Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Convocatòria per a la realització d'estades formatives en empreses per part del professorat de formació professional (curs 2022-2023) - SEGON PERÍODE

Convocar, per al curs 2022-2023, estades formatives, en la modalitat de programes d'experiència formativa (PEF), per als professors d'ensenyament secundari i professors tècnics de formació professional que imparteixen cicles formatius de formació professional en centres públics dependents de la Conselleria d'Educació i Formació Professional o cicles formatius concertats en centres privats concertats.

Codi SIA

2965980

Persones destinatàries

Professors d'ensenyament secundari i professors tècnics de formació professional que imparteixen cicles formatius de formació professional en centres públics dependents de la Conselleria d'Educació i Formació Professional o cicles formatius concertats en centres privats concertats.

Termini per a resoldre i notificar

Vista la proposta de la Comissió de Selecció, el director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors ha de resoldre la convocatòria en un termini màxim d'un mes comptador des del dia de la publicació de la relació provisional de les persones i dels projectes seleccionats per accedir a les estades formatives en empreses.

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

D'ofici

Fi de la via administrativa

Si

Disponible per tramitar per persona apoderada

Si

Òrgan competent per a resoldre

Conselleria d'Educació i Universitats

Tràmits

X

Sol·licitud de participació

Requisits

Professors d'ensenyament secundari i professors tècnics de formació professional que imparteixen cicles formatius de formació professional en centres públics dependents de la Conselleria d'Educació i Formació Professional o cicles formatius concertats en centres privats concertats.

Documentació a presentar

1. Per optar a les estades formatives en empreses, els interessats han de presentar la documentació següent:

a) Un certificat expedit pel director del centre educatiu on està destinat el sol·licitant d'acord amb el model establert en l'annex 2.

b) El projecte formatiu personal i el certificat d'admissió a l'empresa o entitat, d'acord amb l'annex 3, que ha de recollir, com a mínim, els apartats que s'exposen a continuació:

1. Justificació del projecte amb relació a l'actualització professional.

2. Característiques de l'empresa o entitat.

3. Objectius de l'estada.

4. Continguts i processos de treball que es tractaran.

5. Programació d'activitats.

6. Planificació de l'estada.

c) El document de formalització de l'estada formativa (annex 4).

d) El certificat de realització de l'estada formativa expedit per l'empresa (annex 5).

2. En el cas que la sol·licitud o la documentació presentada tengui algun defecte o hi manqui algun document, s'ha de requerir l'interessat perquè en el termini de tres dies hàbils l'esmeni, amb l'advertiment que, si no ho fa, es considera que desisteix de la seva petició.

Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

Del 13 de gener al 3 de febrer de 2023.

Forma de presentació

La presentació d'aquest tràmit únicament es pot fer per via telemàtica, i heu d'accedir fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ve permanente.

Òrgan competent per a la tramitació

Servei de Planificació i Participació

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Planificació i Participació

C/ del Ter, 16, Ed. Alexandre Rosselló Pastors (Polígon de Son Fuster, 2a planta). Tel.: 971177773

(cfinfpib@educaib.eu)

X

Al·legacions a la llista provisional de persones admeses i excloses

Requisits

Haver presentat sol·licitud a la convocatòria per a la realització d'estades formatives en empreses per part del professorat de formació professional (curs 2022-2023, segon període).

Documentació a presentar

Vegeu la llista provisional de persones admeses i excloses.

Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

Del 13 al 15 de febrer de 2023.

Forma de presentació

La presentació d'aquest tràmit únicament es pot fer per via telemàtica, i heu d'accedir fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ve permanente.

Òrgan competent per a la tramitació

Servei de Planificació i Participació

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Planificació i Participació

C/ del Ter, 16, Ed. Alexandre Rosselló Pastors (Polígon de Son Fuster, 2a planta). Tel.: 971177773

(cfinfpib@educaib.eu)

X

Renúncia a l'estada formativa

Requisits

Aparèixer com a admès a la llista definitiva.

Documentació a presentar

Termini màxim

Fins al 24 de febrer de 2023.

Forma de presentació

La presentació d'aquest tràmit únicament es pot fer per via telemàtica, i heu d'accedir fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ve permanente.

Òrgan competent per a la tramitació

Servei de Planificació i Participació

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Planificació i Participació

C/ del Ter, 16, Ed. Alexandre Rosselló Pastors (Polígon de Son Fuster, 2a planta). Tel.: 971177773

(cfinfpib@educaib.eu)

X

Lliurament de la memòria justificativa

Requisits

Haver finalitzat l'estada formativa (segon període)

Documentació a presentar

- Memòria.

- Annex 5.

Termini màxim

Del 28 al 31 de juliol de 2023.

Forma de presentació

La presentació d'aquest tràmit únicament es pot fer per via telemàtica, i heu d'accedir fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ve permanente.

Òrgan competent per a la tramitació

Conselleria d'Educació i Universitats

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Planificació i Participació

C/ del Ter, 16, Ed. Alexandre Rosselló Pastors (Polígon de Son Fuster, 2a planta). Tel.: 971177773

(cfinfpib@educaib.eu)

Informació sobre protecció de dades

X

De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit

Responsable del tractament

Direcció General de Formació Professional i Ordenació Educativa

Finalitat

Tramitació del procediment

Legitimació

Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics

Destinatari

No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal

Drets

Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional

Informació adicional

Descarregar