Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Ajudes lloguer d'habitatge 2022

Facilitar el gaudi d'un habitatge destinat a domicili habitual i permanent en règim de lloguer, a sectors de població amb escassos mitjans econòmics, mitjançant l'atorgament d'ajudes directes a les persones arrendatàries.

Codi SIA

2929142

Persones destinatàries

Poden ser beneficiàries de les ajudes que preveu aquesta Ordre les persones físiques majors d'edat que reuneixin tots i cadascun dels requisits següents:

a) Siguin titulars, en qualitat d'arrendatàries, d'un contracte d'arrendament d'habitatge formalitzat en els termes de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d'arrendaments urbans.

b) L'habitatge constitueixi la residència habitual i permanent de la persona arrendatària, la qual cosa ha d'acreditar-se mitjançant un certificat o volant d'empadronament en el qual han de constar, a la data de la sol·licitud, les persones que tenen el domicili habitual en l'habitatge objecte del contracte d'arrendament. L'habitatge ha de constituir el domicili habitual i permanent durant tot el període per al qual es concedeix l'ajuda.

c) Tenguin la nacionalitat espanyola o la d'algun dels estats membres de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu, Suïssa, o el parentiu determinat per la normativa que sigui aplicable. En el cas de les persones estrangeres no comunitàries han de disposar de l'autorització d'estada o residència a Espanya.

d) La suma total de les rendes anuals de les persones que tenguin el domicili habitual i permanent en l'habitatge arrendat, constin o no com a titulars del contracte d'arrendament, siguin iguals o inferiors a tres vegades l'indicador públic de renda d'efectes múltiples (IPREM). Aquest llindar és de quatre vegades l'IPREM si es tracta d'una família nombrosa de categoria general, de persones amb discapacitat o víctimes de terrorisme; i de cinc vegades l'IPREM quan es tracta de famílies nombroses de categoria especial o de persones amb discapacitat amb un grau reconegut igual o superior al 33 %. A aquests efectes tenen la consideració de víctimes del terrorisme les persones que han sofert danys incapacitants com a conseqüència de l'activitat terrorista, les amenaçades i segrestades, així com el o la cònjuge o parella de fet i els fills de les anteriors i de les mortes.

e) L'habitatge objecte del contracte d'arrendament ho sigui per una renda arrendatícia igual o inferior a 900 € mensuals.

f) La persona beneficiària d'aquesta ajuda que hagi canviat el domicili a un altre municipi situat a les Illes Balears, sobre el qual subscrigui un nou contracte d'arrendament, hagi comunicat aquest canvi a l'òrgan concedent en el termini màxim de quinze dies des de la signatura del nou contracte. La persona beneficiària no perd el dret a la subvenció pel canvi sempre que amb el nou contracte es compleixin tots els requisits, límits i condicions establerts en aquesta Ordre, i es formalitzi sense interrupció temporal amb l'anterior. En aquests casos, s'ha d'ajustar la quantia de l'ajuda a la de la nova renda, que ha de ser, en tot cas, igual o inferior a la reconeguda que es percebia.

Termini per a resoldre i notificar

El termini màxim per dictar i notificar les resolucions de concessió de les ajudes per al lloguer d'habitatges, així com també les resolucions de denegació de les ajudes i les de no admissió a tràmit o desistiment de les sol·licituds presentades, és de sis mesos des de la data en què finalitzi el termini per presentar les sol·licituds.

