Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Convocatòria beques i ajuts accions formatives SOIB CP i no CP 2022-2025

Establir una convocatòria informativa de beques adreçada a les persones treballadores desocupades de més de 16 anys i menys de 30, persones de més de 30 anys, beques per a persones amb discapacitat i per a les dones víctimes de violència masclista que es trobin en situació d'atur i que cursin accions formatives finançades pel Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB) que finalitzin entre l'1 d'agost de 2020 i el 31 de desembre de 2025, així com ajuts en concepte de transport, manutenció, allotjament i manutenció, conciliació i, que finalitzin entre l'1 de gener de 2023 i el 31 de desembre de 2025, totes regulades als articles 20 a 23 de l'ordre TMS/368/2019, de 28 de març.

Codi SIA

2896861

Persones destinatàries

-Persones desocupades de més de 16 i menys de 30 anys i inscrites com a demandants d'ocupació desocupades, que siguin alumnes d'accions formatives finançades pel Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB), finalitzades entre l'1 d'agost de 2020 i el 31 de desembre de 2025 i que no hagin rebut beca a convocatòries anteriors pel mateix concepte.

- Persones desocupades a partir de 30 anys inscrites com a demandants d'ocupació desocupades com a mínim quatre mesos en els darrers sis d'immediatament anteriors al dia d'incorporació a cada acció formativa en el SOIB o en un altre servei públic del sistema nacional d'ocupació, finançades pel Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB), finalitzades entre l'1 d'agost de 2020 i el 31 de desembre de 2025 i que no hagin rebut beca a convocatòries anteriors pel mateix concepte.

-Dones víctimes de violència masclista per a dones desocupades que siguin alumnes d'accions formatives finançades pel Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB), finalitzades entre l'1 d'agost de 2020 i el 31 de desembre de 2025 i que no hagin rebut beca a convocatòries anteriors pel mateix concepte.

- Persones desocupades que cursin accions formatives finançades pel SOIB finalitzades entre l'1 de gener de 2023 i el 31 de desembre de 2025 (ajuts de transport, manutenció, allotjament i manutenció, conciliació i beques de discapacitat)

Termini per a resoldre i notificar

6 mesos

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

Si

Disponible per tramitar per persona apoderada

Si

Òrgan competent per a resoldre

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)

Tràmits

X

Sol·licitud

Requisits

5. Requisits

Poden tenir la condició de persones beneficiàries de les beques els alumnes d'accions formatives de formació professional per a l'ocupació, finançades pel SOIB definides en l'apartat 1 d'aquesta convocatòria que reuneixin els requisits següents:

LÍNIA 1 (Persones majors de 16 i menors de 30 anys)

a) Cursar una acció formativa, de formació professional per a l'ocupació finançada pel SOIB que hagi finalitzat entre l'1 d'agost de 2020 i el 31 de desembre de 2025 i no haver rebut beca pel mateix concepte a les convocatòries anteriors.

b) Tenir més de 16 anys i menys de 30 el dia d'inici de l'acció formativa.

c) Estar inscrit com a demandant d'ocupació desocupat en el Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB) el dia d'inici de l'acció formativa.

d) Finalitzar l'acció formativa (mòdul) amb aprofitament (apte/a) o, en el cas de ser una persona amb discapacitat, haver finalitzat l'acció formativa. En aquest cas, ha d'estar inscrita com a persona amb discapacitat a l'oficina d'ocupació a la data d'inici del curs i fer constar aquesta condició en el Full de demanda de l'acció formativa. En relació amb les accions formatives d'idiomes del MECRL (Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües), en què l'avaluació es fa a una entitat acreditativa oficial, per beneficiar-se de la beca l'alumne ha d'haver assolit en el certificat oficial al mateix nivell o superior de coneixement de l'idioma de l'especialitat formativa que ha cursat.

