Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Ajuts per a l'adquisició d'immobilitzat material esportiu i no esportiu directament relacionat amb la pràctica esportiva de les federacions esportives any 2023

L'objecte de la convocatòria és atendre les necessitats per millorar l'immobilitzat material esportiu de les federacions esportives de les Illes Balears.

Per immobilitzat material esportiu, s'entén per tal el bé moble no fungible, és a dir, aquell del qual es pot fer ús sense que es consumeixi per l'ús normal per al qual està destinat, utilitzat per a la pràctica esportiva. Per exemple: Jocs de cistelles de bàsquet, jocs de porteries, jocs de pals per a suport de xarxes (voleibol, tennis, bàdminton...), marcadors electrònics i rellotges de temps, vaixells, piragües i canoes, taules de tennis de taula, xarxes per a porteries o cistelles, etc.

Així mateix també te la consideració d'immobilitzat material esportiu el material tècnic no fungible, és a dir, aquell del qual es pot fer ús sense que es consumeixi per l'ús normal en per al qual està destinat per la practica de l'esport.

Codi SIA

2962248

Persones destinatàries

Poden ser beneficiaris d'aquestes subvencions:

Per a la línia d'immobilitzat material de federacions esportives de les Illes Balears esportiu i no esportiu directament relacionat amb la pràctica esportiva:

Les federacions esportives inscrites al Registre d'Entitats Esportives de les Illes Balears.

Les delegacions territorials de les federacions esportives espanyoles, anotades al Registre d'Entitats Esportives de les Illes Balears.

Termini per a resoldre i notificar

El termini màxim per resoldre el procediment i publicar les resolucions és de 6 mesos des de l'acabament del període de presentació de les sol·licituds.

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

D'ofici

Fi de la via administrativa

Si

Disponible per tramitar per persona apoderada

Si

Observacions

Heu d'adjuntar el model específic corresponent que consta a l'apartat documentació a presentar degudament emplenat i signat

Òrgan competent per a resoldre

Conselleria de Turisme, Cultura i Esports

Tràmits

X

Sol·licitud

Requisits

Per poder accedir a aquestes subvencions, les federacions esportives han d'estar al corrent de totes les obligacions amb l'Administració esportiva de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, establertes en la legislació següent:

Llei 14/2006, de 17 d'octubre, de l'esport de les Illes Balears.

Decret 33/2014, d'1 d'agost, pel qual es regula el Registre d'Entitats Esportives de les Illes Balears.

Decret 33/2004, de 2 d'abril, pel qual es regulen les federacions esportives de les Illes Balears.

Les federacions esportives de les Illes Balears han d'haver complert les obligacions previstes a l'article 31.2.c del Decret 33/2014, d'1 d'agost, pel qual es regula el Registre d'Entitats Esportives de les Illes Balears, referides a la presentació de la rendició de comptes del darrer exercici (2021).

D'acord amb l'article 37 de la Llei 15/2022, de 12 de juliol, integral per a la igualtat de tracte i la no discriminació, no poden ser objecte de subvenció les persones jurídiques, sancionades per resolució administrativa ferma per alguna de les infraccions qualificades com a molt greus, en els termes i terminis previstos al Títol IV de l'esmentada Llei.

Així mateix, poden accedir a aquestes subvencions, les federacions esportives de les Illes Balears i delegacions territorial de federacions esportives espanyoles a les Illes Balears, que hagin organitzat dues de les següents activitats esportives durant la temporada 2021/2022 o any 2022:

Organització i execució d'almenys dues competicions en sistema lliga.

Organització i execució d'almenys dos campionats esportius de les Illes Balears.

Organització i execució d'almenys un curs de formació tècnics o entrenadors.

Documentació a presentar

Les entitats sol·licitants de l'ajut són les encarregades de fer els tràmits necessaris per presentar la sol·licitud, juntament amb la documentació exigida, en el termini establert.