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

D'ofici

Fi de la via administrativa

Si

Disponible per tramitar per persona apoderada

Si

Òrgan competent per a resoldre

Conselleria d'Habitatge, Territori i Mobilitat

Documents relacionats amb el procediment

 • ANNEX 1
  L'ha d'emplenar i signar cada un dels arrendataris titulars del contracte i cada un dels membres de la unitat

  de convivència majors de 18 anys
 • ANNEX 2
  L'ha d'emplenar i signar cada un dels titulars del contracte de lloguer
 • ORDRE DE BASES I CONVOCATÒRIA BOIB 29/10 9218
  Ordre del conseller de Mobilitat i Habitatge per la qual s'aproven les bases

  reguladores i la convocatòria de les ajudes de l'any 2022 per al lloguer

  d'habitatge, en el marc del Reial decret 42/2022, de 18 de gener, pel qual es

  regula el Bo Lloguer Jove i el Pla Estatal d'Habitatge 2022-2025

Tràmits

X

Sol·licitud ajuda de lloguer d'habitatge 2022

Requisits

Poden ser beneficiàries de les ajudes que preveu aquesta Ordre les persones físiques majors d'edat que reuneixin tots i cadascun dels requisits següents:

a) Siguin titulars, en qualitat d'arrendatàries, d'un contracte d'arrendament d'habitatge formalitzat en els termes de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d'arrendaments urbans.

b) L'habitatge constitueixi la residència habitual i permanent de la persona arrendatària, la qual cosa ha d'acreditar-se mitjançant un certificat o volant d'empadronament en el qual han de constar, a la data de la sol·licitud, les persones que tenen el domicili habitual en l'habitatge objecte del contracte d'arrendament. L'habitatge ha de constituir el domicili habitual i permanent durant tot el període per al qual es concedeix l'ajuda.

c) Tenguin la nacionalitat espanyola o la d'algun dels estats membres de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu, Suïssa, o el parentiu determinat per la normativa que sigui aplicable. En el cas de les persones estrangeres no

comunitàries han de disposar de l'autorització d'estada o residència a Espanya.

d) La suma total de les rendes anuals de les persones que tenguin el domicili habitual i permanent en l'habitatge arrendat, constin o no com a titulars del contracte d'arrendament, siguin iguals o inferiors a tres vegades l'indicador públic de renda d'efectes múltiples (IPREM). Aquest llindar és de quatre vegades l'IPREM si es tracta d'una família nombrosa de categoria general, de persones amb discapacitat o víctimes de terrorisme; i de cinc vegades l'IPREM quan es tracta de famílies nombroses de categoria especial o de persones amb discapacitat amb un grau reconegut igual o superior al 33 %. A aquests efectes tenen la consideració de víctimes del terrorisme les persones que han sofert danys incapacitants com a conseqüència de l'activitat terrorista, les amenaçades i segrestades, així com el o la cònjuge o parella de fet i els fills de

les anteriors i de les mortes.

e) L'habitatge objecte del contracte d'arrendament ho sigui per una renda arrendatícia igual o inferior a 900 € mensuals.

f) La persona beneficiària d'aquesta ajuda que hagi canviat el domicili a un altre municipi situat a les Illes Balears, sobre el qual subscrigui un nou contracte d'arrendament, hagi comunicat aquest canvi a l'òrgan concedent en el termini

màxim de quinze dies des de la signatura del nou contracte. La persona beneficiària no perd el dret a la subvenció pel canvi sempre que amb el nou contracte es compleixin tots els requisits, límits i condicions establerts en aquesta Ordre, i es formalitzi sense interrupció temporal amb l'anterior. En aquests casos, s'ha d'ajustar la quantia de l'ajuda a la de la nova renda, que ha de ser, en tot cas, igual o inferior a la reconeguda que es percebia.

Documentació a presentar

(Article 21 de l'Ordre de bases i convocatòria)

a) La còpia del document nacional d'identitat de cadascuna de les persones físiques titulars del contracte de lloguer o document acreditatiu de la residència legal a Espanya.

b) La còpia del document acreditatiu de les facultats de representació del representant o la representant de la persona física sol·licitant, si escau.

c) L'autorització expressa de la persona sol·licitant i de la resta de membres de la unitat de convivència perquè, segons el model que figura en l'annex 1, l'òrgan instructor pugui obtenir, de manera directa, la informació que acrediti les dades d'identitat o de caràcter personal de la persona sol·licitant i dels membres de la unitat de convivència, el compliment de les obligacions tributàries i amb la seguretat social de les persones titulars del contracte de lloguer, els ingressos dels membres de la unitat de convivència majors d'edat, i qualsevol altra informació tributària o econòmica que figuri en l'Agència Tributària Estatal, l'Agència Tributària de les Illes Balears i la Tresoreria General de la Seguretat Social.