LÍNIA 2 (Persones a partir de 30 anys)

a) Cursar una acció formativa de formació professional per a l'ocupació finançada pel SOIB que hagi finalitzat entre l'1 d'agost de 2020 i el 31 de desembre de 2025 i no haver rebut beca pel mateix concepte a les convocatòries anteriors.

b) Tenir 30 anys o més el dia d'inici de cada acció formativa.

c) Estar inscrit en el SOIB com a demandant d'ocupació desocupat el dia d'inici de cada acció formativa.

d) Haver estat inscrit en el SOIB o en un altre servei públic del sistema nacional d'ocupació com a demandant d'ocupació desocupat durant almenys quatre mesos en els darrers sis immediatament anteriors al dia de la incorporació a cada acció formativa.

e) Finalitzar l'acció formativa amb aprofitament (apte/a) o, en el cas de ser una persona amb discapacitat, haver finalitzat l'acció formativa. En aquest cas ha d'estar inscrita com a persona amb discapacitat a l'oficina d'ocupació a la data d'inici del curs i fer constar aquesta condició en el Full de demanda de l'acció formativa. En relació amb les accions formatives d'idiomes del MECRL (Marc Comú Europeu de Referència per a les llegües), en què l'avaluació es fa en una entitat acreditativa oficial, per beneficiar-se de la beca l'alumne ha d'haver assolit el certificat oficial de coneixements de l'idioma en el mateix nivell o en un de superior de l'especialitat formativa que ha cursat.

LÍNIA 3 (Dones víctimes de violència masclista)

a) Cursar una acció formativa de formació professional per a l'ocupació finançada pel SOIB que hagi finalitzat entre l'1 d'agost de 2020 i el 31 de desembre de 2025 i no haver rebut beca pel mateix concepte les convocatòries anteriors.

b) Estar inscrita com a demandant d'ocupació desocupada en el SOIB el dia d'inici de cada acció formativa.

c) Estar en situació de ser una dona víctima de violència masclista acreditada, d'acord amb l'apartat 6.5.b) d'aquest annex.

LÍNIA 4 (Ajuts per a transport públic)

a) Cursar una acció formativa de formació professional per a l'ocupació finançada pel SOIB que hagi finalitzat entre l'1 de gener de 2023 i el 31 de desembre de 2025.

b) Estar inscrit com a demandant d'ocupació desocupat en el SOIB el dia d'inici de cada acció formativa.

LÍNIA 5 (Ajuts per a manutenció)

a) Cursar una acció formativa de formació professional per a l'ocupació finançada pel SOIB que hagi finalitzat entre l'1 de gener de 2023 i el 31 de desembre de 2025.

b) Estar inscrita com a demandant d'ocupació desocupada en el SOIB el dia d'inici de cada acció formativa.

c) Haver-se de desplaçar d'un municipi a un altre que disti, almenys, 30 quilòmetres del primer i la impartició de les classes sigui de matí i d'horabaixa.

LÍNIA 6 (Ajuts per a allotjament i manutenció)

a) Cursar una acció formativa de formació professional per a l'ocupació finançada pel SOIB que hagi finalitzat entre l'1 de gener de 2023 i el 31 de desembre de 2025.

b) Estar inscrit com a demandant d'ocupació desocupat en el SOIB el dia d'inici de cada acció formativa.

c) Haver-se de desplaçar entre les illes, amb l'autorització prèvia del SOIB per assistir als cursos.

LÍNIA 7 (Ajuts de conciliació)

a) Cursar una acció formativa de formació professional per a l'ocupació finançada pel SOIB que hagi finalitzat entre l'1 de gener de 2023 i el 31 de desembre de 2025.

b) Estar inscrit com a demandant d'ocupació desocupat en el SOIB el dia d'inici de cada acció formativa.

c) Tenir al seu càrrec fills menors de 12 anys o familiars dependents fins al segon grau, i compleixin els requisits següents:

· No haver rebutjat ofertes d'ocupació adequades ni haver-se negat a participar en activitats de promoció, formació o reconversió professional en el termini d'un mes comptador des del moment en què s'hagi exhaurit el subsidi per desocupació o la prestació contributiva.

· No tenir rendes de qualsevol tipus superiors al 75 % de l'indicador públic de renda d'efectes múltiples (IPREM). S'ha d'entendre complert aquest requisit sempre que la suma de les rendes de tots els integrants de la unitat familiar, inclòs el sol·licitant, dividida pel nombre de membres que la formen, no superi el 75 % de l'IPREM, la quantia del qual s'hagi establert a l'any d'inici del curs. A aquest efecte, computen com a renda l'import dels salaris socials, les rendes mínimes d'inserció o els ajuts anàlegs d'assistència social concedits per les comunitats autònomes.