Documentació general que s'ha d'aportar:

a) Imprès de sol·licitud emplenat i signat adequadament, en el qual constin les dades del beneficiari.

b) Declaració responsable del sol·licitant que acrediti que no es troba inclosa en cap dels supòsits de prohibició o d'incompatibilitat per ser beneficiari de la subvenció de conformitat amb la normativa aplicable.

c) Declaració responsable de tots els ajuts i subvencions sol·licitades o concedides per qualsevol institució, pública o privada, nacional o estrangera, relacionada amb la sol·licitud.

d) Donat cas que no siguin perceptors de la Comunitat Autònoma, una declaració responsable de veracitat de les dades bancàries aportades, tal com preveu el Decret 6/2013, de 17 de febrer, de mesures de simplificació documental dels procediments administratius o un document bancari que acrediti la titularitat del compte. L'imprès normalitzat esmentat es podrà obtenir a la seu o a la pàgina web de la Direcció General d'Esports.

e) Certificats d'estar al corrent de les obligacions tributàries amb la Hisenda de l'Estat i amb la Seguretat Social.

f) Declaració responsable de no haver estat sancionades o condemnades en els últims tres anys per haver exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere, sancionades per resolució administrativa ferma o condemnades per sentència judicial ferma.

g) Declaració responsable relativa a les següents obligacions:

i. Dur a terme l'activitat que fonamenta la concessió de la subvenció en la forma i el termini que s'estableixen en la convocatòria, com també, si escau, en la resolució de concessió corresponent o en les modificacions que, si escau, s'aprovin.

ii. Destinar l'import de la subvenció al finançament de l'actuació per a la qual s'ha sol·licitat, en la forma i el termini que s'indiquin en la convocatòria i, si escau, en la resolució corresponent o les seves modificacions.

iii. Comunicar a l'òrgan que concedeix la subvenció la modificació de qualsevol circumstància que afecti algun dels requisits exigits per concedir la subvenció.

iv. Declaració responsable de complir les obligacions que estableixen l'article 11 del Text refós de la Llei de subvencions i l'article 17 de l'Ordre de la consellera d'Afers Socials i Esports de 2 de febrer de 2021 per la qual s'estableixen les bases reguladores de la concessió de subvencions en matèria d'esports.

v. Declaració responsable de no tenir vigent cap sanció ferma greu o molt greu en matèria esportiva, cap sanció ferma per dopatge, ni cap sanció penal ferma per delictes relacionats amb el dopatge.

vi. Adoptar, si és procedent, en els termes que s'estableixin en les convocatòries corresponents, les mesures de difusió consistents a fer constar en els informes anuals que es redactin, com també en els treballs, les activitats, les publicacions, els documents o els actes públics relacionats amb la finalitat de la subvenció, el finançament de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i, si escau, el cofinançament amb fons de la Unió Europea i més concretament la imatge corporativa de la Direcció General d'Esports de la conselleria competent en matèria d'esports i, si pertoca, la imatge de la Unió Europea. Una còpia de les publicacions s'ha de trametre a la Direcció General esmentada.

h) Per a cada tipus de material adquirit s'haurà d'indicar:

Justificació de la necessitat de l'adquisició.

Instal·lació o lloc a on quedarà emmagatzemat el material.

Persona o persones responsables de la custodia d'aquest material, amb informació per poder contactar (correu o telèfon).

Quines entitats o persones (en general) podran utilitzar aquest material.

i) Llista de les competicions oficials organitzades per la federació durant la temporada 2021/2022 o l'any 2022.

j) Informe de cursos de formació de tècnics i/o entrenadors durant la temporada 2021/2022 o l'any 2022: Relació de cursos, nombre d'assistents, número de tècnics o entradors que han superat els cursos.

En el model normalitzat de sol·licitud de subvenció que es posa a disposició dels interessats es preveu l'autorització a l'òrgan gestor dels ajuts perquè dugui a terme les actuacions necessàries per a la comprovació de les dades relatives al compliment de les obligacions tributàries amb l'Estat i amb la Seguretat Social.

En cas que el sol·licitant denegui de manera expressa aquesta autorització, ha de presentar, juntament amb la sol·licitud, una declaració responsable d'estar al corrent de les obligacions tributàries amb l'Estat i amb la Seguretat Social, o bé els corresponents certificats acreditatius d'aquestes circumstàncies.

L'òrgan instructor comprovarà d'ofici les obligacions tributàries amb l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears de les entitats sol·licitants.

