Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Ajuts en espècie per a l'alumnat del quart curs d'ESO i del sisè curs d'educació primària per a participar a programes d'immersió lingüística en llengües estrangeres durant l'estiu del 2023

Convocar ajuts en espècie per a l'alumnat del quart curs d'educació secundària obligatòria i del sisè curs d'educació primària de centres educatius sostinguts amb fons públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en el marc de quatre programes d'immersió lingüística en llengües estrangeres durant l'estiu del 2023.

Codi SIA

2979641

Persones destinatàries

Els destinataris dels programes d'immersió lingüística en llengües estrangeres són alumnes de nivell no universitari (4t d'ESO i 6è d'educació primària) de centres educatius sostinguts amb fons públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Termini per a resoldre i notificar

6 mesos comptadors a partir de la finalització del termini per presentar sol·licituds

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

D'ofici

Fi de la via administrativa

Si

Òrgan competent per a resoldre

Conselleria d'Educació i Formació Professional

Documents relacionats amb el procediment

Tràmits

X

Sol·licitud d'ajut en espècie per a participar en un dels programes d'immersió lingüística en llengües estrangeres durant l'estiu del 2023

Requisits

Per optar a aquests ajuts en espècie l'alumnat ha de complir amb els requisits següents:

- Alumnat que opta a la modalitat A (4t curs d'ESO, anglès):

a) Estar escolaritzat en un centre educatiu sostingut amb fons públics de les Illes Balears i cursar 4t d'ESO durant el curs escolar 2022-2023.

b) Haver aprovat la matèria de llengua anglesa al curs escolar 2021-2022.

c) No haver estat beneficiari de cap ajut en els programes d'immersió lingüística en llengües estrangeres per a l'estiu de 2022.

- Alumnat que opta a la modalitat B (4t curs d'ESO, francès):

a) Estar escolaritzat en un centre educatiu sostingut amb fons públics de les Illes Balears i cursar 4t d'ESO durant el curs escolar 2022-2023.

b) Estar cursant l'assignatura de francès durant el curs escolar 2022-2023.

c) Haver aprovat la matèria de llengua francesa al curs escolar 2021-2022.

d) No haver estat beneficiari de cap ajut en els programes d'immersió lingüística en llengües estrangeres per a l'estiu de 2022.

- Alumnat que opta a la modalitat C (4t curs d'ESO, alemany):

a) Estar escolaritzat en un centre educatiu sostingut amb fons públics de les Illes Balears i cursar 4t d'ESO durant el curs escolar 2022-2023.

b) Estar cursant l'assignatura d'alemany durant el curs escolar 2022-2023.

c) Haver aprovat la matèria de llengua alemanya al curs escolar 2021-2022.

d) No haver estat beneficiari de cap ajut en els programes d'immersió lingüística en llengües estrangeres per a l'estiu de 2022.

- Alumnat que opta a la modalitat D (6è curs d'Educació Primària, anglès):

a) Estar escolaritzat en un centre educatiu sostingut amb fons públics de les Illes Balears i cursar 6è curs d'Educació Primària durant el curs escolar 2022-2023.

b) No haver estat beneficiari de cap ajut en els programes d'immersió lingüística en llengües estrangeres per a l'estiu de 2022.

Documentació a presentar

Model de sol·licitud (annex 2) i declaració responsable (annex 3)

Models:

Termini màxim

El termini de presentació de les sol·licituds serà de 15 dies hàbils comptadors des de l'endemà de la publicació de la Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu dur a terme aquest tràmit mitjançant un dels canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica (*obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14.2 i 3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i opcional per a les persones físiques), fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ave permanente.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració Autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració Local. Podeu consultar les adreces de totes les oficines de l'Administració Autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Llengües Estrangeres i Projectes Internacionals

C/ del Ter, 16, Ed. Alexandre Rosselló Pastors (Polígon de Son Fuster, 2a planta). Tel.: 971177778 - Fax: 971176869

(spl@dgpice.caib.es)

Informació sobre protecció de dades

X

De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit

Responsable del tractament

Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa

Finalitat

Tramitació del procediment

Legitimació

Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics

Destinatari

No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal

Drets

Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional

Informació adicional

Descarregar