Documentació a presentar

La documentació que complementa la sol·licitud i que s'ha de presentar directament a través de l'aplicació ESOIB és la següent:

a) Per a les beques de totes les línies:

· Document generat per l'aplicació ESOIB una vegada registrat tal com indica l'apartat 6.1 de l'annex de la convocatòria.

· Sol·licitud per a cada acció formativa i alumne d'acord amb el model que es troba en el web del SOIB.

b) Per a les sol·licituds de la Línia 3 (Dones víctimes de violència masclista), si l'alumna és víctima de violència de gènere, el Servei de Gestió de Programes d'Ocupació 5 sol·licitarà a l'IBDona la certificació acreditativa de la condició de víctima de violència de gènere amb vigència el dia de la data d'inici de l'acció formativa en relació amb la qual se sol·licita l'ajut.

En cas que l'alumne s'oposi a l'accés a aquesta informació per part del Servei assenyalat al paràgraf anterior, haurà d'adjuntar a la sol·licitud documentació acreditativa de la condició de víctima de violència de gènere amb vigència a la data d'inici de l'acció formativa en relació amb la qual sol·licita l'ajut, en els termes establerts a l'article 23 de la Llei Orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de Mesures de Protecció Integral contra la Violència de Gènere, segons el qual les situacions de violència de gènere s'han d'acreditar mitjançant:

· Una sentència condemnatòria per un delicte de violència de gènere.

· Una ordre de protecció o qualsevol altre resolució judicial que acordi una mesura cautelar a favor de la víctima.

· Un informe del Ministeri Fiscal que assenyali l'existència d'indicis que la demandant és víctima de violència de gènere.

· Un informe dels serveis socials, dels serveis especialitzats, o dels serveis d'acollida destinats a víctimes de violència de gènere de l'Administració Pública competent.

· Qualsevol altre títol, sempre que estigui previst a les disposicions normatives de caràcter sectorial que regulen l'accés a cadascun dels drets i recursos.

c) Per als ajuts de la Línia 5 (Ajuts per a manutenció), es considera com a darrer domicili de l'alumne el que consta en la base de dades de l'oficina d'ocupació que ha de coincidir amb el que figuri en la sol·licitud. En cas que no coincideixi, s'ha d'aportar un certificat d'empadronament i s'ha de tenir per domicili vàlid el que hi consti.

d) En cas de les beques de la Línia 6 (Ajuts per a allotjament i manutenció) quan l'alumne s'hagi de desplaçar entre les illes, amb l'autorització prèvia del SOIB, per assistir als cursos la despesa s'ha de justificar presentant un contracte d'arrendament, una factura d'hostalatge o per qualsevol mitjà documental acreditatiu.

e) En cas dels ajuts de la Línia 7 (Conciliació) s'ha d'adjuntar una fotocòpia del llibre de família, certificat de convivència expedit per l'ajuntament corresponent i autorització per consultar la declaració de rendes de totes les persones majors de 26 anys i dependents de la unitat familiar. En cas de familiars dependents, s'ha d'ajuntar el certificat de dependència expedit per la Direcció General de Dependència o d'un altre òrgan competent.

Models:

Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

El termini de presentació de sol.licituds es des del dia següent a la publicació de la convocatòria en el BOIB fins el 31 de març de 2026

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu dur a terme aquest tràmit mitjançant un dels canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica (*obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14.2 i 3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i opcional per a les persones físiques), fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ave permanente.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració Autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració Local. Podeu consultar les adreces de totes les oficines de l'Administració Autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)

Carrer Gremi d'Hortolans, 11, 1 planta. Polígon Son Rossinyol. Tel.: 971177900 - Fax: 971176342

(goliver@soib.caib.es)

Observacions

Si optau per el tràmit telemàtic, heu d'adjuntar el formulari de sol·licitud (document D29) generada per l'aplicació ESOIB complimentada i signada electrònicament.

Informació sobre protecció de dades

X

De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit

Responsable del tractament

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)

Finalitat

Tramitació del procediment

Legitimació

Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics

Destinatari

No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal

Drets

Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional

Informació adicional

Descarregar