Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Bo lloguer jove

Ajuda per al lloguer d'habitatge a favor de persones menors de 35 anys.

Codi SIA

2895414

Persones destinatàries

Persones de fins a 35 anys (inclosos) titulars d'un contracte de lloguer d'habitatge a Balears, que compleixin els requisits de l'art. 11 de l'Ordre reguladora.

Termini per a resoldre i notificar

6 mesos

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

D'ofici

Fi de la via administrativa

Si

Disponible per tramitar per persona apoderada

Si

Òrgan competent per a resoldre

Conselleria d'Habitatge, Territori i Mobilitat

Tràmits

X

Sol·licitud d'ajut per al Bo Lloguer Jove

Requisits

- Ser persona física de fins a 35 anys (inclosos).

- Tenir la nacionalitat Espanyola, d'un país de la UE, del EEE, Suïssa, o si es tracta d'un estranger no comunitari que es trobi en situació d'estada o residència regular a Espanya.

- Ser titular d'un contracte d'arrendament d'habitatge en el territori de la CAIB, com a arrendatari, i la renda del qual sigui com a màxim de 900 euros mensuals.

- Aquest habitatge ha de constituir el seu domicili habitual i permanent (empadronament).

- Disposar d'una font d'ingressos regulars, que no superi 3 vegades el IPREM (incloent tots els membres de la unitat de convivència).

- Estar al corrent de pagaments de la renda.

- No incórrer en alguna de les prohibicions per a ser beneficiari de l'ajuda. .

Documentació a presentar

- Còpia del DNI.

- Còpia de les facultats de representació, en el seu cas.

- Còpia completa del contracte de lloguer.

- Contracte de treball i/o alta en l'activitat empresarial.

- Vida laboral que comprengui els 6 mesos anteriors a la sol·licitud o

- Certificat d'índexs del registre de la propietat dels arrendataris (titularitat d'immobles).

- Certificat d'empadronament històric de convivència.

- Justificants acreditatius del pagament de les rendes.

- Autorització per a la consulta telemàtica de dades de tots els habitants de l'habitatge (Annex 1).

- Declaració responsable (Annex 2)

Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

28 de febrer 2023 a les 23:59h

Forma de presentació

La presentació d'aquest tràmit únicament es pot fer per via telemàtica, i heu d'accedir fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ve permanente.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General d'Habitatge i Arquitectura

Contacte

Servei o Secció responsable

Departament d'Habitatge

Tel.: 971177300

X

Aportació de justificants de pagaments de les rendes mensuals de l'ajuda Bo Lloguer Jove

Requisits

- Disposar del seu numero d'expedient

- Disposar del seu DNI o NIE

- El seu expedient ha de estar com a favorable o haber esmenat les deficiencies en el periodo establert

Documentació a presentar

Tots els justificants de pagament de les rendes mensuals vençudes amb posterioritat a la sol·licitud de l'ajut s'han d'aportar

telemàticament cada quatre mesos, en els períodes següents:

— En el període comprès entre les 8.00 h de l'1 d'abril de 2023 i les 23.59 h del 30 d'abril de 2023, els justificants de

pagament des de gener fins a abril de 2023 (gener, febrer, març i abril de 2023).

— En el període comprès entre les 8.00 h de l'1 d'agost de 2023 i les 23.59 h del 31 d'agost de 2023, els justificants

corresponents als mesos de maig a agost de 2023 (maig, juny, juliol i agost de 2023).

— En el període comprès entre les 8.00 h de l'1 de desembre de 2023 i les 23.59 h del 31 de desembre de 2023, els

justificants corresponents als mesos de setembre a desembre de 2023 (setembre, octubre, novembre i desembre de 2023).

— En el període comprès entre les 8.00 h de l'1 d'abril de 2024 i les 23.59 h del 30 d'abril de 2024, els justificants de

pagament des de gener fins a abril de 2024 (gener, febrer, març i abril de 2024).

— En el període comprès entre les 8.00 h de l'1 d'agost de 2024 i les 23.59 h del 15 de setembre de 2024, els justificants

corresponents als mesos de maig a setembre de 2024 (maig, juny, juliol, agost i setembre de 2024).

Termini màxim

15 de setembre de 2024

Forma de presentació

La presentació d'aquest tràmit únicament es pot fer per via telemàtica, i heu d'accedir fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ve permanente.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General d'Habitatge i Arquitectura

Contacte

Servei o Secció responsable

Departament d'Habitatge

Tel.: 971177300

Informació sobre protecció de dades

X

De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit

Responsable del tractament

Direcció General d'Habitatge i Arquitectura

Finalitat

Tramitació del procediment

Legitimació

Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics

Destinatari

No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal

Drets

Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional

Informació adicional

Descarregar