclosos).

Forma de presentació

La presentació d'aquest tràmit únicament es pot fer per via telemàtica, i heu d'accedir fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ve permanente.

Òrgan competent per a la tramitació

Departament de Recursos Humans

Contacte

Servei o Secció responsable

Departament de Recursos Humans

C/ del Ter, 16, Ed. Alexandre Rosselló Pastors (Polígon de Son Fuster, 3a planta). Tel.: 971177764

(recursoshumans@sgtedu.caib.es)

X

Sol·licitud per a participar voluntàriament en el procediment de Tria 2024-2025

Requisits

Segons el punt 2 de l'Acord "El personal que voluntàriament vulgui posar el centre o centres que presta servei a disposició i participar al procediment".

Documentació a presentar

Sol·licitud per a participar voluntàriament en el procediment de Tria 2024-2025.

Termini màxim

Inici agost 2024

Forma de presentació

La presentació d'aquest tràmit únicament es pot fer per via telemàtica, i heu d'accedir fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ve permanente.

Òrgan competent per a la tramitació

Departament de Recursos Humans

Contacte

Servei o Secció responsable

Departament de Recursos Humans

C/ del Ter, 16, Ed. Alexandre Rosselló Pastors (Polígon de Son Fuster, 3a planta). Tel.: 971177764

(recursoshumans@sgtedu.caib.es)

X

Al·legació a la llista provisional del personal Auxiliar Tècnic Educatiu (ATE) que participarà al procés de Tria 2024-2025

Requisits

Personal Auxiliar Tècnic Educatiu (ATE)

Documentació a presentar

Al·legació a la llista provisional del personal Auxiliar Tècnic Educatiu (ATE) que participarà al procés de Tria 2024-2025

Termini màxim

Agost 2024

Forma de presentació

La presentació d'aquest tràmit únicament es pot fer per via telemàtica, i heu d'accedir fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ve permanente.

Òrgan competent per a la tramitació

Departament de Recursos Humans

Contacte

Servei o Secció responsable

Departament de Recursos Humans

C/ del Ter, 16, Ed. Alexandre Rosselló Pastors (Polígon de Son Fuster, 3a planta). Tel.: 971177764

(recursoshumans@sgtedu.caib.es)

X

Procés telemàtic de la Tria 2024/2025

Requisits

El termini de participació a la tria és del 14 d'agost 00:00 al 19 d'agost 23:59.

Davant la impossibilitat de realitzar la tramitació els dies 14 i 15 d'agost (per una incidència informàtica) s'ha ampliat el termini fins al 20 d'agost de 2023.

El personal laboral categoria professional Auxiliar tècnic educatiu (ATE) adscrit a un sector que ha de participar a la tria corresponent al curs 2023-2024.

Qüestions a tenir en compte durant la tramitació:

- Per a la realització de la tramitació telemàtica s'ha dissenyat un assistent que us guiarà d'una manera senzilla i intuïtiva durant l'emplenament de les dades necessàries.

- És aconsellable no interrompre el procediment.

- En la passa 1 («Emplenar») :

Heu de seleccionar per ordre de preferència tots els centres que teniu disponibles, no podreu finalitzar el tràmit si resten centres pendents.

Per afegir els centres heu de pitjar damunt el signe «+» (en verd).

Per eliminar-ne algun, heu de seleccionar el centre i marcau el signe «x» (en vermell).

Pitjau «Finalitzar el formulari» per registrar-lo.

- En la passa 2 («Finalitzar») podeu obtenir el justificant de presentació i el justificant de la vostra sol·licitud.

- En cas de tramitar més d'una sol·licitud, es tindrà en compte la darrera sol·licitud registrada.

- Les persones que havent hagut de participar a la tria i no ho facin, se'ls assignarà d'ofici el centre on prestar serveis.

Documentació a presentar

La sol·licitud telemàtica

Termini màxim

Agost 2024

Forma de presentació

La presentació d'aquest tràmit únicament es pot fer per via telemàtica, i heu d'accedir fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ve permanente.

Òrgan competent per a la tramitació

Departament de Recursos Humans

Contacte

Servei o Secció responsable

Departament de Recursos Humans

C/ del Ter, 16, Ed. Alexandre Rosselló Pastors (Polígon de Son Fuster, 3a planta). Tel.: 971177764

(recursoshumans@sgtedu.caib.es)

X

Al·legació llista provisional d'assignacions del personal (ATE) i del llistat ATE's que havien de participar a la Tria no ho han fet

Requisits

Personal ATE

Documentació a presentar

Al·legació a la llista provisional d'assignacions del personal Auxiliar Tècnic Educatiu (ATE) i del llistat de persones que havent de participar a la Tria no ho han fet (Procés de Tria 2024-2025)

Termini màxim

Agost 2024

Forma de presentació

La presentació d'aquest tràmit únicament es pot fer per via telemàtica, i heu d'accedir fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ve permanente.

Òrgan competent per a la tramitació

Departament de Recursos Humans

Contacte

Servei o Secció responsable

Departament de Recursos Humans

C/ del Ter, 16, Ed. Alexandre Rosselló Pastors (Polígon de Son Fuster, 3a planta). Tel.: 971177764

(recursoshumans@sgtedu.caib.es)

Informació sobre protecció de dades

X

De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit

Responsable del tractament

Secretaria General

Finalitat

Tramitació del procediment

Legitimació

Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics

Destinatari

No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal

Drets

Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional

Informació adicional

Descarregar