Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Presentació declaració anual de transportista, agent o negociant de residus perillosos

Abans de l'1 de març de l'any posterior respecte al qual s'hagin recollit les dades, les entitats i empreses que transportin residus perillosos amb caràcter professional o actuïn com a negociants i agents de residus perillosos, enviaran una memòria resum de la informació continguda a l'arxiu cronològic a la comunitat autònoma on hagin presentat la comunicació, d'acord amb el que estableixen l'article 65 de la llei 7/2022, de 8 d'abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular.

Codi SIA

2965814

Persones destinatàries

Transportistes, agents i negociants de residus perillosos, tant entitats jurídiques com persones físiques

Termini per a resoldre i notificar

No hi ha resolució expressa.

Silenci administratiu

No és d'aplicació

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

No

Disponible per tramitar per persona apoderada

Si

Òrgan competent per a resoldre

Servei de Residus i sòls contaminats

Tràmits

X

Presentació memòria anual de transportista, agent o negociant de residus perillosos

Requisits

Estar inscrit al Registre de Producció i Gestió de Residus de les Illes Balears com a transportista, agent o negociant de residus perillosos

Documentació a presentar

Model de declaració anual

Termini màxim

Abans de l'1 de març de l'any posterior respecte al qual s'hagin recollit les dades

Forma de presentació

La presentació d'aquest tràmit únicament es pot fer per via telemàtica, i heu d'accedir fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ve permanente.

Òrgan competent per a la tramitació

Servei de Residus i sòls contaminats

Contacte

Servei o Secció responsable

Direcció General d'Economia Circular, Transició Energètica i Canvi Climàtic

Tel.: 971178900

(residus@caib.es)

Observacions

Presentación mediante trámite telematico

Informació sobre protecció de dades

X

De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit

Responsable del tractament

Direcció General d'Economia Circular, Transició Energètica i Canvi Climàtic

Finalitat

Tramitació del procediment

Legitimació

Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics

Destinatari

No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal

Drets

Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional

Informació adicional

Descarregar