L'òrgan instructor comprovarà d'ofici la constitució i la inscripció en el Registre d'Entitats Esportives de les Illes Balears de les federacions esportives de les Illes Balears, com també l'acreditació de la representació amb què actua la persona signant de la sol·licitud.

Així mateix, l'òrgan instructor comprovarà d'ofici l'anotació en el Registre d'Entitats Esportives de les Illes Balears de les delegacions territorials de les federacions esportives espanyoles, com també l'acreditació de la representació amb què actua la persona signant de la sol·licitud.

En cas que la Direcció General d'Esports, per causes alienes a la seva voluntat, no pugui aconseguir els documents esmentats, requerirà a la persona o entitat sol·licitant que els aporti en el termini de deu dies hàbils i sempre amb anterioritat a la proposta de resolució.

La Direcció General d'Esports, en qualsevol moment, pot sol·licitar als interessats la documentació i la informació complementària que consideri necessària per resoldre l'expedient.

En el supòsit que, amb motiu de la tramitació d'altres expedients a la Direcció General d'Esports, ja s'hagin presentat algun dels documents esmentats, no és necessari aportar-los de nou, sempre que es faci constar l'expedient en què obri el document, no hagin transcorregut més de 5 anys des de la presentació i no hagin experimentat cap canvi.

Si la documentació aportada no compleix els requisits exigits, s'haurà de requerir a l'interessat que, en el termini de deu dies hàbils, esmeni la mancança o adjunti els documents preceptius, amb l'advertiment que, en cas que no ho faci, es considerarà que desisteix de la seva sol·licitud i s'arxivarà l'expedient sense cap més tràmit, amb la corresponent resolució prèvia que s'ha de dictar en els termes prevists en l'article 21.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.

L'incompliment dels requisits o del termini de presentació de sol·licituds establerts en aquesta convocatòria comporta no haver d'admetre la sol·licitud.

La inexactitud, falsedat o omissió, de caràcter essencial en qualsevol dada o document que acompanyi aquestes declaracions deixen sense efecte aquest tràmit, des del moment en què es coneguin i prèvia audiència a l'interessat, i, en conseqüència, comporten la inadmissió de la sol·licitud de subvenció, sens perjudici que puguin ser causa de revocació de la subvenció, si es coneixen amb posterioritat a la concessió.

Amb la signatura de les declaracions responsables, la persona signant dona el seu consentiment per a la realització de les verificacions oportunes, des de la finalització del termini de presentació de les sol·licituds de subvenció i fins al compliment per part del beneficiari de la respectiva obligació de justificació de manera completa i correcta, i manifesta, sota la seva responsabilitat, que compleix els requisits establerts i que disposa de la documentació que ho acredita.

Models:

Termini màxim

Dins el termini de vint (20) dies hàbils comptadors a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, les persones interessades han de presentar les sol·licituds de forma electrònica mitjançant el tràmit telemàtic que estarà disponible al procediment publicat a la Seu Electrònica d'aquesta Administració, de conformitat amb l'article 66.6 de la Llei 39/2015. FINS EL 16/01/2023

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu dur a terme aquest tràmit mitjançant un dels canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica (*obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14.2 i 3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i opcional per a les persones físiques), fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ave permanente.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració Autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració Local. Podeu consultar les adreces de totes les oficines de l'Administració Autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Conselleria de Turisme, Cultura i Esports

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei d'Administració Esportiva

C. de l'Uruguai, s/n (Velòdrom Illes Balears).

(ajuts_esports@esports.caib.es)

Observacions

Heu d’adjuntar el model específic corresponent que consta a dalt degudament emplenat i signat.

X

Acceptació /Renúncia

Requisits

Heu d'acceptar o renunciar en el termini de 5 dies hàbils. Es considera que el beneficiari desisteix si no manifesta l'acceptació en el termini atorgat.

Documentació a presentar

Termini màxim

Fins dia 23-03-2023

Forma de presentació

La presentació d'aquest tràmit únicament es pot fer per via telemàtica, i heu d'accedir fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ve permanente.