d) La còpia completa del contracte de lloguer en vigor, formalitzat en els termes i a l'empara de la Llei 29/1994, signat per la part arrendadora i per la persona llogatera, amb esment exprés del mitjà i la forma de pagament a la persona arrendadora. Si la renda inclou aparcament, annexos o imposts, ha de desglossar-se l'import del lloguer que correspongui a l'habitatge.

e) El certificat de qualsevol Registre de la Propietat acreditatiu del fet que, quant a les persones llogateres que figuren en el contracte de lloguer, no apareixen titularitats registrals vigents a favor seu en tot el territori nacional, com a propietàries, usufructuàries o titulars registrals de qualsevol dret real que permeti l'ús i gaudi d'algun habitatge situat en territori espanyol. En cas de ser-ho, cal acreditar la no disponibilitat de l'ús i gaudi de l'habitatge per alguna de les causes que estableix l'article 4.2.a) d'aquesta Ordre.

f) El certificat o volant col·lectiu d'empadronament en el qual constin, a la data de la sol·licitud, les persones que tenen el domicili habitual en l'habitatge objecte del contracte d'arrendament i amb indicació de la data d'alta en aquest domicili, a l'efecte de determinar que l'habitatge llogat és el domicili habitual i permanent de les persones arrendatàries, durant tot el període del contracte per al qual es concedeixi l'ajuda.

g) Els justificants acreditatius del pagament de les rendes mensuals del contracte de lloguer fins a la data de la presentació de la sol·licitud d'ajuda.

Només són subvencionables els justificants de pagament del lloguer fets per transferència, domiciliació o mitjançant ingrés, a través d'una entitat financera o de crèdit des de l'1 de gener de 2022, en el cas de contractes en vigor en aquesta data, o si són de vigència posterior, a partir d'aquesta, i en tots dos casos fins a la darrera mensualitat vençuda, i que compleixin els requisits que s'expressen en l'apartat 1.a) de l'article 10 d'aquesta Ordre a l'efecte de la justificació per al pagament de l'ajuda.

h) Si escau, el títol de família nombrosa expedit per l'Administració competent.

En el cas que aquest títol no s'hagi sol·licitat o estigui pendent d'atorgament, s'ha d'aportar el llibre de família, juntament amb la còpia amb registre d'entrada de la sol·licitud per a la concessió d'aquest títol, que s'ha de presentar immediatament que s'obtingui.

i) La declaració administrativa sobre el tipus i el grau de discapacitat reconegut per l'òrgan competent, en el cas de persones amb discapacitat.

j) La declaració administrativa per la qual es reconeix que la persona beneficiària és víctima del terrorisme, si escau.

k) Les declaracions responsables de les persones sol·licitants titulars del contracte de lloguer, d'acord amb el model que figura en l'annex 2:

— Que no incorren en cap de les circumstàncies de prohibició per ser beneficiàries de l'ajuda previstes en l'article 13 de la Llei 38/2003 i l'article 10 del Text refós de la Llei de subvencions.

— Que no han estat subjectes d'una revocació, per causes imputables a la persona sol·licitant, d'alguna de les ajudes que preveu aquest Pla, l'anterior pla estatal d'habitatge o els anteriors plans autonòmics d'habitatge.

— Que estan al corrent de les obligacions tributàries estatals i autonòmiques, i de les obligacions amb la seguretat social.

— Que han de justificar l'aplicació dels fons percebuts en el termini establert i en la forma corresponent.

— Que han de justificar el compliment dels requisits i de les condicions que varen determinar la concessió de la subvenció.