Òrgan competent per a la tramitació

Conselleria de Turisme, Cultura i Esports

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei d'Administració Esportiva

C. de l'Uruguai, s/n (Velòdrom Illes Balears).

(ajuts_esports@esports.caib.es)

X

Compte justificatiu

Requisits

El pagament de la subvenció únicament es pot fer efectiu una vegada justificada l'activitat que se subvenciona.

Es consideren despeses subvencionables aquelles que de manera indubtable responguin a l'adquisició d'immobilitzat material objecte de subvenció, i s'efectuïn en el període compres entre l'1 de novembre de 2022 i el 31 d'agost de 2023 i hagi estat efectivament pagada en el mateix període.

Les subvencions que concedeix la Conselleria d'Afers Socials i Esports s'han de justificar mitjançant la presentació del compte justificatiu, d'acord amb l'article 39 del Decret legislatiu 2/2005.

Documentació a presentar

La justificació de les subvencions es realitzarà mitjançant la presentació del compte justificatiu simplificat, d'acord amb l'article 21 de l'Ordre de la consellera d'Afers Socials i Esports de 12 de febrer de 2021 per la qual s'estableixen les bases reguladores de la concessió de subvencions en matèria d'esports (BOIB núm. 23, de 16 de febrer), en el moment de presentar la sol·licitud de la subvenció.

El compte justificatiu ha de contenir la informació següent:

a) Una memòria explicativa del compliment de la finalitat de l'acció, l'activitat o el projecte subvencionat, amb indicació de les activitats dutes a terme i dels resultats obtinguts.

b) Una relació classificada de les despeses de l'activitat, amb la identificació del creditor, el número de la factura o document de valor probatori equivalent en el tràfic mercantil, l'import, la data d'emissió i, si escau, la data de pagament.

A l'efecte de la consideració com a subvencionable, la despesa es considera efectivament pagada amb la cessió del dret de cobrament de la subvenció a favor dels creditors per raó de la despesa realitzada o amb el lliurament a aquests creditors d'un efecte mercantil, garantit per una entitat financera o companyia d'assegurances.

c) Una relació detallada d'altres ingressos o subvencions que hagin finançat l'activitat subvencionada amb indicació de l'import i la procedència. Quan els justificants de les despeses s'imputin parcialment a altres subvencions, cal indicar la quantia exacta o el percentatge imputat a cadascuna, amb identificació dels òrgans concedents.

d) Si escau, els tres pressuposts que, en aplicació de l'article 40.3 del Text refós de la Llei de subvencions, ha d'haver sol·licitat la persona o entitat beneficiària.

e) Còpia de les factures superior a 1.000,00 € acreditatives de les despeses amb la corresponent acreditació del pagament.

Acreditació del pagament de la factura:

- Pagada al comptat. Aquest sistema de pagament no és vàlid per factures superiors a 1.000 euros, d'acord amb l'article 7 de la Llei 7/2012, de 29 d'octubre, de modificació de la normativa tributària i pressupostària i d'adequació de la normativa financera per a la intensificació de les actuacions en la prevenció i lluita contra el frau. A la factura ha de constar el nom i llinatges, DNI i càrrec de la persona que ha cobrat, signatura i data de cobrament.

- Pagada per transferència bancària. Còpia de la transferència bancària.

- Si el pagament ha estat practicat amb targetes de crèdit, cal lliurar el rebut del pagament i una còpia de l'extracte bancari de la tarja on figuri l'apunt del càrrec.

Models:

Termini màxim

El termini per justificar les ajudes concedides és el 15 de setembre de 2023 (inclòs).

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu dur a terme aquest tràmit mitjançant un dels canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica (*obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14.2 i 3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i opcional per a les persones físiques), fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ave permanente.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració Autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració Local. Podeu consultar les adreces de totes les oficines de l'Administració Autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Conselleria de Turisme, Cultura i Esports

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei d'Administració Esportiva

C. de l'Uruguai, s/n (Velòdrom Illes Balears).

(ajuts_esports@esports.caib.es)

Informació sobre protecció de dades

X

De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit

Responsable del tractament

Direcció General d'Esports

Finalitat

Tramitació del procediment

Legitimació

Consentiment de l'interessat

Destinatari

No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal

Drets

Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional

Informació adicional

Descarregar