— Que han de destinar l'import íntegre de la subvenció al pagament de la renda de l'habitatge habitual i permanent de la persona beneficiària i dels membres de la unitat de convivència.

— Que han de comunicar a l'òrgan que concedeix la subvenció la modificació de qualsevol circumstància que afecti algun dels requisits que s'exigeixen per concedir la subvenció.

— Que s'han de sotmetre a les actuacions de comprovació i a qualsevol actuació de verificació i control financer dels òrgans competents.

— Que han d'aportar tota la informació i documentació requerida per l'òrgan instructor.

l) La declaració responsable de les persones sol·licitants titulars del contracte de lloguer, segons el model que figura en l'annex 2, segons la qual declaren que, tant elles com la resta dels membres de la unitat de convivència:

— No són propietaris o usufructuaris de cap habitatge a Espanya; o, són titulars d'algun habitatge, però no disposen d'aquest a causa de separació o divorci, o per qualsevol altra causa aliena a la seva voluntat, o resulta inaccessible per raó de discapacitat, acreditada degudament, o per trasllat obligatori del domicili per motius laborals, sempre que el domicili estigui situat fora de les Illes Balears.

— No tenen relació de parentiu de primer o segon grau de consanguinitat o d'afinitat amb la persona arrendadora.

— No són socis o partícips de la persona física o jurídica que actua com a arrendadora.

— Es comprometen a complir les condicions i els requisits establerts en aquesta Ordre de bases i convocatòria, que coneixen i accepten íntegrament.

— Saben que, en cas de falsedat en les dades o la documentació aportada o d'ocultació d'informació, de les quals es pugui deduir intenció d'engany en benefici propi o aliè, se'ls pot excloure d'aquest procediment i poden ser objecte de sanció; així mateix, si escau, els fets s'han de posar en coneixement del ministeri fiscal per si poden ser constitutius d'il·lícit penal.

Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

Les sol·licituds es podran presentar des de el 15 de novembre a les 10:00h fins el 15 de desembre a les 14:00 h

Forma de presentació

La presentació d'aquest tràmit únicament es pot fer per via telemàtica, i heu d'accedir fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ve permanente.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General d'Habitatge i Arquitectura

Contacte

Servei o Secció responsable

Direcció General d'Habitatge i Arquitectura

Camí del Reis 308. Tel.: 971177300

X

Aportació de justificants de pagaments de les rendes mensuals de l'Ajuda Lloguer 2022

Requisits

- Disposar del seu numero d'expedient

- Disposar del seu DNI o NIE

Documentació a presentar

-Justificants de rendes mensuals

Termini màxim

31 de gener de 2023

Forma de presentació

La presentació d'aquest tràmit únicament es pot fer per via telemàtica, i heu d'accedir fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ve permanente.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General d'Habitatge i Arquitectura

Contacte

Servei o Secció responsable

Direcció General d'Habitatge i Arquitectura

Camí del Reis 308. Tel.: 971177300

X

Esmenes de deficiències Ajudes Lloguer d'Habitatge 2022

Requisits

- Disposar del seu numero d'expedient

- Disposar del seu DNI o NIE

- Aparèixer en el llistat de requeriment d'esmena de deficiències publicat en la web habita.caib.es

Documentació a presentar

La documentació requerida per la Direcció General d'Habitatge i Arquitectura

Termini màxim

Entre l' 1-02-2024 i

Fins el 14-02-2024

Forma de presentació

La presentació d'aquest tràmit únicament es pot fer per via telemàtica, i heu d'accedir fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ve permanente.

Òrgan competent per a la tramitació

Conselleria d'Habitatge, Territori i Mobilitat

Contacte

Servei o Secció responsable

Direcció General d'Habitatge i Arquitectura

Camí del Reis 308. Tel.: 971177300

Informació sobre protecció de dades

X

De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit

Responsable del tractament

Direcció General d'Habitatge i Arquitectura

Finalitat

Tramitació del procediment

Legitimació

Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics

Destinatari

No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal

Drets

Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional

Informació adicional

Descarregar